Protokoll
...Medborgarkraften i Älvsborg

Protokoll
..Ur nämndprotokoll

  Nyheter 05 december 2001
.........

NYHETSARKIVET!

2001 12 05
Älvsborgs Egnahemsförenings höstmöte.
Nick Ek, Spårvägen och Börje Ödlund, Västtrafik hade bjudits in.
Klottret kostar mycket pengar. Det är svårt att finna någon lösning på problemet.

Börje Ödlund beskrev översiktligt spårvägens nya linjesträckningar och vad detta betyder för Älvsborgsborna.
Den 10 februari i samband med Kringens öppnande kommer turtätheten till Saltholmen att bli 10 min. Nya vagnar , 40 st har köpts in och kommer att sättas i bruk 2004-2005. Busslinjernas sträckningar kommer att ändras framöver. 64 ersätts av andra. Idén med s k stombussar togs upp.

En kort redovisning gjordes för föreningens skrivelser till myndigheterna. ÄEF motsäger sig med bestämdhet ett provisoriskt p-däck på Saltholmen.

Övriga punkter: Hem och skola, Billingen-Nya Varvet och ny hemsida.
Se hemsidan www.aef.nu

2001 12 02
GP artikel den 2 december

Saltholmsgatan får 30-sträcka
En 350 lång sträcka av Saltholmsgatan i västra Göteborg kommer
att 30-skyltas.
Det gäller sträckan mellan Sextantgatan och spårvagnshållplatsen vid
Roddföreningen.
Folk som bor i området ville skylta en längre sträcka, 600 meter,
men trafikkontoret skriver att det är stor risk att många bilister struntar
i att sänka farten till 30 om sträckan är längre.
Fyra tvärgator och många villor har utfarter på Saltholmsgatan på denna
sträcka och alla dessa har mer eller mindre dålig sikt.
En hastighetskontroll på den idag 50-skyltade sträckan visade att cirka
15 procent av bilisterna höll minst 60 kilometer i timmen eller högre fart.

2001 11 30
30km/tim på Saltholmsgatan
Gatukontoret har informerat om att de nu fått i uppdrag att sätta upp hastighetsbegränsningsskyltar på Saltholmsgatan. Hastighetsbegränsningen kommer att gälla mellan Sextantgatan och Ängholmsgatan samt på samtliga smågator mellan dessa.

2001 11 29
UR
Byggnadsnnämndens protokoll den 13 november
Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan från Göteborgs stads Parkerings AB
om tidsbegränsat bygglov till och med 2011 för provisoriskt p-däck i två plan på
rubricerade fastighet.

I ärendet förelåg skrivelse från Älvsborgs Egnahemsförening och e-mail från Medborgarkraften i Älvsborg.

Distrikt väster hade ingett ett uttalande så lydande:
Byggnadsnämnden etc . bil 17
Ordförande (s) ingav för s, v och mp en skrivelse så lydande:
Yrkande etc bil 18.

Vice ordf (m) yrkade bifall till s,v mp-yrkande och föreslog två tillägg:
att man undersöker om trafikmiljön på Saltholmsgatan kan förbättras genom rondeller avsmalningar eller på annat sätt. Dessutom understryker vi vikten av att särskild uppmärksamhet ägnas åt p-däckets estetiska utformning.

Efter överläggning i ärendet beslöt byggnadsnämnden: att uppdra åt kontoret att ge berörda sakägare och kommunala nämnder tillfälle att yttra sig över bygglovsansökan för p-däck på Älvsborg 755:130 samt att i samrådet om bygglov ta med och besvara frågorna i ovannämnda s,v och mp- yrkande kompletterat med ovannämnda två frågor från vice ordföranden.

Inslag i TV 4 2001 11 28
Ett par representanter för samrådsgrupp, Saltholmsgatan samt
byggnadsnämndens ordförande intervjuades.

2001 11 28
UR
Ett seminarium på CTH: Vad skall sparas av Miljonprogrammet
"Miljonprogrammet passar inte för dagens människor" ur Planera Bygga Bo.
Riksantikvarieämbetet och många kulturvetare anser att det är dags att
byggnadsminnesmärka miljonprogrammets främsta uttryck, de storskaliga
bostadsområdena. Hur skall vi ställa oss till detta?........ Vad har hänt sedan
vi byggde miljonprogrammet som har gjort bebyggelsen så omodern?...
Läs mer under debatt! .................Synpunkter!

2001 11 27
MED ANLEDNING AV FÖRSLAGET ATT PLACERA ETT P-DÄCK
PÅ SALTHOLMEN ELLER I LÅNGEDRAG
Enligt "räknare" är det ca 70-80 lediga bilplatser på Saltholmen varje natt.
Trots detta står många i kö för att få en plats.
Om de fasta platserna togs bort och en bilpool enligt nedan etablerades
skulle det akuta problemet vara löst. Tyck till!

Ur GP2001-11-27
Världens största bilpool finns i Zurich.
Vägverket i Göteborg försöker utveckla en svensk strategi för bilpooler i större skala.

Vad krävs för att Sverige ska kunna skapa något liknande?

-Att olika transportmedel hänger ihopå med varandra. Bilpooler måste kopplas
ihop med kollektivtrafiken.

Mobility i Schweiz har samarbetsavtal med lokala, regionala och nationella
kollektivtrafikföretag. Till exempel finns ett populärt rabattkort som ger halva priset
på både tågresor och poolbilar.

Företaget har ett eget callcenter som är öppet dygnet runt för att kunderna
alltid skall kunna få personlig service.

Tidigare var Mobilitys främsta argument för att locka nya användare möjligheten
att spara pengar.
-Men nu har vi satt bekvämligheten främst i vår marknadsföring.

Se även under debatt: Vision Lundby
_________________________________________________________________________________
Ur GP 2001 11 27
GÖTEBORGS HEMLÖSA HAR FÅTT EN EGEN FÖRENING
Se under debatt: Visionärerna.

2001 11 25
DEMONSTRATION MOT EXPLOATERINGEN AV SALTHOLMEN

Ca 200 personer mötte upp.Stämningen var familjär. Trots de ordnade formerna försökte en otålig taxi ta sig förbi via spårområdet men fastnade. Känslig infrastruktur! Artiklar i GP och Metro.

TT-meddelande:

Demonstration i Saltholmen 25 november kl 13.00.

Kort bakgrundsfakta
Två utredningar (Trafikutredning/Västtrafik och Konsekvensutredningen),
gjorda på uppdrag av våra politiker, har kommit fram till samma slutsatser:
fortsatt utveckling/utbyggnad av Saltholmen utifrån dagens förhållanden inte är möjlig!
De trånga sektorerna är den redan nu överbelastade Saltholmsgatan, samt
terminalområdet. Detta till trots, har politikerna ändå för avsikt att bygga ut
området, i första hand med ett P-hus.

Det finns områden som redan är planerade för skärgårdstrafik (t ex Fiskebäck).
Pengar skall finnas avsatta för att bygga ut det befintliga vägnätet.
Terminalområdet har bättre förutsättningar.
Stadsbyggnadskontoret, tjänstemännen, har gett rekommendationer till
byggnadsnämnden att Saltholmen icke är ett lämpligt alternativ för P-hus
eller fortsatt expansion av skärgårdstrafiken.
Utredningar pekar på att utflyttningen till skärgården fortsätter att öka.
Om tio år kommer trafiken på Saltholmsgatan att ha fördubblats.

Varför envisas politikerna med Saltholmen?

Demonstration
En stor grupp boende i Långedrag, samt Göteborgare med intresse av att
Saltholmen måste "räddas" kommer att demonstrera
(se bif. Inbjudan till demonstration).

Demonstrationen organiseras av Samrådsgruppen på Saltholmsgatan.
Kontaktperson Maria Iversén,
tel 070-668 08 21.


Nämndledamöter:
E-mail och telefon till nämndledamöter.

2001 11 24
STADSTANKEN
Stadstankens idéer har införts som debattämne under ämnet stadstanken.
Se deras hemsida.

HABITATAGENDAN
Om habitatagendan kan ni läsa under litteratur på debattsidan.
Utifrån den logo som Habitat-sekretariatet använder sig av förstår man
betydelsen enkelt.

= Det här är jag
det här är mitt hus
och det här är mitt HABITAT

2001 11 23
KOMPLETTERINGAR
1)
Medborgarkraften och dess föreningar var ett tag engagerade i klotter
och vandalismproblemet.
Det kan finnas anledning att ta med det bland
våra debattämnen.
2) Ytterligare bakgrundsmaterial har förts in under övrigt på innehållssidan.

E-POST
På "inlägg" framförs klagomål på, att alla folkvalda inte kan nås via e-post.

TV-INSLAG
Under veckan har det resonerats en del om situationen i vissa
s k storskaliga bostadsområden i Göteborg.
Det är uppenbart att medborgarna inte känner delaktighet i förnyelsen.
Nu när 200 milijoner kronor skall satsas på fyra stadsdelar i Göteborg,
för att bl a bryta segregationen är det viktigt att ÖP99:s tre krafter nyttjas
för att skapa goda föresättningar för tillväxt.
Ansvarig i regeringen har
tillskrivits.


2001 11 20

TIPS FRÅN SDN MAJORNA
Besök www.stadstanken.nu

2001 11 19

EXPLOATERINGEN AV SALTHOLMEN
Samrådsgruppen Saltholmsgatan har anordnat en demonstration söndagen
25:e November kl 13.00 mot exploateringen av Saltholmen. Samling sker kl 12.30 vid spårvagnshållplatsen i Hinsholmen. De säger nej till den ökade trafiken och nej till provisoriska lösningar. De kräver en gång för alla få en långsiktig och genomtänkt plan för Saltholmen.
Flygbladet har förts in på debattsidan under P-hus på Saltholmen .

MEDBORGARKRAFTEN
Ytterligare bakgrundsmaterial till medborgarkraften finns nu att läsa under medborgarkraften.

INLÄGG
Bl a har en planritning över del av Långedrag lagts ut för att locka intresserade
att spåna om ett ev p-hus i Långedrag i stället för på Saltholmen.Se inlägg!
Se även medborgarkraftens rapporter där ett flertal alternativ finns redovisade.

 

2001 11 15

ÖP99
Översiktsplanen för Göteborg kommer upp på kommunfullmäktiges
möte den 13 december för antagande.

Detta kommer att innebära att bärkraft och konkurrenskraft kompletteras med
medborgarkraften. Det anses viktigt att medborgarkraften kommer i balans med
de övriga krafterna.
Vad avses med medborgarkraft? Många av oss behöver nog en liten repetition.

P-däck på Saltholmen
Politiker positiva till p-däck skriver GP.
Byggnadsnämnden är positiv till ett p-däck på Saltholmen men först ska alla
som vill få säga sitt om saken. Och Saltholmsgatan kan bli 30-skyltad för att
lugna folket som bor längs genomfartsleden.

Medborgarkraftens kontakter meddelar att ärendet avses behandlas snabbt.

Samrådsgrupp, Saltholmsgatan
höll möte den 14 november. Ca 30 boende utmed gatan ställde upp.
Information om vad som behandlades vid mötet lämnas vid nästa styrgruppsmöte.
...................................._____________________

2001 11 10
FÄRJETRAFIKEN

På grund av p-däcksärendet har vårt arbete med färjetrafiken forcerats.
Det är nödvändigt att redan nu börja redovisa medborgarkraftens tankar och visioner
kring den framtida färjetrafiken. Den första benämns vision: skärgårdstrafiken 1.
Synpunkter, idéer och visioner välkomnas! E-posta!

BORDLÄGGNING
Bygglovsärendet gällande provisoriskt p-däck på Saltholmen kommer upp
i nämnden den 13 november. Ärendet får inte förhastas.
Det räcker inte att grannarna blir informerade. En bred information är nödvändig.
Av denna anledning har en skrivelse författad av webbmastern lämnats till
byggnadsnämndens presidium med en begäran om bordläggning av ärendet.
Eftersom många är av den uppfattningen att vi måste agera mer kraftfullt för att
bli hörsammade nämndes detta i skrivelsen i något drastiska ordalag.

SAMRÅDSGRUPP SALTHOLMSGATAN
Möten har hållits för att planera hur gruppen skall agera.
Boende utmed gatan har erhållit en kallelse "Rädda Saltholmen"

Ur denna

Det är NU eller ALDRIG som vi kan agera för att rädda Saltholmen!

Den konstant ökande utflyttningen till öarna medför ökad trafik på Saltholmsgatan.
I ett 10-års perspektiv beräknas trafiken fördubblas!

Om ett så kallat provisoriskt P-hus (i 20 år!) byggs, kommer med största sannolikhet
också en utbyggnad av skärgårdsterminalen att ske. Detta smmantaget medför att
trafiken aldrig kommer att flytta från Saltholmen.

Saltholmen är idag ingen fungerande terminal för skärgårdstrafiken - hur blir det då
om 10 år ? Skärgårdsborna måste få ett bättre, mer långsiktigt alternativ!

Vi kommer att förse er med information, såväl muntlig som skriftlig, för att vi
tillsammans ska kunna agera med största möjliga genomslagskraft.
................................................_____________

PRESSRELEASE
Pressen informerades om hemsidan och skrivelsen till byggnadsnämnden.
Resultat: GP uppmärksammade det drastiska ordvalet och införde en artikel.
Inget om hemsidans budskap nämndes.

INFORMATION TILL STADSDELSNÄMNDERNA I
CENTRUM, LUNDBY, ÄLVSBORG OCH STYRSÖ
Eftersom dessa stadsdelar ofta omnämns när vi resonerar om terminal-
förläggningar är det viktigt att stadsdelsnämnderna har kunskap om oss och
vårt material på hemsidan för att kontinuerligt kunna följa utvecklingen.

ANSLAGSTAVLAN
Nya texter på anslagstavlan.

Nästa sida!

föregående sida

Senaste nyheter


....................