.debatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 05 06 www.medborgarkraften.com utredning.
Stadsdelsn�mndernas demokratiprogram (K�lla: Hemsidorna)
Kommunstyrelsen beslutade 1998-10 28, i samband med behandling av rapporten "Stadsdelsn�mndsreform i utveckling", att uppdra �t stadsdelsn�mnderna att utforma demokratiprogram och att �rligen utv�rdera dem med sikte att �ka demokratin i stadsdelarna. Kommunstyrelsen beslutade 1999-04-28 att stadsdelsn�mnderna senast i samband med fastst�llande av budget f�r �r 2000 ska fastst�lla demokratiprogram samt att till kommunstyrelsen i samband med �rsrapporten f�r 1999 redovisa programmen samt p� vilket s�tt dessa kommer att utv�rderas.

SDN- �lvsborgs antagande av sitt demokratiprogram vid m�tet den 16 april i �r och GP:s artikel den 5 maj "Sv�r start f�r storstadssatsningen" inspirerade till en liten utredning.

Med hj�lp av stadsdelsn�mndernas hemsidor utreddes hur l�ngt respektive stadsdel kommit med sina demokratiprogram. Speciellt intressant var att se hur l�ngt de stadsdelar som ing�r i storstadssatsningen kommit.

Tillv�gag�ngss�tt: Med hj�lp av hemsidornas interna s�kmotor s�ktes dokument p� ordet"demokrati".

Resultat.
F�ljande SDN har uppr�ttat demokratiprogram eller demokratiplan.

Fr�lunda, Kortedala, K�rra- R�dbo, Lundby, �lvsborg och �rgryte.
* H�rlanda och Askim

Anm�rkningsv�rt �r att ingen av de stadsdelar som ing�r i storstadssatsningen f�refaller att ha uppr�ttat n�got program
som �r v�rt att informera om p� hemsidan.

Flera stadsdelar hade inga tr�ffar p� ordet demokrati.
SDN-Lundby, SDN-Fr�lunda och SDN-�lvsborg(inkl medborgarkraften i �lvsborg) f�refaller att ligga ett steg f�re de �vriga i demokratiseringsprocessen.( Av hemsidornas material att d�ma)
...............................________________
* SDN H�rlanda har efter utredningen meddelade att de redan i juni 2000 fastst�llde sin demokratiplan. Den finns nu �ter p� deras hemsida.
Askim har �ven meddelat att de har en demokratiplan.

 

Ur SDN �lvsborgs snabbprotokoll fr�n m�tet 16 april

Demokratiprogram f�r stadsdelsn�mnden �lvsborg
En arbetsgrupp med representanter fr�n (s), (v), (m) och (fp) har arbetat fram ett f�rslag till demokratiprogram. N�mnden beslutade att anta Demokratiprogrammet och f�rklara gruppens arbete avslutat.
.............................______________
Stadsdelsn�mnderna har kommunstyrelsernas uppdrag " att utforma demokratiprogram och att �rligen utv�rdera dem med syfte att �ka demokratin i stadsdelen."

L�s SDN-�lvsborgs demokratiprogram som pdf-fil!

 

Medborgarkraftsn�tverk i Fiskeb�ck?

MEDBORGARKRAFTSBEGREPPET OCH
MEDBORGARKRAFTEN I �LVSBORG
2002 03 03

Vi ser Medborgarkraften i �lvsborg som ett n�tverk och som ett pilotprojekt, som fortfarande s�ker former f�r sin verksamhet.

Det bildades i samband med arbetet med den detaljerade �versiktsplanen
f�r Saltholmen - L�ngedrag f�r att med hj�lp av "gr�sr�tterna" finna l�ngsiktigt h�llbara l�sningar. De flesta inom n�tverket �r bosatta inom planomr�det och de lokala fr�gorna engagerar mest.

Det nu aktuella plansamr�det avseende utvecklingen av Fiskeb�cks hamn, d�r vi medverkar, inneh�ller m�nga planfr�gor, som nuvarande n�tverk inte har tillr�cklig kunskap om.

N�sta steg i processen �r d�rf�r att utforska m�jligheten att f� tillst�nd ett medborgarkraftsn�tverk inom Fiskeb�ck, som handl�ggare f�r de lokala fr�gest�llningarna och som samverkanpartner i de �vergripande fr�gorna f�r erh�llande av l�ngsiktigt h�llbara l�sningar.

_____________________________

F�r ytterligare information om medborgarkraften skriv till styrelsen@medborgarkraften.com
__________________________________

Nedan redovisas ett kort f�rtydligande av begreppet
medborgarkraften och verksamheten hittills.


Medborgarkraft:
I �versiktsplanen f�r G�teborg, �P99, resoneras
om tre kraftbegrepp:
Medborgarkraft, konkurrenskraft och b�rkraft. Dessa b�r balansera varandra.
Det finns fr�n s�v�l regeringen som kommunen ett uttalat �nskem�l om �kat medborgarinflytande.

Medborgarkraften i �lvsborg:
Ett experiment i processform, partipolitiskt obundet,
med syfte att finna framkomliga v�gar f�r ett tillvaratagande av
medborgarkraften till gagn f�r samh�llet dvs medborgarna.
Pilotprojekt: Saltholmen - L�ngedrag.

Bakgrund
Steg 1: Stadsbyggnadskontoret bildade en referensgrupp
f�r f�reningarna i �lvsborg i arbetet med den detaljerade
�versiktsplanen f�r Saltholmen - L�ngedrag.
Steg 2: Gruppen ombildades till en medborgarkraftsgrupp
med styrgrupp och samr�dsgrupper med m�ls�ttning att
finna l�ngsiktigt h�llbara l�sningar genom bla tillvaratagandet av
kraften hos "gr�sr�tterna".
Steg 3: Kraften inom samr�dsgrupperna tillvaratogs genom ett fritt f�rh�llningss�tt.
Arbetet kom tillf�lligtvis att focuseras p� de kortsiktiga l�sningarna.
Hemsidan www.medborgarkraften.com utvecklades till att bli ett forum f�r stadsbyggnadsfr�gor i G�teborg och ett verktyg f�r n�tverksstrukturer i medborgarkraftens och samh�llets tj�nst.
Steg 4: "Medborgarkraften i �lvsborg" f�resl�s att bli definierad som ett n�tverk, som anpassas efter r�dande omst�ndigheter s� att medborgarkraften kommer samh�llet dvs medborgarna till nytta.
(Beslut kommer att fattas vid n�sta styrgruppsm�te d� vi b�ttre vet hur bl.a. de boende i Fiskeb�ck ser p� n�tverket.)


P� hemsidan under "medborgarkraften" finns en utf�rligare redovisning om "Medborgarkraftens" bakgrund och organisation hittills.
Under "Stadsdelarna" finns information om hur respektive stadsdel tolkar begreppet.

Se �ven Medborgarkraften i �lvsborg

N�sta sida redovisar tidigare fr�gest�llningar.