.debatt

...............forum...  

sammanfattning

Göteborgs framtid

Processkonst

cccccccccccc

.{}.

bakgrund
Förnyelsen av de s k storskaliga bostadsområdena i Göteborg

Processkonstverkets urform
Vår varseblivning sker till en del genom ett medvetet system och till en betydligt större del genom ett omedvetet. Vi känner
välbefinnande eller olust utan att vi är medvetna om varför.
Utformningen av stadsbyggandet bör i högre grad ske på det omedvetna systemets vilkor.
Samhällsforskningen måste kompletteras t ex med processkonst.
Processkonstverkets urform innehållande symboler och idéer medvetandegörs o tolkas stegvis för att utmynna i ett samhälle bättre anpassat för människorna och miljön.

EXPERIMENTET
Att utforska om det är möjligt att med hjälp av konsten skapa för människan uthålliga och rika samhällen.
Kan konstnärer och tolkare i samverkan stegvis medvetandegöra och förverkliga konstverks budskap?
Kan ett konstverk med tidsbegränsat budskap värdesättas och komma till nytta medan budskapet är aktuellt?


från "sätt färg på Göteborg"

Konstnären ligger före tiden.
Samhällsforskningen med stöd av
empiriska forsning ligger efter tiden

Läs mer om processkonst!

Nästa!

--------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

............