Medborgarkraftens yttrande över detaljplan för handel och kontor m. m. i del av
kv Storseglet

Ur samrådsredogörelsen

Till
Medborgarkraftens yttrande.

 

  

.debatt

...............forum...

sammanfattning

"TELIAHUSET"
KVARTERET STORSEGLET
"

Detaljplan: Samråd 2006 04 26

Programsamråd 2004 02 16
i Teleskolans restaurang.

Underrättelse 2005-08-22
Samrådsredogörelse

bakgrund
TELIA LÄMNAR BYGGNADEN VILKET AKTUALISERAR FRAMTIDA ANVÄNDNING AV BYGGNADEN.

Underrättelse 2005-08-22

Angående
Program för kvarteret Storseglet - Teleskolans framtida användning inom stadsdelen Älvsborg

samt
Samrådsredogörelse

Ur
Underrättelsen
Stadsbyggnadskontoret fick sommaren 2003 uppdrag att upprätta ett program för att förbereda ett detaljplanearbete för fastigheten Älvsborg 178:2 inom kvarteret Storseglet...

I samrådsredogörelsen föreslår stadsbyggnadskontoret ändringar i programmet som bland annat innebär att det krävs ytterligare programstudier/utredningsarbete som undersöker förutsättningarna för nybyggnation av bostäder i området, innan ett eventuellt beslut tas att i detaljplan pröva detta.

Programmet godkändes, tillsammans med samrådsredogörelsen och de ändringar som där föreslås, av byggnadsnämnden 2005-02-08. Samrådsredogörelsen översänds för kännedom.

I samma beslut av byggnadsnämnden ingick också att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta detaljplan för del av kvarteret Storseglet. Detta uppdrag gäller i huvudsak att pröva en mer flexibel användning av befintlig byggnad, dock ej bostäder.

Fredrik Söderberg
Planarkitekt

Ur
Samrådsredogörelsen

Godkännande av program för KVARTERET STORSEGLET och updrag att upprätta detaljplan

Byggnadsnämnden föreslås besluta

att godkänna program för KVARTERET STORSEGLET inom stadsdelen Älvsborg i Göteborg tillsammans med upprättad samrådsredogörelse och de ändringar som förslås, samt

att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för del av KVARTERET STORSEGLET

Planområdet ligger...

De viktigaste synpunkterna,som inkommit under programsamrådet är:

  • Kulturnämnden menar att en utökning av bebyggelsen är oacceptabel då den inverkar på befintlig fornlämning.
  • Fastighetsnämnden anser att det primära är att skapa plats för verksamheter.
  • Länstyreslen anser att kvarterets läge är lämpligt för vad som föreslås.
  • Både föreslaget punkthus och påbyggnad av befintlig byggnad strider mot karaktären i området idag. i stort sett alla närboende är negativa till ett högt punkthus.
  • Farhågor framförs om följderna för trafiken i området.

Efter programsamrådet har intressenten, i diskussion med stadsbyggnadskontoret, arbetat vidare med projektet. Detta, tillsammans med de synpunkter som har inkommit, gör att de kommentarer som redovisas i samrådsredogörelsen föreslås utgöra ändringar och tillägg i programmet.

Uppdrag

Detaljplanen... Innan ett eventuellt beslut tas att påbörja nästa skede och i detaljplan pröva nybyggnation av bostäder i området krävs ytterligare programstudier av kvarteret och omgivande bebyggelse.

Att upprätta detaljplan för bostäder ingår därför inte i det uppdrag som kontoret föreslår i detta tjänsteutlåtande.

Stina Ejderoth-Linden
Tf Stadsbyggnadsdirektör

Barbro Sundström
Distriktschef

__________________________


FÖRSTORA!

Programsamråd 2004 02 16
i Teleskolans restaurang.

Mötet var välbesökt och synpunkterna många.
Tre utvecklingsalternativ för att få ekonomi i anläggningen redovisades. Två av dem innebar påbyggnader. Det tredje ett höghus på gården. Samtliga alternativ innebar att tillkommande ytor skulle utgöras av bostäder.
Till vad de befintliga ytorna skall användas är fortfarande en gåta.

Sammanfattningsvis kan sägas att flertalet av de närvarande helst hade sett skolan riven. Den passar inte in i området och försvårar planeringen.

Många föreföll kritiska till alternativen, men såväl representanter för seniorerna som medborgarkraften såg möjligheter i projektet.

De två påbyggnadsalternativen, så som de redovisades, kommer att ytterligara förstärka den redan nu fästningslika karaktären. Punkthustanken föreföll för flera därför bättre.

Inget av alternativen visade på försök att anpassa de befintliga lokalerna till dagens behov. t ex genom uppdelning av huskropparna eller att anordna ljusgårdar för att öka den attraktiva verksamhetsytan. ( Husdjupet är 24 meter i ett par plan)

Ett eventuellt punkthus bör placeras så att det så lite som möjligt minskar ljusinsläppet till de befintliga lokalerna.

--------------------------------
Yttrande skall om möjligt vara inlämnat senast den 16 mars 2004

 

Program för
Kvarteret Storseglet vid Redegatan 1 - teleskolans framtida användning
Samråd
Möjligheter att utveckla fatigheten genom ombyggnad eller nybyggnad/tillbyggnad för bostäder, handel, utbildning eller annan kommersiell service diskuteras för närvarande.
Programförslaget visas
under tiden 4 februari - 16 mars 2004

på följande platser:
- Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20

- Stadsdelsförvaltninge Älvsborg, Redegatan 9.

Samrådsmöte äger rum måndagen den 16 februari kl 18 i Teleskolans restaurang. Ingång hörnet Torgny Segerstedtsgatan/ Fågelvägen.

___________

Teliahuset
I samband med en visning av fastigheten 2003-12-16 utdelades ett koncept till program.
Med tillåtelse av projektledaren redovisas nedan textavsnitt ur detta koncept.

Samtidigt lämnades följande preliminära tidplan:

Programmet går ut på remiss den 9 januari 2004
Utställning av detaljplan kommer troligen att ske under senare delen av sommaren.
Detaljplanen skulle kunna antas vid årsskiftet 2004/2005
.

_______________________________

"TELIAHUSET"
KVARTERET STORSEGLET

Ur

Koncept till
Program för detaljplanering av
Kvarteret Storseglet 2003-11-27
Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret Distrikt Väster
Kanozi Arkitekter AB

Bakgrund
Platzer AB äger fastigheten.
Telia hyr större delen av fastigheten. Hyresavtalet löper till 2004-12-31 men Telia har redan lämnat lokalerna varför huset nu står i huvudsak tomt.

Fastighetsägaren arbetar för att ånyo fylla huset och har anlitat fyra arkitektkontor för att finna idéuppslag för nya verksamheter och har samtidigt med stadsbyggnadskontoret diskuterat möjligheter att utveckla fastigheten. En preliminär bedömning pekar på att det går att inrymma 75-100 bostäder i kvarteret.

Underlag
Denna handling syftar till att i enlighet med Byggnadsnämndens beslut om programuppdrag daterat 2003-06-10 belysa följande frågor;

1. -utnyttjande av befintliga byggnader
2. -stadsdelens behov av alternativ markanvändning
3. -stadsbildningsfrågor
4. -trafikfrågor

Befintlig situation
Planer
Gällande detaljplan från 1990 anger kontor och teleskola med möjlighet till övernattning...
För utökad användning måste detaljplanen ändras.

Översiktsplanen för Göteborg, ÖP99, anger "Huvudsakligen arbetsplatser, kontor, industri, lager, hamn, partihandel mm".

Läge
Fastigheten är belägen i västra Göteborg och gränsar mot Torgny Segerstedtsgatan, Fågelvägen och Redegatan...

Byggnad
Befintligt hus på fastigheten har en relativt avvisande karaktär med sitt läge högt över omgivande gatunivå. Detta förstärks ytterligare genom den otillgängliga entrén utifrån korsningen Fågelvägen/Torgny Segerstedtsgatan som nås över två trappor och ligger på plan 3.

Volymerna är uppbrutna i ett flertal spetsiga former. Karaktären på fastigheten skiljer sig avsevärt mot sin omgivning.

Stadsdelen

Befolkning
Stadsdelen präglas av att 89% bor i eget hus med äganderätt...
Andelen flerbostadshus i Älvsborg är relativt liten och omfattar totalt 845 lägenheter.

Kommunikationer
Området har goda kommunikationer med centrala Göteborg samt med Västra Frölunda både med avseende på kollektivtrafik (spårvagn och buss) och med bil.

Offentlig service
Vårdcentral finns i närheten av Hagens kapell...

Skolverksamhet
Fem skolor tar emot elever från förskoleklass till åk 6...

Vård och omsorg
Stadsdelarna i väster samarbetar runt vård och omsorg. Eventullt kan det finnas ett behov av lokaler för gruppboende och äldreboende inom fastigheten. Möjligen kan det även vara aktuellt med lokaler för vårdcentralen som idag tillfälligt finns intill Hagens kapell. Detta behöver utredas vidare.

Kommersiell sevice
Stadsdelen Älvsborg har ingen naturlig centrumbildning. Det närmast belägna med ett stort utbud är Frölunda Torg. Närområdet erbjuder ett begränsat utbud av mindre livsmedelbutiker (Käringberget och Kungsten, Grimmered, Påvelund samt Nya Varvet) Ett fåtal restauranger finns i området.

Verksamheter
I anslutning till fastigheten finns ett mindre industriområde med diverse olika verksamheter. Stadsdelen i stort erbjuder få anställningstillfällen i jämförelse med antalet invånare.

Fastighetens utvecklingsmöjligheter

Inriktning
Fastighetens läge och utformning lämpar sig väl för ett varierat innehåll av kontor, handel, utbildning och vård.
Möjligheten att tillskapa bostäder är attraktivt.
Programmet syftar till att analysera möjligheter till utökad byggrätt med målsättning att tillskapa minimum 100 bostadslägenheter.

Ekonomiska analyser
Fastighetsägaren vill så långt möjligt utnyttja fastigheten för verksamheter av liknande karaktär som i dagsläget. Med smärre lokalanpassningar skulle en stor del av fastigheten lämpa sig väl för skola/utbildningsverksamhet, kontor i mindre enheter, handel samt restaurangverksamhet i befintlig restauranglokal.

En svårighet är den stora husbredden som begränsar nyttjandet avsevärt.

Med större insatser skulle även vård och omsorg samt äldreboende kunna inrymmas.

En ombyggnad till bostäder skulle sannolikt innebära avsevärda investeringar men möjligheten att finansiera detta bedöms ändå som rimligt.

Ett fristående bostadshus inom fastigheten kan bidra till att göra projektet ekonomiskt genomförbart.

Sammanfattning av intressanta utvecklingsalternativ.

-Att utveckla ett varierat innehåll inom befintlig byggnad med tex. utbildning, handel, sevice, mindre kontor, vård/omsorg och restaurangverksamhet.

-Att öka tillgängligheten till byggnaden med fler angöringspunkter och välbelägna entréer.

-Påbyggnad enligt alternativ 1 nedan ger ca 40 bostäder.

-Påbyggnad enligt alternativ 2 ger ca 70 bostäder.

- Ett punkthus med 16/17 vån som illusteras på sidorna 10,11 och 12 ger ca 60 lägenheter (4lgh/våningsplan)

Alternativa Utformingsmöjligheter

Påbyggnad ombyggnad
Fastigheten kräver någon form av lokalanpassning för att möta framtida förändrad verksamhet...

Högt eller lågt
Platsen för det i berget delvis insprängda parkeringsgaraget är möjlig för nybyggnad av bostäder. Läget är gynnsamt för att åstadkomma attraktiva lägenheter med utsikt och kvällsol i västerläge. Gårdsbildningen ger möjlighet till en attraktiv markplanering med sol större delen av dagen och långt in på kvällen. Befintlig byggnad skärmar mot trafik och trafikbuller från norr och öster.
Ett punkthus med tre till fyra lägenheter per våningsplan och en realtivt begränsad utbredning på mark ger möjlighet till god markplanering. Parkeringsbehov tillgodoses genom markparkering. En tätare och lägre exploatering av gårdsmarken blockerar användandet av tillgänglig markarea och medför svårigheter att lösa ytor för lek uteplatser samt erforderlig parkering.

Ett punkthus enligt bilagda illustrationer ger ett betydande tillskott av goda lägenheter.

Stadsbild
Ett punkthus skulle bli ett landmärke i området och bidra till att tydliggöra en lokal centrumbildning i stadsdelen. Placeringen är gynnsam genom att direkt påverkan på andra fastigheter i form av skuggverkan och skymd utsikt är liten.

Även med hänsyn till befintlig infrastruktur i form av vägar och spårvägar är detta ett lämpligt ställe för en större koncentration av bostäder.

Upplåtelseform
Bostädernas upplåtelseform kan var hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt...

Bostäder eller verksamheter
En påbyggnad av befintligt hus med bostäder har en stor arkitektonisk potential för att åstadkomma en intressant byggnad...
En nybyggnad på gården kan utformas som ett fritt format punkthus...

Konsekvenser
Trafik
Vid en full utbyggnad väntas trafiken totalt öka något jämfört med dagens situation med 11 300 bilar per dygn på Torgny Segerstedtsgatan och 5200 på Fågelvägen.
Trafiksituationen bedöms dock mer gynnsam då trafiken fördelas jämnare över dygnets timmar och dessutom kommer att vara dubbelriktad både morgon och kväll.

Parkering
Angöring till fastigheten bibehålles via Redegatan. Större delen av parkeringsbehovet tillgodoses genom befintlig källarparkering i kombination med markparkering.

För ev. handel och övrig service i "Frölundabenet" behöver befintlig angöring kompletteras med infart från Fågelvägen framför fatigheten i öster. Idag ägs denna mark av kummunen.

Buller
Trafikbuller från omgivande gator förekommer. Flertalet bostäder har möjlighet till en tyst sida. Frågan studeras närmare i planskedet.

Solinfall
Solförhållandena för ev. påbyggd bostäder är goda, likaså för ett punkthus i redovisat läge...

Sammanfattning

-De gällande förutsättningarna begränsar kraftigt möjligheten att nyttja fstigheten. En ändrad detaljplan kan ge fastigheten utvecklingspotential både på kort och lång sikt.

- Samspelet med stadsdelen och omgivningen bör utvecklas och fördjupas jämfört med dagens situation.

- Läget i Göteborg är ett mycket attraktivt bostadsläge. Att bygga om hela fastigheten till bostäder är dock inte realistiskt då detta kräver stora ombyggnader med bl a ändrade husbredder och därmed stora investeringar i ett relativt nybyggt hus.

Viktiga programfrågor att studera

-Stadsbild

-Tillskott av lägenheter och upplåtelseformer i området

-Tillskott av service i stadsdelen

-Trafik

-Ökad tillgänglighet för allmänheten till fastigheten.

____________________________

Nästa!

Åter forum!

uR "