.........START
   

.debatt

...............forum...    
sammanfattning

Urban forskning och artiklar
Ur
Artiklar i Plan 2-3 2003
En hållbar stadsutveckling
ccccccccccccccccccccccc

bakgrund
Regionplane- och trafikkontoret vill initiera en dialog med alla som har intresse för storstädernas utveckling. Samrådet pågår till den 1 november 2003.Samrådsrapporten kan laddas hem från hemsidan www.rtk.sll.se
Se även Föreningen för Samhällsplanering:s hemsida www.planering.org
x
x  

Ur
Artiklar i Plan 2-3 2003
En hållbar stadsutveckling

Nationalkommitten för Agenda 21 och Habitat pläderar för en kraftfull integrering av olika samhällsintressen på alla nivåer - såväl i Regeringskansliet som inom kommunerna. Boverket föreslås utveckla ett underlag för hållbar stadsutveckling och en samlad stadspolitik. Översiktsplanen bör utnyttjas mer effektivt i utvecklingsplaneringen och ett Nationellt forum som arena för samverkan mellan aktörer på olika nivåer bör inrättas.

Kommittén, som tidigare i år presenterade sitt slutbetänkande, framhåller att urbanisering och stadsutveckling hör till de stora framtidsfrågorna. Ungefär hälften av världens cirka sex miljarder invånare bor idag i städer...

I Sverige där ca 80 procent bor i städer och tätorter, har tätortsarealen de senaste 40 åren vuxit med över 50 procent eller dubbelt så mycket som befolkningstillväxten under samma period...

De utmaningar som urbaniseringen innebär kan tas till utgångspunkt för en diskussion om förutsättningar för en politik för en hållbar utveckling av städer och samhällen.

Det gäller att finna former som tar till vara och utvecklar städernas livskraft, samtidigt som de utgör en god livsmiljö och samverkar positivt med sin omgivning. Det finns naturligtvis inga generella lösningar för detta utan olika städer står inför vitt skilda förutsättningar för en hållbar utveckling i allt högre grad kommer att bero på de olika kommunernas egen förmåga att analysera utvecklingsförutsättningar, utvecka realistiska visioner och formulera åtgärdsinriktade handlingsprogram.

Regeringen föreslås ekonomiskt stödja och stimulera särskilt intressanta pilot- och utvecklingsprojekt.

Visioner och sektorsintegrering

... Ett exempel på tillämpning av ett integrerat synsätt är verksamheten vid det lokala Agenda 21- kontoret i
Bergsjön utanför Göteborg.

... Ett annat intressant exemplar är Uppsala, där kommunen har antagit Vision 2020- vision och strategi för staden. Visionen ska utgöra program för översiktsplanen, vara ett stöd vid utvecklandet av rambudget och investeringsplaner samt stödja utvecklingen av samverkan mellan boende, föreningar, företag och kommunen...

Tätt eller glest

En huvudfråga i diskussionerna om den hållbara staden har handlat om hur tätt vi bygger städer och samhällen. Efterkrigstidens utveckling med ökad välfärd, ökad boendestandard och biltrafikens utveckling har medverkat till ett allt glesare bebyggelsemönster med längre avstånd i vardagslivet och ökat resande...

Mycket talar alltså för att ett kompakt stadsbyggande är mer hållbart än en glesare bebyggelse.
Samtidigt får den kompakta staden inte motverka behovet av att bevara stadens karaktär, tillgången till parker och grönområden eller hänsynen till natur - och kulturvärden...

... En central fråga gäller förutsättningarna för att utveckla användningen av översiktsplanen som strategiskt planeringsinstrument för hållbar utveckling.

Några avslutande reflektioner

... Aristoteles framhåller i sitt verk Politiken att "människorna samlades i städer för att leva där. De stannar kvar för att njuta av det goda livet."
Tricia Guild, kanske mest känd som inredningsguru, har sagt att "det är dags att framhäva staden och att hitta nya sätt att bo i den. För att må bra i den urbana miljön ska man kunna njuta av det staden har att erbjuda".

Om Aristoteles och Guilds visioner ska kunna infrias måste det kunna vara ett naturligt självval att bo i staden om det är det man vill. Det måste ses som en kapitulation om det upplevs som att man inte kan bo i stan med småbarn, eller när man blir gammal och rör sig långsammare...

... Mycket av allt det som ska diskuteras och sammanjämkas måste få verka fram i en fortlöpande och förtroendefull dialog.
Ett av nationalkommitténs förslag är också att inrätta ett Nationellt forum för Agenda 21 och Habitat som en arena och mötesplats för samverkan, kunskapsutbyte och kompetensutveckling mellan olika företrädare på lokal, regional och nationell nivå.

Vid världstoppmötet i Johannesburg förra året åtog sig världens länder att utveckla nationella strategier för en hållbar utveckling. Ett motsvarande arbete med lokala strategier för hållbar utveckling kan bli ett viktigt medel för en sådan samverkan.

Rolf Lindell

Till nästa utdrag!
Åter forum!

Synpunkter!....Inlägg.