MEDBORGARKRAFTEN
   

.debatt

...............forum...  

sammanfattning


SÖDRA ÄLVSTRANDEN
Skeppsbron och Packhuskajen
Fiktiv stadsvandring år 2010kraftsamverkan
kretsloppen

bakgrund
Embryot till kraftprocessen är politikernas överenskommelse att Göteborgs utveckling skall baseras på tre krafter i samverkan.

 

KRAFTPROCESSEN

"Kraftprocessen" utgör upprinnelsen till älvstrandens nya utformning. Embryot till detta är politikernas överenskommelse att Göteborgs utveckling skall baseras på tre krafter i samverkan. Konkurrenskraften, bärkraften och medborgarkraften. Idén att med hjälp av ett "processkonstverk" fördjupa överenskommelsens innebörd från ord och visioner till handling och förverkligande ansågs värd att pröva. Stadsvandringen kommer att avslutas med en beskrivning av denna process.


Lilla Bommen med balansvågen, medborgarkraften med de 21 stadsdelarna, bärkraften och konkurrenskraften. Levadan binder ihop dem. I nedre högra hörnet syns riktaren, som i form av en fontän riktar kraften (strålarna) i rätt riktning.


Det består av tre huvudelement, "krafterna" plus ett antal verktyg. Elementen finns utförligare redovisade på www.medborgarkraften.com som medverkar i processen samt på illustrationskartan ni fått. Vi tittar nu närmare på några av dem, men först en kort förklaring av vad processkonst står för. Det är en konstform där verkets budskap eller urform förverkligas i en process under medverkan av uttolkare t ex medborgarna. En konstruktiv konstform att jämföras med den destruktiva formen klotter som också sätter igång processer och delaktighet. Processkonsten avsikt är att bl a producera sådant som har stort forskningsinnehåll som resulterar i ny sysselsättning.

"Kraftprocessen" finansierades i initialskedet på följande sätt: En stor grop hade skapats vid tunnelmynningen. Den skulle igenfyllas för mycket pengar. Kommunstyrelsens ordförande tyckte att den kunde användas på bättre sätt. "Kraftprocessen" vann gehör. Som pilotprocess valdes klotter. Medel som avsatts för undanröjande av klotter blev tillgängliga och vidareutveckling av konstverkets olika element blev möjlig.

Nästa sida!