Protokoll
...Medborgarkraften i Älvsborg

Protokoll
..Ur nämndprotokoll

  Nyheter 22 okt 2001
.........
sid 1a

NYHETSARKIVET!

2001 10 12

Stormöte om Fiskebäcks Hamn, bostäder och skärgårdstrafiken.

Några anteckningar:

Ur inbjudan:
Fiskebäcks Företagarförening har de senaste månaderna varit i kontakt med politiker,
myndigheter, Sveriges Riksdag m fl och där presenterat den utredning som gjorts kring
Fiskebäcks hamn. Vi har nu funnit tiden mogen för att presentera situationen idag samt
fortsätta samverkan med ansvariga politiker och myndigheter för att i samförstånd finna
en lösning och påbörja arbetet för en slutlig lösning på denna fråga..

Mötet:

Ca 90 personer mötte upp.
Inbjudna representanter för olika myndigheter redovisade sin syn på dagsläget
bl a representanter från regeringen och kommunfullmäktige.

En skrivelse till kommunstyrelsen är tänkt att sändas med bl a en begäran om
totallösning av trafiken till och från Södra Skärgården och avlastning av trafiken
till Saltholmen och Långedrag.
Arrangörerna önskade stöd för denna.

Från Medborgarkraften i Älvsborg deltog tre personer förutom dem från Fiskebäck.

GF-konsult redovisade det just påbörjade arbetet med framtagning
av program för bostadsbebyggelse inom hamnområdet.
I arbetet ingick inte studiet av godsterminalområdet.
Det begärdes att detta måste ingå i arbetet.

Kommunfullmäktiges representant talade om vattenområdena och hur de
försämrats under senare år. Vikten av vattengenomströmning påpekades.
Han nämnde Hinsholmskilen som ett dåligt exempel.

Ordförande i Fiskebäcks Egnahemsförening redovisade Fiskebäcks
samarbete med Saltholmsborna genom Medborgarkraften.
Han påpekade att det är ohållbart så som det nu är på Saltholmen.

Fiskebäckrapporten delades ut till intresserade.

Fiskebäcks Hamnförenings ordförande redogjorde för hur styvmoderligt de
behandlats av kommunen under åren och att det inte finns något utrymme
för skärgårdsterminal i fiskebäckshamnen. Kommunen har svikit dem.
Han vädjade om folkets stöd i frågan.

Företagarföreningen redogjorde för alla kontakter som tagits
och tankarna om terminal i Färjenäs där det finns en ledig stor yta, en
gång ägnad Eriksbergsvarvet, men sedan dess outnyttjad.
En lämplig plats då stora ytor finns för såväl terminal som
parkeringsanläggning.

Från en regeringsrepresentant ansågs det viktigt att hålla Fiskhamnen istånd.
Det finns outnyttjade EU-pengar att söka för sådana åtgärder.

Fastighetsnämndens representant hade, när han hört om situationen i hamnen,
inspekterat den och omgående tillsett att pengar för åtgärdande av kajerna avsatts.

Begreppet samråd kom att diskuterades.SBK representant förklarade:
Vid samrådet erhålls synpunkter som sammanvägs för att få ett underlag
för politiska beslut.

Detaljfrågor om planerade bostäderna ställdes. Arrangörerna fick förklara att
mötet gällde att få ett helthetsgrepp om hamnområdet som kan leda till en lösning.


Mötet avslutades för gruppdiskussioner och godkännande av utkast till skrivelse,
som innehåller en begäran att vidta åtgärder, som skall leda till beslut och åtgärder
före denna valperiods slut.

Bakgrunden se Fiskebäck.
__________________

Planerna för Nya Varvet och Stora Billingen kommer att tas fram parallellt
enligt Stadsbyggnadskontorets handläggare. Beslut finns nu för framtagning av
detaljplan för Stora Billingen.
Bakgrund se under debatt och inom kort även under Älvsborgs Egnahemsförening.

Pannhuset
På Pannhusets anslagstavla kan läsas att ett examensarbete skall behandla
markbehandlingen inom området. Allmänheten uppmanas att lämna sina synpunkter.
Har ni synpunkter skriv till Medborgarkraften!
____________________

Bostäder inom Fiskebäcks hamnområde
GF-konsult och representant för SBK redogjorde under stormötet i
Fiskebäckskyrkan för planarbetet.
Programarbetet är just påbörjat
och skulle egentligen inte redovisas för intressenterna förrän vid årsskiftet.
Många av åhörarnas frågor kunde därför inte ännu besvaras.
Fiskebäcks Egnahemsförening ville m h t att rykten spridits om planerna få
med det i diskussionerna om hamnen för att få en helhetsbild.
Egnahemsföreningen kommer när det blir aktuellt att informera hushållen.

________________________

nästa sida

föregående sida

senaste nyheter