.........START
   

.debatt

...............forum...  

Urban forskning och artiklar

Ur
Artiklar i Plan 2-3 2003
Kommunala planmonopolet ccccccccccccccccccc

bakgrund
Regionplane- och trafikkontoret vill initiera en dialog med alla som har intresse för storstädernas utveckling. Samrådet pågår till den 1 november 2003.Samrådsrapporten kan laddas hem från hemsidan www.rtk.sll.se
Se även Föreningen för Samhällsplanering:s hemsida www.planering.org
x
x

Ur
Kommunala planmonopolet
av Erik Tobé

Erik Tobé skriver att "redan vid tillkomsten av 1907 års lag om stadsplan och tomtindelning fördes resonemang om städernas planmonopol...

I en proposition till 1916 års riksdag föreslogs att Kronan skulle kunna bryta städernas planmonopol, men riksdagen avslog propositionen i denna del. Under förarbetena till 1931 års stadsplaneringslagstiftning dök spörsmålet upp ånyo med resultat att lagen kom att innehålla en inskränkning i städernas planmonopol.Om en stad underlät att upprätta en stadsplan för ett visst område kunde Kungl. Maj:t förelägga staden att göra detta om det var av betydelse för stadens ändamålsenliga utveckling eller till främjande av allmänt intresse...

Strängt juridiskt finns det inget kommunalt planmonopol, men i den allmänna planeringsdebatten och i offentligt tryck har det varit ett vedertaget uttryck i mer än 50 år.


Åter forum!


------------------------------------------------------------

..Synpunkter!....Inlägg.....