.........START
   

.debatt

...............forum...  
sammanfattning

Urban forskning och artiklar

Ur
Artiklar i Plan 2-3 2003
Smart growth

ccccccccccccccccccccccc

bakgrund
Regionplane- och trafikkontoret vill initiera en dialog med alla som har intresse för storstädernas utveckling. Samrådet pågår till den 1 november 2003.
Samrådsrapporten kan laddas hem från hemsidan www.rtk.sll.se
Se även Föreningen för Samhällsplanering:s hemsida www.planering.org

 

   
 

Ur
Artiklar i Plan 2-3 2003
Smart growth -
vägen till hållbara amerikanska städer?

Den amerikanska stadsutvcklingen har till ett utglesat stadslandskap som inte är hållbart vare sig ur ekologisk
eller social synpunkt. Men under det senaste decenniet
har ett alternativ till denna uteckling - smart growth - blivit
alltmer accdepterat.

... Smart growth- rörelsen i början av 1990 -talet och är en
reaktion mot utspridningen av stadslandskapet.
Förespråkarna för smart growth är noga med att påpeka att
de inte vill motverka tillväxt och stadsutveckling i sig utan
snarare söka effektivare, rättvisare och mewr hållbara sätt
för staden att växa...

Förra våren definierade American Planning Association
smart growth på följande sätt:

"Smart growth innebär att man använder en översiktlig
planering för att vägleda, utforma, utveckla, återuppliva och
bygga samhällen genom att:

o skapa en unik gemensamhetskänsla och lokal identitet

o skydda och utveckla värdefulla natur- och kulturresurser

o rättvist fördela kostnader och vinster som utvecklingen medför

o bredda utbudet av transporter, arbetstillfällen och bostäder
på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt

o välja att ta ansvar för långsiktig, regional hållbarhet i stället
för isolerad, kortsiktig vinst på lokal nivå

o främja allmänhetens hälsa

Smart growth handlar om att skapa ett komplett
funktionsblandat, fotgängarvänligt bebyggelsemönster med
god tillgänglighet samt återanvändning av redan exploaterad
mark.

... Sammanslutningen har definierat smart growth i tio punkter:

o funktionsblandning
o kompakt bebyggelse
o blandat utbud av bostäder
o fotgängarvänliga stadsdelar
o attraktiva samhällen med egen karaktär och stark platskänsla
o skydd av öppna landskap, jordbruksmark samt natursköna och ekologiskt känsliga områden
o förstärkning och utveckling av befintliga samhällen
o varierat transportutbud
o förutsägbara, rättvisa och kostnadseffektiva beslutangående bebyggelsens utveckling
o samarbete mellan samhälle och särintressen när det gäller utvecklingsfrågor.

Till nästa utdrag!
Åter forum!

Synpunkter!....Inlägg..