Medborgarkraftens yttrande över detaljplan för handel och kontor m. m. i del av
kv Storseglet

Ur samrådsredogörelsen
avseende programmet

Till
Medborgarkraftens yttrande.

 

  

.debatt

...............forum...

sammanfattning

"TELIAHUSET"
KVARTERET STORSEGLET

Detaljplan för handel och kontor m m
i del av kv Storseglet
Samrådshandling

Informationsmöte onsdag 26 april 2006, kl 18.00 på Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20.
___________________________

Programsamråd 2004 02 16
i Teleskolans restaurang.

Underrättelse 2005-08-22
Samrådsredogörelse

bakgrund
TELIA LÄMNAR BYGGNADEN VILKET AKTUALISERAR FRAMTIDA ANVÄNDNING AV BYGGNADEN.

Dettaljplan för handel och kontor m m
i del av kv Storseglet


Samrådshandling

Informationsmöte onsdag 26 april 2006, kl 18.00 på Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20.

PLANBESKRIVNING

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Huvudsyftet är att pröva en mer flexibel användning av byggnaderna inom planområdet, samt en utökning av fastigheterna. Planen föreslår inga nya byggrätter, bortsett från skärmtak och dyligt. Sedan tidigare planerad parkeringsplats på kommunens mark förs över till fastigheterna.

ILLUSTRATION
FÖRSTORA!

Ur
FÖRUTSÄTTNINGAR

Planförhållanden
Översiktsplan
Översiktsplanen för Göteborg (ÖP99) anger bl. a. att förutsättningarna för närhandel ska värnas och att kommunen ska vara restriktiv till handel vid sidan av planerade lägen. För aktuellt område anger ÖP99 "Huvudsakligen arbetsplatser, kontor, lager, hamn, partihandel m. m.".

Detaljplan

... Enligt gällande detaljplaner är användningen begränsad till kontor och teleskola med möjlighet till övernattning inom Älvsborg 1178:2 och till industri och kontor inom Älvsborg 178:6.

I detaljplan F4546 ingår en ny, ej genomförd tillfart till det verksamhetområde som kv Storseglet ingår i. Tillfarten ska ske genom att en korsning med Torgny Segerstedtsgartan byggs, omedelbart söder om nu aktuellt planområde. Vidare ingår en ny parkeringsplats som ska byggas längs östra sidan om Torgny Segerstedtsgatan, norr om ovan nämnd tillfart. Fastigheten Älvsborg 178:7 har bildats för detta syfte.

Program

Program för Älvsborg 178:2 har godkänts av byggnadsnämnden 2005-02-08. Programmet togs fram bland annat för att verksamheter som inte stämmer överens med ÖP99 skulle prövas. De användningsområden som i programmet preliminärt bedöms som lämpliga är skola, kontor, ej störande industri, vård samt handel i begränsad omfattning. Även bostäder diskuterades i programmet. Slutsatsen blev emellertid att det höghus som föreslogs bedömdes som svårt att acceptera ur stadsbildssynpunkt och att innan ett eventuellt detaljplanearbete för bostäder påbörjas så krävs ytterligare programstudier/utredningsarbete. Aktuell plan ska mot bakgrund av detta inte urtformas så att möjligheterna till bostadsbebyggelse på Älvsborg 178:2 försämras.

Bebyggelseområden

Bebyggelse

Planen föreslår inga nya byggrätter, bortsett från skärmtak och dyligt.
Tillåtna byggnads- och totalhöjder överensstämmer med gällande planer och med befintlig bebyggelse. Inga större förändringar av befintliga byggnader är planerade. Nya skärmtak kan bli aktuella att uppföra om nya entréer tas upp på framsidorna, mot gatorna.

Entrétrappan till den norra byggnaden börjar långt ut från fastigheten och ansluter till våningen över bottenplanet. Den bidrar till att entrén inte upplevs särskilt inbjudande och vacker och den tar också mark i anspråk som kan komma att utnyttjas för en framtida utökad korsning. Entrén förslås
istället ansluta till bottenplanet, våningen över källarplanet. En trappa som inte går i luften utan ligger mot marken ger ett mer permanent intryck och tilsammans med att den görs bredare och placeras närmare byggnaden kan entrén göras mer attraktiv. Bergskanten föreslås också sprängas ner något för att inte utgöra en visuell barriär mot entrén.

Service
I och med att planen tillåter vård och friskvård, skola och handel kan servicen komma att förbättras i området.

Vad gäller handel är ytan begränsad på grund av att sådan verksamhet ger relativt stor trafikalstring och parkeringsbehov.För norra byggnaden är ytan för handel begränsad till 1000kvm och ett våningsplan i östra flygeln. I västra flygeln är handel begränsad till ett våningsplan och livsmedelshandel tillåts inte.

För södra byggnaden är ytan för handel begränsad till ett plan och ytan för livsmedelshandel är begränsad 1250kvm.

Nya entréer till byggnaden kommer troligen ordnas mot Fågelvägen respektive Torgny Segerstedtsgatan om handel, träningslokal eller andra publika verksamheter etableras.

Mark

Mark och vegetation
Ytan mot Fågelvägen har behov av att ställas i ordning...

Mot korsningen fågelvägen - Torgny Segerstedtsgatan planeras delar av en mindre begsformation sprängas bort för att ordna en bättre entré till norra byggnaden...

Parkeringen som ligger längs västra delen av planområdet ska byggas på en höjdnivå som ansluter till marknivån i norra delen av planområdet...

Trafik

Biltrafik
...Ett område längs Torgny Segerstedtsgatan upp mot korsningen med Fågelvägen lämnas som trafikområde för att utrymme ska finnas för en eventuell framtida utbyggnad av korsningen. Trafikområdet för Torgny Segerstedtsgatan breddas också mot den planerade parkeringsplatsen för att möjliggöra en bättre gång- och cykelväg längs gatan. Utfart direkt mot Fågelvägen och Torgny Segerstedtsgatan är inte lämplig och tillåts inte...

Parkering

Behovet av parkeringsplatser inom planområdet kan komma att öka, framför allt med anledning av att handel tillåts...

Konsekvensbeskrivning

... Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur-eler kulturintressen berörs. Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den ur allmän synpunkt mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov...

 

Malin Häggdahl ......... Fredrik Söderberg
Planchef....................Planarkitekt

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tidplan

För detaljplanen gäller följande tidplan:
Samråd.... 1:a kv 2006
Utställning 3:e kv 2006
Antagande 3:e kv 2006

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

GÖTEBORGS FASTIGHETSKONTOR

Peter Junker
Avdelningschef

Nästa!

uR "