.........START
   

.debatt

...............forum...  
sammanfattning

Urban forskning och artiklar

Ur
Artiklar i Plan 2-3 2003
Kreativa miljöer

ccccccccccccccccccccccc

bakgrund
Regionplane- och trafikkontoret vill initiera en dialog med alla som har intresse för storstädernas utveckling. Samrådet pågår till den 1 november 2003.Samrådsrapporten kan laddas hem från hemsidan www.rtk.sll.se
Se även Föreningen för Samhällsplanering:s hemsida www.planering.org
x
x


Artiklar i Plan 2-3 2003
Ur
Är samhällsplanering ett klent verktyg för att skapa kreativa miljöer
av Bengt Christensson

Kommunen sägs ha tre huvudsakliga roller: myndighetens, serviceproducentens och stadsmannens.
Myndighetsutövningen får mycket uppmärksamhet i media. Serviceproduktionen är enorm... Men stadsmannarollen- urban management- är eftersatt. I synnerhet när det gäller kommunens eller ortens roll och identitet i framtiden och vad den betyder för dess invånare och näringsliv...

Måhända är samhällsplaneringsprocesser inte det verktyg vi behöver för att åstadkomma kreativa miljöer...
Planering är bara en komponent i vad vi kan kalla urban management...

Urban management använder hela paletten av kommunala medel och kan därmed ha en annan och mer betydelsefull roll för att utveckla kreativa miljöer...

Urban management är ett verktyg varmed kommunerna skapar förutsättningar för kulturella flöden, ekonomisk riskvillighet och stabilitet. Då gäller det att använda hela verktygsarsenalen och inte bara samhällsplaneringen.

Till nästa utdrag!
Åter forum!

Synpunkter!....Inlägg..