.........START

 

 

 

 

 

LÄNKAR

Hösten 2011

förslag till beslut

Zonkarta

Markägare på Saltholmen

Yttrande
(Kd, Fp och M)

Yttrande (Medborgarkraften i Älvsborg)

Gamla länkar

SBK:s planer
för Saltholmen 2007

Kulturhistorisk värdefull bebyggelse

Färjetrafikbilder från sept 1998 som blivit högaktuella.

Bildspel Saltholmen "besjälad plats"

länka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................

..................................... ........... Saltholmen

processtudie
Parkeringen på Saltholmen 2011>
med utgångspunkt från medborgarkraftens studier, fallstudie av GU och CTH från 2003, inköpet av
snabbfärjor och Saltholmen samt förändringarna 2007


medborgarkraften.com

 
...........,,,,,........

2012-02-09
Bilparkeringen på Saltholmen
Mail från Björn Wadefalk

Med anledning av alla frågor om vad som händer med Parkeringsbolagets tidigare presenterade utredning angående situationen på Saltholmen, kan jag berätta följande:
Parkeringsbolagets styrelse beslutade 8/2 följande:

1 tillskapa 76 nya platser Saltholmsgatan - klart juni
2 P-led system på plats - klart juni (informationstavlor)
3 Mätning utvärdering (beläggning) - juni - sept. Detta är en viktig information för att se omfattningen av framtida åtgärder som
beläggningsgrad, behov av fler p-platser samt den rörliga trafiken på Saltholmsgatan.

4 Förändring av upplåtelseform okt-nov
5 Löpande behörighetskontroll okt-nov
6 Förslag på utformning av kompletterande platser (hus, båt etc) dec 2012.
Detta och några punkter till beslutade alltså styrelsen om.
Men Parkeringsbolaget är samtidigt av uppfattningen att det på längre sikt kommer att behövas ett eller flera alternativ till Saltholmen. Styrelsen beslutade därför också att skriva till Byggnadsnämnden, för att be om ett klargörande gällande Saltholmens framtida status som hållplats för passagerarbåtar till Södra Skärgården.
Jag kan också nämna att just stadsbyggnadskontoret har ett uppdrag, som startas nu under 2012, att utreda trafik- och parkeringssituationen i Södra Skärgården.
En kort information om läget just nu.
Hälsningar
Björn


 

2012-01- 12
Öppet möte SDN Västra Göteborg

Anette Bernhardsson redogjorde för läget.
Det kommer att bildas ett Öråd på örna som nämnden kommer att besöka den 30 januari för diskussion om situationen på Saltholmen.
P-bolaget kommer att ha ett möte i början av februari.Innan dess vet vi inte så mycket ytterliga om ärendet.
alla vill nu få till stånd en längsiktig lösning på problemet på Satholmen.


2011-12- 02
Kontakt med Maria Stenström VD
för Göteborgs Parkerings AB

Ärendet bordlades. Det behövs ytterligare konsekvensutredningar.
Det beslutades att de 76 p-platserna utmed Saltholmsgatan byggs ut. Led -tavlor sätts ut.

Det skall utredas mer om hur många som har och framledes kommer att ha två bilar i S skärgården.
P-bolaget har bara 6 st styrelsemöte om året.
Enligt Maria finns förhoppningar att kompletteringarna skall vara klara till nästa möte om 2 månader.
Då kommer A eller B alternatet att väljas samt mer om bygglovsansökan till Stadsbyggnadskontoret om p-ark alt p-däck att tas upp. Mycket av kompletteringarna finns redan framtaget.

Jag fick den uppfattningen att de fasta platserna på Saltholmen skall bort. Maria menade att alternativ A dvs zonindelning av platserna innebär att de som nu har fasta platser får sina platser i den bästa zonen.
------------------------------------------------------------

Öborna kräver att P-bolaget ordnar platser. P-bolaget i sin tur begär byggnadslov av Kommunen. Kommunen tvingas agera.
För vår del gäller att intensifiera engagemanget i parkeringsfrågan inför nästa styrelsemöte om två månader.(Min anm.)


tisdag 22 november 2011

Angela H från vårt nätverk bevistade Västra Göteborgs första öppna styrelsemöte.

Som första punkt på dagordningen var
Göteborgs Stads Parkerings AB
Förslag till beslut – Förbättring av Saltholmens parkering


En Powerpoint presentation utfördes och ett yttrande från de borgeliga blocket delades ut.

Vid Parkeringbolagets styrelsemöte tisdagen den 29 november skulle ärendet upp för beslut.
Tiden för vår del var kort.

Ett snabbutskick gjordes till de närmast berörda om Saltholmsparkeringen för att få synpunkter att ligga till grund för ett yttrande till bolagets styrelse innan styrelsemötet.


Jag tog telefonkontakt med Hans Adolfsson som gjorde presentationen. Han skickade över material. Dessutom har Angela bidraget med ett yttrande från de borgeliga samt en karta som visar ägoförhållandena på Saltholmen.


Enligt Hans A måste P-bolaget själva tillse att deras anläggningar fungerar. Trycket från öarna är stort. Beslutet på tisdag kommer att skickas till myndigheterna. Sedan är det upp till dem om de sätter igång någon planering för hur det skall utvecklas i framtiden. De borgerliga politikerna föreslår i sitt yttrande en
p-ark lämpligen vid Saltholmen. En del av parkeringstillskottet kommer att ske vid parkeringen som ligger vid Saltholmsgatan i höjd med Sextantgatan. Innan nyår skall P-bolaget ha ytterligare ett möte med Södra skärgården.

Båda deras alternativ visar på en effektivisering. Om de skulle gå på politikernas synpunkter dvs att bibehålla de fasta platserna och bibehålla de låga parkeringsavgifterna kommer säkert en p-ark att bli nödvändig att etablera.
Hans A påpekade att eftersom den framtida lösningen är oklar vill man inte satsa på p-däck. Om n p-ark skulle anläggas här kommer den sannolikt att läggas i Hinsholmskilen. Det är för grunt mot Ängholmen.


2011-11-16
Kontakt med Stadsbyggnadskontorets planavdelning om pågående planer för Fiskebäck -Hinsholmskilen - Saltholmen.
Enligt kontoret pågår inga planarbeten där nu. Vissa planskisser och utredningar har utförts. det har lalats om att utföra en fördjupad planutredning som omfattar hela kuststräckan där Saltholmen inkluderas. Detta arbete kan komma att utföras inom de närmaste tre åren.