----NYHETER!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........


ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG. ÖPXX.SAMRÅD .UTDRAG

 

 

 

---

samrådsfrågorna

enbart de
13 strategiska
frågorna
...........samtliga frågor
................med förslag
Samråd!
Synpunkter är välkomna på alla delar av förslaget som
man finner viktigt och/eller ofullständigt behandlat.
Till varje strategisk fråga kopplas samrådsfrågor. Syftet är att väcka tankar kring det presenterade materialet
och tydliggöra viktiga frågeställningar.

13 STRATEGISKA FRÅGOR


GÖTEBORGS ROLL I EN VÄXANDE REGION

SAMRÅDSFRÅGOR
Hur kan kraven som regionen ställer på Göteborg som regionkärna förenas med göteborgarnas lokala behov?
Tillgängligheten till centrala Göteborg poängteras. Hur kan de regionala och kommunala önskemålen tillgodoses om de är beroende av nationella beslut?

FLER BOSTÄDER

SAMRÅDSFRÅGOR
Vilka kvaliteter ska utvecklas vid kompletterar stadsdelarna?
Hur skapas en större blandning av hustyper, upplåtelseformer och prisbilder?

VÄXANDE OCH FÖRÄNDRAD HANDEL

SAMRÅDSFRÅGOR
Ger förslaget beredskap för framtida förändringar inom handeln?
Hur kan torg och centra som inte längre fungerar väl utvecklas?

EXPANSIVT NÄRINGSLIV

SAMRÅDSFRÅGOR
Hur kan översiktsplanen tillgodose att det skapas möjligheter för småföretag att etablera sig och växa i billiga lokaler när så många mellanområden förädlas?
Har översiktsplanen reserverat tillräckligt med mark för industri och olika företagstyper?

NORDENS LOGISTIKCENTRUM

SAMRÅDSFRÅGOR

Ger lokalisering av storindustri och hamn till Hisingen en för stor ensidighet?
Kan färjeterminalerna omlokaliseras?
Vilken syn på Vänernsjöfarten ska gälla?

ÖKAT TRANSPORTBEHOV

SAMRÅDSFRÅGOR

Ökningen av biltrafiken ska dämpas med satsningar på kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik. Är de åtgärder som föreslås tillräckliga?
När blir köerna ett märkbart problem för tillväxten?
Visar förslaget på rätt prioritering avseende vilka trafikslag som ska ha rätt till utrymmet på vägar och gator?

NATUR- OCH KULTURMILJÖER
FÖR ATTRAKTIVITET

SAMRÅDSFRÅGOR
Hur kan värdefulla natur- och kulturvärden utvecklas för att stärka Göteborgs attraktivitet?
På vilket sätt kan stadsutvecklingen öka natur- och kulturvärdena?


TILLGÅNG TILL KUSTEN

SAMRÅDSFRÅGOR
Hur ska turismen utvecklas?
Vilken roll ska kusten spela i regionen?
Hur kan stränderna göras mer tillgängliga för alla som vill bada, fiska, promenera eller bara vistas vid vattnet?

MÅNGFALD - TRYGGT OCH MÄNSKLIGT

SAMRÅDSFRÅGOR
Att planera för mångfald och trygghet är inte en stor satsning utan många små. Bidrar översiktsplanen till ökad integration?
Olika grupper har olika tillgång till stadens offentliga rum. Hur kan detta ändras?
Hur kan tillgängligheten säkerställas redan i planeringen?

REKREATION OCH HÄLSA FÖR ÖKAD
LIVSKVALITET


SAMRÅDSFRÅGOR
Hur kan den fysiska planeringen medverka till bättre folkhälsa, frisk luft, minskade bullerstörningar, trafiksäkerhet och trygghet?
Hur kan planeringen ta hänsyn till målkonflikter t ex vid kompletteringsbebyggelse i grönområden och bullerutsatta lägen?

ROBUST SAMHÄLLE

SAMRÅDSFRÅGOR
Hur kombineras den robusta staden med god stadsmiljö?
Hur ser fördelningen av ansvar ut mellan stat och kommun och enskilda?
Vilket är kommunens ansvar i dessa frågor?
Hur ska älvstränderna utvecklas med tanke på förändrade vattennivåer?

SÄRSKILDA LOKALISERINGAR

SAMRÅDSFRÅGOR
En storstad behöver ytor för sophantering, elförsörjning, infrastruktur etc.
Var ska detta lokaliseras och vem tar ansvaret?


HÅLLBAR UTVECKLING PÅ LÅNG SIKT


SAMRÅDSFRÅGOR
Hur är det möjligt att förena social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet?
Vilka framtidsfrågor saknas i översiktsplanen?
Hur kan vi ha en beredskap för minskad tillgång på energi vid en regionförstoring och vad händer om det uppstå energibrist?

___________________________________

till samtliga frågor med förslag!

tillbaka till utdrag!

till OPXX!