.debatt

...............forum...
sammanfattning
Demokratin flyttar ut på nätetcccccccccccccccccccccc
bakgrund

Ur artikel i Ny Teknik nr 47 2003

Demokratin flyttar ut på nätetc
I regeringskansliets arkiv- och dokumentcentrum på Fredsgatan 8 i Stockholm kan medborgarna kliva in och begära fram vilka offentliga handlingar de vill. Utan att behöva tala om varför, eller säga vem de är. Ett femtontal terminaler står till allmänhetens förfogande, och där kan vem som vill leta runt i regeringens och departementens diarier över inkomna och expedierade handlingar. Varje brev, utredning, yttrande, beslut eller annat dokument som färdigställs, kommer in eller skickas iväg, registreras och förses med ett nummer och en kort beskrivning av innehållet.

Står det inte HEMLIGT är det bara att begära fram dokumentet och läsa. Antingen på centrumet, eller på något departement i närheten...

-Nu arbetar vi på att att lägga ut diariet på internet, säger kansliansvarie NN, ansvarig för regeringens dokumentcentrum.

För regeringen är en utveckling mot elektroniska myndigheter en hjärtefråga. Hela offentliga Sverige byggs om för det som kallas 24-timmarsmyndigheten. Medborgarna skall kunna lämna deklarationer, söka bidrag, göra sjukanmälan, beställa intyg och sköta alla andra kontakter med kommunala och statliga förvaltningar dygnet runt.

Basen finns i grundlagen

Den legala basen för detta finns i grundlagen. Varje svensk har rätt att ta del av allmänna handlingar "till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning " heter det i Tryckfrihetsförordningen, TF.

TF garanterar dock bara att dokument får läsas på plats eller kopieras på papper. Men i princip är det inget som hindrar att handlingarna lämnas ut elektroniskt.

Så sker också ofta i praktiken. På regeringens webbplats Information Rosenbad finns redan i dag statliga utredningar, propositioner med mera att hämta. Men inte remissvar och regeringsbeslut, och heller inte det viktiga diariet.

Det tänker regeringskansliet ändra på. Bland annat för att inte bara "nollåttor " i framtiden ska ha nära till att granska makten.

-Ambitionen är att få ut så mycket som möjligt på internet säger NN.

Planen är att ett internetdiarium kommer igång under 2004. Regeringsbesluten och de övriga får komma senare. Kostnader, tekniska trösklar och inte minst datalagstiftningen är orsak till att det inte gjorts förr...

Åter demokrati!