.........START
   

.debatt

...............forum...  
sammanfattning

Urban forskning och artiklar
Ur
Artiklar i Plan 2-3 2003
Stadspolitik i norden

bakgrund
Regionplane- och trafikkontoret vill initiera en dialog med alla som har intresse för storstädernas utveckling. Samrådet pågår till den 1 november 2003.
Med remissvaren som grund kommer ett förslag till samlad statlig politik att utformas.
Samrådsrapporten En modern nationell storstadspolitik kan laddas hem från hemsidan www.rtk.sll.se
Se även Föreningen för Samhällsplanering:s hemsida www.planering.org
x
x

Ur
Artiklar i Plan 2-3 2003
Stadspolitik i Norden

Stadspolitik är ett aktuellt ämne i Sverige...
Begreppet används flitigt utan att innebörden är den samma...
De nordiska länderna samarbetar nu om en hållbar politik i städer.

Inom det europeiska samarbetet har stadspolitik under en längre tid funnits på agendan. Frågan har nu också blivit prioriterad inom det nordiska samarbetet. Såväl i Sverige som inom andra nordiska länder förs nu frågan om behovet av en samordnad nationell stadspolitik upp på dagordningen...

Stadspolitik är en av fyra huvudfrågor inom ramen för det "Handlingsprogram för hållbar utveckling i Norden" som de nordiska ländernas planministrar antog 2001...

Inget nordiskt land har i dagsläget något som kan betecknas som en samordnad nationell stadspolitik...

...stadspolitik i Norden sträcker sig från den lokala nivån till den nationella och över en rad sektorsgränser...

...stadspolitiken har varierande tungdpunkter- såsom exempelvis storstadsområden, innerstäder, eller städer som motorer för den regionala utvecklingen...

Stadspolitik i Norden omsluter alltså en rad frågeställningar som spänner över ett brett fält och många nivåer...

Tyngdpunkten i de stadspolitiska dokumenten låg överlag på den lokala nivån, det vill säga intresset var störst för integrerad stadsutveckling på lokal nivå med huvudfokus på " hög kvalitet i stadsmässig miljö" och "miljövänlig tilgänglighet"
Nyckelorden för " hög kvalitet i stadsmässig miljö" var livliga centrummiljöer, grönstruktur, reducerad förorening och buller (förortsproblematiken), kulturarv som resurs, Agenda 21 arbete och hälsa.

Trevande försök till samordnad nationell stadspolitik

I Norge har ansatser till en norsk "bypolitikk på nationell nivå förekommit i perioder...

I Sverige finns inga särskilda svenska strategier efter politiska dokument som speciellt behandlar stadspolitik, utan den urbanpolitik som bedrivs hittills har haft ett uteslutande fokus på storstäderna. Den nuvarande nationella storstadspolitiken bygger mycket på erfarenheterna från europeisk storstadspolitik...
och har som sin centrala beståndsdel lokala utvecklingsavtal inriktade på utsatta områden i de tre storstadsregionerna. Det är främst de sociala aspekterna som är drivkrafterna bakom politiken. Den tillväxtorienterade delen av storstadspolitiken anses kunna ha positiva effekter för hela landet.

Men det finns trevande försök även i Sverige till skapandet av en samordnad nationell stadspolitik, eller åtminstone till debatt om huruvida en sådan är behövlig.
I mars 2002 lade Stadsmiljörådet fram ett förslag till "Agenda för staden". Huvudfrågan för Agendan, som utgår från sex grundläggande principer för stadens utveckling, är vad som behöver göras för att de svenska städerna i framtiden skall vara attraktiva, samtidigt som de lever upp till höga krav på resurshushållning...

Sluttankar

Genomgång av de olika stadspolitiska dokumenten i Norden tydliggjorde sektorsorienteringen av stadspolitiken samt behovet för mer sektorsövergripande avsatser, det vill säga en mer samordnad stadspolitik.
Staden är ett genuint tvärsektoriellt fält, den betraktas inte enbart från olika sektorer (fysisk planering, regional politik etc.) utan lösningen i städer måste också vara av tvärsektoriell natur...

Förstår man stadspolitik på det breda sättet, som skissad i denna artikel, är det viktigt att utveckla en tvärsektioriell ansats. Utvecklingen av stadspolitik som egen sektor skulle inte ge något mervärde. Snarare kan man tänka sig stadspolitik som en nätverksorganisation till exempel ett formellt nätverk på nationell nivå där alla sektorer är representerade som driver frågan på nationell nivå...

Kai Böhme och Malin Hansen

Till nästa utdrag!
Åter forum!

Synpunkter!....Inlägg