NÄTVERK
FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
DÄR
DEN SOCIALA DIMENSIONEN BETONAS

 


Var kreativ !

 

 
 

Framtidsjorden
http://framtidsjorden.se/
Ur hemsidan
Grundprinciper
Framtidsjorden är ett internationellt nätverk som stöder initiativ till utveckling på socialt rättvis och ekologiskt hållbar grund. Nätverket har medlemsorganisationer i Sydamerika, Asien och Sverige som genomför pilotprojekt, arrangerar utbildningar, informerar om sin verksamhet och utbyter kunskap med andra i och utanför nätverket.

Framtidsjordens medlemsorganisationer arbetar främst inom de tre områdena hållbar landsbygdsutveckling, urbana miljöfrågor och insatser för att bevara biologisk och kulturell mångfald. Inom alla områdena genomförs utbildningar i form av naturskolor och folkbildning. Framtidsjorden vill verka för en utveckling som tillfredsställer människors behov, nu och för kommande generationer. Verksamheten bygger på de tre grundprinciperna - ekologi, självtillit och samarbete.

 
 

HU2 Högre utbildning för Hållbar utveckling
http://www.facebook.com/group.php?gid=108502945843163

Nätverket HU2 vänder sig till personer inom universitet och högskolor som arbetar med undervisning och organisation vid ett lärosäte samt myndigheter, verk och nationella studentorganisationer. Nätverkets målsättning är att integrera hållbar utveckling i den högre utbildningen.

HU2 är ett nätverk helt utan kostnad för deltagare. Idén är att de som vill bara kan anmäla sig och delta på de saker som de är intresserade av.

Samverkanforum
Nätverket HÅLLBAR UTVECKLING
HÅLLBAR UTVECKLING
I FLERA DIMENSIONER
VEM GÖR VAD?
KUNSKAPSÖVERSIKT OCH REKOMMENDATIONER

Samverkanforums vision:
Helt rätt i statligt byggande och förvaltning

Nätverket Hållbar utvecklings mål
Bidra till långsiktigt hållbar ekologisk utveckling genom att bevaka och stödja övriga nätverk, grupper och projekt så att miljöaspekter och ekologi beaktas i allt arbete inom Samverkansforum.

 

Design 21: Social Design Network

Målet med Design 21 är att inspirera till medvetenhet om social rättvisa genom design. Webbsidan har som mål att länka samman människor som vill utforska olika vägar där design på ett positivt kan förbättra våra många världar. Här finner man tävlingar, organisationer, nätverk och andra möjligheter att aktivt använda design för att skapa förändring.

 
Forum för hållbar utveckling
Verksamhetsbeskrivning
Forum för Hållbar Utveckling har som målsättning att med Sveriges politik för global hållbar utveckling som utgångspunkt, sammanföra aktörer från universitet, kommuner, landsting, privatsektor och näringsliv i syfte att verka som mötesplats med inriktning mot en hållbar global utveckling.

 

inhabitat
Framtiden inom hållbar design, inredning och arkitektur är områden som flitigt uppdateras på denna nyhetssida. Matnyttiga nyhetsmail och blogg.
Arkitektur
/

 
Game
Verksamhetsbeskrivning
Game står för Göteborg Action for Management of the Environment och är ett västsvenskt samarbetsprojekt mellan olika samhällsaktörer. Det gemensamma temat är hållbar utveckling. Game initierar projekt och aktiviteter som kräver samverkan mellan flera aktörer.

Game består av Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet samt övriga fem högskolor/universitet i Västsverige, näringsliv, Västra Götalandsregionen, länsstyrelsen i Västra Götaland och Industriforskningsinstitut i Västsverige. Game samverkar också med övriga västsvenska initiativ med inriktning på miljö/hållbar utveckling.

Games kansli är knutet till Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, vid Chalmers och Göteborgs universitet.

 
Hållbarhetsguiden
Nätverk
Få kontakt och dela goda idéer med likasinnade världen över genom aktiva nätverk och informationssidor.
 


Nätverk för csr och hållbar utveckling i Västra Götaland

Ur hemsidan

Allt fler företag och organisationer i Sverige inser behovet av att arbeta med Corporate Social Responsibility (csr) och hållbar utveckling.
Så är det också i Västra Götaland där vi nu efter ett antal seminarier och en marknadsundersökning har fångat upp ett stort intresse och startar ett nätverk i
Västra Götaland.

Nätverket blir ett fönster utåt och ett forum för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Vår förhoppning är att vi tillsammans hittar nya former
för affärer och affärsrelationer.
Är du intresserad av frågorna, vill utvecklas
och dela med dig av dina erfarenheter är nätverket kanske något för dig?

Vem är nätverket till för?
Vi vänder oss till organisationer från offentlig, privat och ideell sektor verksamma i Västra Götaland. Den bärande tanken är att vi, genom att vara ett tvärsektoriellt nätverk, tillsammans kan nyttja den mångfald av erfarenheter
och kreativitet som finns bland företag och organisationer i regionen.

Vad kan nätverket erbjuda dig?
Inom ramen för nätverket arrangerar vi nätverksträffar kring olika teman som bidrar till kunskapsutveckling inom området. Vi samverkar med ett flertal
aktörer inom csr-området, såväl nationellt som internationellt, vilket ger möjlighet till nya kontakter och utbyten. Metodutveckling är en viktig
hörnsten i nätverket och vår avsikt är att tillsammans utveckla nya angreppssätt genom bland annat forskningsinitiativ och gemensamma utvecklingsinsatser.

 
Mistra
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, är en del av det svenska innovationssystemet för hållbar utveckling. Mistra investerar i starka forskargrupper som i samverkan med användare bidrar...
 
Nätverk för den goda och jämlika folkhälsan
Fördelar med att vara medlem
Du får inte bara en kontaktyta och möjlighet att utbyta erfarenheter
om folkhälsoarbete och hållbar utveckling i andra medlemskommuner,
utan också möjlighet att göra ett arbete utifrån våra
gemensamma överenskommelser.
 

yimbygbg

Om yimbygbg
Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.
Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.
Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.
Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

 

NOVO-nätverket

NOVO-nätverkets syfte och mål
NOVO-nätverket är ett nordiskt FoU-nätverk inom vård och omsorg vars syfte är att bidra till tydligare innehåll, visioner och samordning av den delen av den nordiska arbetsmiljö-FoU som syftar till "hållbara system". Det innebär forskning som vill förena de tre perspektiven arbetsmiljö, effektivitet och kvalitet.

 
LÄS MER: Heden: Tornet
 .................................

Intresseanmälan svenskt Cittaslow-nätverk

Jag är intresserad av att vara med i ett svenskt Cittaslow-nätverk.

Nätverket riktar sig till de kommuner som är intresserade av Cittaslow och strävar efter ett medlemskap i det internationella nätverket Cittaslow.

REFLEKTERA
!
TIPS TILL ALLA
 


..NÄSTA!

..FÖREGÅENDE

 .................................

MEDBORGARKRAFTEN I ÄLVSBORG/mdborgarkraften.com/medborgarkraften.org
Nätverk för hållbar utveckling med utgångspunkt från det sociala perspektivet.