.........
START

2002 09 17
Enkäten!

   

.debatt

...............forum... ccccccccc
 

bakgrund

11) City: Höghus .
u

2002 09 17
Enkäten!

2002 09 17
Kontorshus i Gårda
Från Örgrytes hemsida.
Förslag till yttrande angående kontorshus i Gårda.
Förslag till beslut:
Stadsdelsnämnden Örgryte föreslås besluta, att som eget
yttrande över Program för detaljplan för kontorshus vid
Södra Gubberogatan översända förvaltningens tjänste-
utlåtande till byggnadsnämnden samt

att därvid avstyrka byggandet av ett högt kontorshus vid
Södra Gubberogatan.

Örgrytes stadsdelsförvaltning

Ur GP debatt 2002 16 09
Rädsla för förändring hindrar utveckling
Det finns en rädsla för förändring av staden, ofta
personifierad av stadsbyggnadskontoret. Den leder till en
handlingsförlamning som försvårar utvecklingen av Göteborg
skriver arkitekten Hans Knutsnon.

Vart har visionerna och framtidstron tagit vägen när det
gäller Göteborgs framtida utbyggnad? Frågan känns
befogad när man följer debatten i GP. Även de attityder
man ibland kan möta på stadsbyggnadskontoret gör frågan
aktuell.

Jag har upplevt att det finns en rädsla för förändring och
en allt för statisk syn på staden som organism. Den leder
till en handlingsförlamning och överdriven försiktighet som
gör det svårt att tillgodose de behov av bostäder och
lokaler som finns för att möta människors och företags
behov och som är nödvändig för Göteborgs utveckling.
Ska vi klara den måste ett nytt synsätt på stadens historia
och utveckling till.

Sett i ett historiskt perspektiv har staden alltid förändrats,
vissa perioder mer andra mindre. Hela tiden har en
förändringsprocess ägt rum utifrån människors behov,
ekonomiska förutsättningar, tekniskt kunnande och
gällande stadsbyggnadsidéer.

Det är viktigt att vara rädd om staden så att vi och
kommande generationer kan läsa årsringarna såväl
horisontellt som vertikalt för att vi skall förstå vår historia
och vår tid. Samtidigt får det synsättet inte leda till att vi
inte vågar tillföra staden vår tids fingeravtryck vilka gör
staden och vår tid förståelig och intressant för kommande
generationer...

...Nuvarande period av bevarande har skapat en ny
medvetenhet om historiens betydelse i stadsbyggandet
efter den rivningsvåg som drabbade Göteborg och landet.
Men nu börjar pendeln slå över åt andra hållet. Vi riskerar
att bli otrogna mot historien fast på ett annat sätt. Vi har
glömt att se förändring som ett historiskt skeende. Frågan
blir därför; Är det nu dags att gå vidare in i ett medvetet
förtätningsskede, för att på så vis utveckla vår stad?
Den nya utredningen som kanske snart medger en tre-
dimensionell fastighetsbildning gör även den frågan aktuell.

Statiskt tänkande
... Rädslan för förändring och statiska tänkandet kommer
till exempel uttryck i Claes Caldenby sätt att argumentera
i GP angående det planerade höghuset i Gårda. Han
framhåller bland annat att byggnaden markerar en plats i
staden som inte har någon stor betydelse för göteborgaren.
Ett argument mot en byggnad...Det är just genom arkitektur
och byggnader som människan i alla tider tillskapat
betydelse till platser som saknat sådan. Staden kan och
skall förändras och arkitektur är ett medel.Hade inte
människor byggt Sankt Peterskyrkan i Rom hade Sankt
Petersplatsen fortfarande varit en äng för betande kor.
Hade inte Gustav Adolf grundat staden hade Gustav Adolfs
torg fortfarande varit våtmark, attraktiv för många
vadarfåglar men knappast en plats av central betydelse för
göteborgarna. Visst, alla platser har större eller mindre
naturliga förutsättningar men argumentera inte som att
dagens situation är given för alla tider. Låt oss i stället
diskutera hur vi kan och bör utveckla olika rum i staden.

Stadsbyggnadskontoret kan ibland upplevas som
statister i utvecklingsarbetet. I dag är gången ofta den
att någon exploatör kommer dragande med olika projekt
och frågar; Kan vi bygga på två våningar i det här området?
Kan vi bygga ett höghus här? Svaren blir ofta: Nja om ni
bara bygger på hälften av husen. Nja men bara om ni
gömmer undan huset lite mer. Nja, men bara om ni bygger
häften så högt. Halvmesyrer som ingen blir glad för.

Kom ut på banan
Jag skulle vilja få ut stadsbyggnadskontoret på banan och
få dem mer aktiva i den allmänna debatten. Få se att man
tog initiativet och redovisade vilka grundläggande
stadsbyggnadsidéer och visioner som är vägledande för
Göteborgs utbyggnad? I de små men givetvis mycket
viktiga frågorna som skyltpolicy och fönsterutformning har
man varit duktig: Men i de stora övergripande frågorna
kryper man.

...vi har både ekonomiska och tekniska möjligheter att
genomföra så drastiska förändringar att vi förlorar
kontinuitet i stadens utveckling. De misstagen vi gjorde
på -60 och 70-talet när vi utplånade hela stadsdelar ska
vi inte göra om. Men steget är långt till dagens statiska
bild av staden och den rädsla för förändring som
kännetecknar många av de "stadsbyggare" eller snarare
"stadsförvaltare" som deltar i debatten.

När jag för en tid sedan åkte runt och tittade på några
bostadsområden med min examinator och tidigare professor
i arkitektur på Chalmers konstaterade han med viss
eftertänksamhet och självkritik. " Vår arkitektgeneration
bredde ut staden, den blev många gånger inte så bra.
Er generations uppgift måste bli att förtäta staden och på
nytt göra stad av staden."

Jag tror att han har rätt. Där finns en stor uppgift för dagens
arkitekter och stadsbyggare. Där ligger nyckeln till
Göteborgs framtida expansion och utveckling, att varsamt
och ekologiskt men samtidigt på ett visionärt sätt våga
förtäta staden.Då utnyttjar vi befintlig infrastruktur och
tillskapar nya värden till gamla platser för vår och
kommande generationer.
Hans Knutsson
Arkitekt SAR

GP 2002 09 07 Ur Fria ord
Staden blir inte mer
spännande av höghus
Det, har som argument för ett 33-våningars kontorshus i
Gårda, framförts bland annat följande:
Göteborg behöver något som är profilskapande och profilhus
är idag en förutsättning för att attrahera större företag inom
IT och kommunikation. Jodå, Göteborg är lite för profilfattigt.
Men det handlar inte om att utmärka sig till varje pris, utan
att göra det på rätt sätt!

I stället for tomma kulisser av "landmärken" behöver
Göteborg ett företagsklimat som ger en faktisk
attraktionskraft till staden; ändamålsenliga lokaler,
infrastruktur, ekonomiska villkor och samverkan med
utbildning, forskning och politiker. Göteborg blir inte
"spännande" av höga hus, utan av de människor och
verksamheter som frodas i staden.
De fläshiga typer som är företagsledare i tv.s såpor
skulle säkert imponeras av att ett hus är högt, men
verklighetens (riktiga) företagsledare i långsiktigt
framgångsrika företag bryr sig inte om sådant. Snarare
tvärtom; de aktar sig för höga lokalhyror i attraktiva lägen.

Ett företag som anser att dess framgång beror i väsentlig
grad på hur attraktivt kontoret är beläget, talar ju därmed
om att de inte har speciellt starka produkter. Vill vi ha
sådana företag i Göteborg?

Det aktuella huset är inte enbart ett enskilt hus; vi måste
se det som ett "prejudikat" för framtida byggande. Tillåts
ett 100-metershus nu, så kommer det snart en hel skog,
även centralt.
Bertil Engelbert

2002 09 05
medborgarkraften.com
sänder ut en enkät
Ur enkäten
Angående skyskrapor i
centrala Göteborg

Enligt senaste översiktsplanen är det ett önskemål att
förtäta Göteborgs centrala delar. Hur detta skall ske
utreds inte närmare. Tanken är att det är nödvändigt att
balansera de olika krafter som vill påverka stads-
byggandet, dvs. medborgarkraften, konkurrenskraften
och bärkraften, så att staden utvecklas på ett livskraftigt
sätt.

Bostadsbristen är idag hög i Göteborg. På senare tid har
ett antal skyskrapeförslag redovisats i pressen, som om
alla förverkligas kommer att påtagligt förändra Göteborgs
centrala delar och medföra konsekvenser för stans
medborgare.PÅ 70-talet hade vi också bostadsbrist.
Våra storskaliga bostadsområden tillkom utan att
konsekvensstuderas.
När vi ser dessa i backspegeln, har vi då något att lära?

Aktuellt just nu är att ta ställning till
ett program för ett 33 våningar högt
kontorshus i Gårda.

Stadsbyggnadskontoret vill att vi besvarar följande fråga:
1) Leder det föreslagna projektet i någon viss riktning i det
göteborgska stadsbyggandet enligt översiktsplanens
perspektiv?

Medborgarkraften.com önskar att ni även besvarar
nedanstående fråga genom att välja ett av nedanstående
alternativ:

2a) Tycker du att en detaljplan omgående skall upprättas för
föreslagen skyskrapa i Gårda utan att
först analysera konsekvenserna för Göteborg?
2b) Tycker du att en konsekvensanalys avseende höghus i
centrala Göteborg skall genomföras, där
såväl ekonomiska, trafiktekniska, miljömässiga och estetiska
faktorer studeras innan ställning tas
till enskilda objekt som detta i Gårda?
2c) Tycker du inte att föreslagen skyskrapa skall byggas
och att det för tillfället inte finns behov av några konsekvens-
analyser för höghus i centrum?
2d) Tycker du inte att föreslagen skyskrapa skall byggas
men att konsekvenserna av höga hus i Göteborg ändå
analyseras?

Andra synpunkter som du vill framföra.

Om du inte redan är insatt i ämnet kan du ta del av det
under debatt under ämnet
"City: Höghus" på hemsidan www.medborgarkraften.com.
Hela programmet finns att läsa eller laddas ned från
stadsbyggnadskontorets hemsida.
Arne Person/medborgarkraften.com

GP 2002 09 05 Ur Fria ord Bygg fler höghus i Göteborg
Göteborg står idag på tröskeln till att bli en storstad, vilket
jag har förstått är till mångas förtret. Jag och väldigt många
andra skulle däremot gärna se att Göteborg satsar och går
framtiden till mötes med lösningar som passar för en
storstad, där vi skulle trivas och inspireras.

Göteborgs centrum har idag nästan uteslutande småstads-
karaktär. Detta skall vi värna om och jag har respekt för
att en del människor vill vistas i en småstadsmiljö.

Dock vore det fel att hela Göteborg anpassas efter deras
önskemål. Att utveckla nya delar av Göteborg genom att
bygga skyskrapor med mera tar inte bort småstadsmiljön
där den finns! Varför vill då vissa människor hindra andra
från att få en del av Göteborg med en miiljö där vi skulle
trivas bäst?

Det finns plats för båda och Göteborg har en unik chans
att vara både småstad och storstad, där alla har sin plats
där de kan trivas och inspireras!

Bygg höghuset i Gårda och många fler skyskrapor.
Och stanna inte vid de 20 våningar som fram till i dag varit
närmast en naturlag. Bygg mer och högre. Mycket högre!
Och återfå den internationella syn ut mot världen som
funnits i Göteborg från dess grundande fram till 1970-talet,
av vilken i dag mycket tyvärr är förlorad!
Nicke

GP 2002 09 03 Ur Fria ord
Göteborg behöver fler höghus
Lennart Aktius gillar inte höghus. Särskilt inte i Göteborg.
På den punkten är vi inte överens. Jag tycker vi kan ha ett
antal höghus i Göteborg på väl utvalda platser. Vi har stor
bostadsbrist i Göteborg för närvarande och jag är mer
intressead av att bygga höghus med bostäder i än kontor
just nu. Många talar om att förtäta staden men få gör något
åt det.
För närvarande är det en otrolig brist på studentbostäder.
Varför inte bygga ett höghus med mycket studentbostäder?
Ett bra läge för det skulle vara på Norra älvstranden där det
finns ett förslag till att bygga ett högt hus.

Bostadsbristen försvinner inte av sig självt. Den måste byggas
bort. Lennart har rätt när han säger att min idé med förtätning
av centrala stan bland annat var att där fanns det bra
kollektivtrafik. Låt oss bygga både höghus och andra hus i
Göteborg och låt oss göra det nu.
Kjell Björkqvist (fp)
Vice ordf i fastighetsnämnden

Nästa sida!

Synpunkter!....Inlägg