. Gö.................................................................................. ........ Göteborg 206-12-05borg 2006-12-05

Banverket Västra banregionen .........................................Kopia till byggnadsnämnden
Projektchef Gabriella Burel .................................. ....... . .Införs på www.medborgarkraften.com
Box 1014
405 21 Göteborg


Angående Västlänkens dragning genom
Göteborg och planeringen av Södra Älvstranden

Programsamråd för Södra Älvstranden pågår. Västlänkens sträckning och utformning har stor betydelse för programmets utformning och genomförbarhet.
Mina synpunkter gällande Västlänken översänds härmed till Banverket trots att samrådstiden för Järnvägsutredningen passerat.

Bakgrund: Arkitekt och boende i Älvsborg. Aktiv i Medborgarkraften i Älvsborg. Trafiken genom stadsdelen är fortfarande en av huvudfrågorna för nätverket. Trafiksituationen för skärgårdsborna har under årtionden diskuterats och mängder med förslag har studerats. En uppdelning av trafiken, har setts som en framkomlig väg. Medborgarkraften översände tidigt till Västtrafik ett förslag om att dra färjetrafik in till Skeppsbron. Detta ledde till en upphandling med optioner, som innebar provturer med snabbfärjor dit.
Till Dialog Södra Älvstranden inlämnades senare som privatperson förslag om att anlägga en kollektiv-trafikterminal vid Skeppsbron som inkluderade alla former av kollektivtrafik, såsom färje-, spårvagns-, buss- och tågtrafik. Till anläggningen skulle också finnas en bilpool.

Planeringen för Södra Älvstranden har fortsatt och nu lett fram till ett programsamråd. Området betraktas, som ett blivande regioncentrum med terminalanläggning vid Skeppsbron för bland annat färjor men inte tåg. Västlänken omnämns endast summariskt.

För att lyckas med en färjeterminal vid Skeppsbron anser jag att resenärerna bör nå regiontrafiken utan byte. Samma krav bör ställas av regioninvånarna när de skall till sitt regioncentrum med målpunkter som: Älven, Länsstyrelsen, domstolar, förvaltningar, de moderna butiksgatorna, museer, kultur, skolor (Pedagogen och Lindholmen), arbetsplatser, bostäder och skärgårdsbåtarna till kustsamhällena och Göteborgs arkipelag.

Järnvägsutredningen anger att alt.Södra Älvstranden kan bli 1,8 mdkr billigare än alt. Stora Hamnkanalen. Trots dess försening av älvstrandsplaneringen tycks det vara det populäraste.

Mitt förslag är, att i nästa skede långsiktigt utreda vinsterna med en knutpunktshållplats med expresspår under Otterhällan. En sådan kanske krävs för att lösa tillgänglighetsfrågorna och få ekonomi i exploateringen av Södra Älvstranden enligt de visioner medborgarna har för området.

Med vänlig hälsning

Arkitekt MSA Arne Person


Åter forum! Till synpunkterna!