Protokoll
...Medborgarkraften i Älvsborg

Protokoll
..Ur nämndprotokoll

  Nyheter 25 december 2001
.........

Allmänt
Tillkommande besökare på hemsidan som önskar kontinuerlig
information om viktigare uppdateringar
maila till styrelsen.
Informera dina grannar som inte har tillgång till internet!

NYHETSARKIVET!

Senaste nyheter!

2001 12 25
Några bilder tagna från Hinsholmskilen på juldagen efter det ymniga snöfallet.
Se Hinsholmskilen!

2001 12 22
Ur Stadsbyggnadskontorets lokaliseringsutredning.
Med anledning av stadskansliets svar till Fiskebäcks Företagarförening redovisas
nu delar av den från år 1995 utförda terminalutredningen.
Se färjetrafiken

Ett utkast till projekt och processer
presenteras nu för att eventullt kunna komma igång under våren.
Se under projekt.

Ny länksida till stadsdelsförvaltningarna
Se SDN o SDF

2001 12 19
Sidan "Medborgarkraften har kompletterats"
Se medborgarkraften

2001 12 18
Information om P-däcket
Medborgarkraften tillsammans med politikerna försöker att finna lösningar
på parkeringsproblemet. Senaste uppgiften från p-bolaget är att kön till
tillståndsparkeringen är 182 st och kön till de fasta platserna är 853 st.


Fiskebäck företagarförening och västkustfisket: Programförklaring
Se Fiskebäck

Fiskebäck: brevväxling mellan företagarföreningen och myndigheterna
Se Fiskebäck


Under fria ord i GP om p-platserna på Saltholmen
Se inlägg

2001 12 13

ÖP99
Översiktsplanen för Göteborg antogs idag av kommunfullmäktige.
Ordf BN omnämnde ÖP93:s två ledord bärkraft och konkurrenskraft, som den hade blivit
internationellt uppmärksammmad för. ÖP99 hade fått ett tredje ledord dvs medborgarkraften.
De olika stadsdelsnämnderna har sina tolkningar av begreppet vilka inte omfattades i dagens beslut.
V ordf BN angav två stora utmaningar som Göteborg står inför: 1)Trafiken och parkeringsfrågorna samt 2)Åtgärda det låga bostadsbyggandet.

De flesta ställde sig positiva till planen men det fanns även kritik. Bl a anmärktes på att planen inte hade tagit tillvara vattnets betydelse. Större möjligheter för allmänheten att komma ned till stränderna framfördes. Begreppen Stora och lilla Göteborg skulle behöva ett "mellan Göteborg" ett Göteborg som berör alla, ett centralt vardagsrum.
Trafiken: Såväl problemen nu som framtidsplaner omnämndes såväl tunnlar som broar och den kollektiva trafiken.Trängselavgifter nämndes av ett parti för att få snabba resultat.
Från fastighetskontoret framförde Kjell Björkqvist vikten av att snabbt komma igång med bostadsbyggandet i centrala och halvcentrala lägen. Processen med medborgarinflytandet
måste komma igång tidigt. Han beklagade att hans tanke om en central arena för
stadsbyggnadsfrågor hade blivit nedklubbad.

City: Höghus. Från TV-debatten.
Om ni inte såg den går den i repris lördagen den 15 dec kl 12.15
Se Höghus


Kompletteringar : Storskaliga bostadsområden
Lång väg att gå för Mona Sahlin. Demokratin knackar på.

Angående fasta p-platser på Saltholmen
Se inlägg

2001 12 12
Behövs p-däck på Saltholmen?
Med anledning av påståenden om att ett stort antal lediga p-platser finns på Saltholmen
redovisar medborgarkraften här utdrag ur ett par protokoll förda vid ömöten under 1999:

Möte på Donsö 11 nov 1999:
Parkeringen:
Ca 35-80 fasta platser står tomma på kvällarna på Saltholmen.
Möte på Vrångö den 28 oktober 1999
...Efter ett tag kom parkeringsplatserna på Saltholmen att diskuteras. NN har stått i kö för
p-plats i 17 år utan att ha fått någon ännu. Egen p-plats kontra p-kort diskuterades. Många platser
är dåligt utnyttjade idag. Det är många som kappkör för att komma före andra till de få kortplatserna.
Debatten I dag:
Med anledning av det nu föreslagna p-däcket har Styrsöbor satt fart på debatten om de fasta
p-platserna. Är det befogat med fasta platser på Saltholmen?

2001 12 10
Samrådsgruppen, Gamla Hamnen, Långedrag meddelar.

Planerna för Kustvaktsgatan har nu överklagats till regeringen,
därför att länsstyrelsen inte gjort någon egen bedömning utan
bara har gått på stadsbyggnadskontorets idéer. Ingen från
länsstyrelsens kulturmiljöavdelning har varit inkopplad.


2001 12 10
Myndigheterna har inte varit den motor i
integrationspolitiken som det var tänkt.
Se under debatt/Storskaliga bostadsområden.

Ur GP debatt 2001 12 10
Långsiktighet krävs för god infrastruktur.
Se under debatt/framtid/trafik.

Ur GP debatt 2001 12 10
Fler turister......
Av VD Göteborg & Co
I vår vision vill vi att Göteborg ska vara "En av Europas mänskligaste
och mest attraktiva storstadsregioner att leva och och verka i, samt
att besöka". Det innebär att det är göteborgarnas stad och att den
kan aldrig bli attraktiv för besökare om den inte är det för dem som
lever och verkar här.
Stadens inre värden har stor betydelse, stadsrummets utformning
likaväl som att staden är trygg och säker. Imagen av Göteborg och
hela regionen byggs inifrån och om inte västsvenskarna själva känner
igen sig i den bild som visas upp utåt, så fungerar det inte.

Avgörande för besöksnäringen är förstås också infrastrukturen.
Om det är besvärligt att ta sig hit så är det svårt att utveckla regionen.
Vägar, järnvägar och inte minst flygplatser måste hålla hög klass för
att locka besökare.
(Jfr Infrastrukturen till Göteborgs skärgård.Anm Webbmastern)

2001 12 09
INSÄNDARE I GP:
Sprid skärgårdstrafiken till flera terminaler!
Se Saltholmen Nyheter!

 

2001 12 07
KOMPLETTERINGAR SALTHOLMEN - LÅNGEDRAG
SENASTE BYGGNADSNÄMNDSMÖTET:BILAGOR TILL PROTOKOLLET
Ur bilaga 17: skrivelse, situationsplan, fasader,
...................lite uppgifter om Saltholmen
och parkering på Saltholmen
Bilaga 18:....Yrkande från (s,v,mp)

Fiskebäck Företagarförenings skrivelse till SDN Styrsö
Brevet omnämns nedan under arbetsgrupp Fiskebäck. Brevet!

Allmänheten fick tycka till om tågtunnel under Göteborg
Se Framtid/Trafik .......Se även medborgarkraftens vision 1

Nya storstadssatsningar i Gårdsten
Se debatt

2001 12 06

ÖP99 och medborgarkraften
Vid nästa kommunfullmäktigemöte kommer ÖP99 att antas.
Inför detta beslut är det av betydelse att beslutsfattarna har kännedom om
medborgarkraften i Älvsborg och dess redskap www.medborgarkraften.com.
De med e-postadress har därför informerats. (webbmastern)

Medborgarkraften i Älvsborg

Interaktion med politikerna nära förestående
Önskemål har framförs att det snart är tid för interaktion med berörda politiker.
Styrgruppsledamöterna ombedes att inkomma med synpunkter!

(Interaktion= en process vid vilken två eller flera ting har en effekt på varandra
och arbetar tillsammans.)Källa:Longman Dictionary of contemporary English
.
______________________________________________________

Arbetsgrupp, Fiskebäck
Arbetsgruppens meddelar att expertis anlitats för att ta fram ett förslag
med Färjenäs som terminal. En broschyr förväntas färdig nästa vecka.
Gruppen träffade nyligen byggnadsnämndens presidium.
Man har support från kontaktade riksdagsmän.
Brev har tillsänts SDN-Styrsö där man redovisar sina ståndpunkter.
Tills vidare se vision 1

Samrådsgruppsmöte, Saltholmsgatan
Ca 20 st boende utmed Saltholmsgatan resonerade med byggnadsnämndens ordf
samt trafikkontorets v ordf. Politikerna fick med sig nedan införda viljedokument.


Viljedokument utarbetat av samrådsgruppen, Saltholmsgatan

Stoppa exploateringen av Saltholmen!
Vi kan inte acceptera fler kortsiktiga, provisoriska lösningar för Saltholmen. Det måste en gång för alla arbetas fram en långsiktig plan för området och för samtliga intressegrupper som på olika sätt nyttjar Saltholmen.
Beslut som påverkar Saltholmens framtid bör inte fattas innan detta underlag finns framtaget.

Vår förhoppning med detta dokument är att klargöra att:
· Saltholmsgatan inte klarar högre belastning
· Saltholmen inte kan vara den enda terminal som året-runt trafikerar Södra Skärgården
· En långsiktig plan över området måste utarbetas

December 2001

Samrådsgruppen Saltholmsgatan
Claude Christensson, Maria Iversén, Helene Pedersén, Holger Wassgren

Saltholmsgatan
Saltholmsgatan klarar inte en hårdare belastning av trafiken. Trafiksäkerheten är redan i dag mycket dålig. Spårvagnar, bussar, lastbilar, bilar, mopeder, cyklister och gångtrafikanter försöker samsas på en mycket begränsad yta. Att inga allvarliga olyckor har inträffat är ett mirakel!

· Stor frustration råder hos Skärgårdsbor och besökare till Södra Skärgården som transporteras med bil. Detta skapar livsfarliga trafiksituationer; omkörningar på heldragen linje, omkörning av spårvagn vid hållplats och övergångsställe, mycket höga hastigheter och provokativ körning - detta är vardagsmat.
· En hastighetssänkning till 30 km/h är en bra tanke, men kommer troligtvis skapa ännu större stress och frustration för bilister till och från färjeterminalen.
· Merparten av utfarter till och från fastigheterna längs Saltholmsgatan har mycket dålig sikt och kör rakt ut i gång-, och cykelbanan.
· Gång-, och cykelbanan är ej separerad. Trottoar saknas på ena sidan Saltholmsgatan.
· Antal övergångsställen från Långedrag och ut till Saltholmen är endast tre stycken.
· Skulle en olycka ske längs Saltholmsgatan och denna skulle bli blockerad finns ingen annan tillfartsväg till olycksplatsen (möjligtvis med båt eller helikopter).
· En generationsväxling medför att allt fler barnfamiljer har flyttat/flyttar till området. Ett tjugotal barn under 10 år bor på Saltholmsgatan (Vässingsö-delen) idag. Hur skall vi kunna lära dem trafikvett när total anarki råder?

Enligt undersökningar vi har kommit i kontakt med kommer trafiken på Saltholmsgatan öka i takt med befolkningsökningen i Södra Skärgården. Detta från 800 till mellan 1080 och 2400 bilar! Hur skall Saltholmsgatan klara detta?

Skärgårdsterminalen (persontrafik) - Södra Skärgården
På tio års sikt beräknar SDN Styrsö att den bofasta befolkningen ökar med 45% (från ca 4.000 till ca 6.000 personer). Detta kommer ställa krav på:
· utbyggnad av (den provisoriska) terminalen
· plats för fler kajplatser
· större utrymme för parkeringsytor
· utökad kollektivtrafik
· förbättrat vägnät - ökad trafiksäkerhet

Saltholmen kan som ensam terminal omöjligt klara denna expansion!

En spridning av skärgårdstrafiken till fler året-runt baserade terminaler är på sikt ett måste! Avlasta Saltholmen med trafik till Skeppsbron/Fiskebäck - inte enbart under 9 sommarveckor. (Enligt Västtrafiks/Trafikkontorets rapport (10:2001) vill 58% av skärgårdsborna ha en sträckning till city.)

Parkeringsproblematiken
I dagsläget utnyttjas inte de befintliga parkeringsytorna maximalt, t ex:
På Saltholmen finns det i snitt 80-100 tomma (reserverade) platser/dygn. Mittemot Saltholmsgatan 25-27 finns 50 förhyrda platser som under vinterhalvåret i snitt är belagd med 10 bilar/dygn.
· Behovet av p-platser kan i takt med befolkningsökningen i Södra Skärgården öka med 280-1600 platser - utöver de som terminalen förfogar över idag.
· Ett P-hus på Saltholmen med 130 nya platser täcker alltså inte ens 10% av det framtida behovet.
· En ordentlig utredning baserad på hur de befintliga ytorna nyttjas måste göras.

Vilka är de långsiktiga lösningarna på parkeringsproblematiken?


Analys av Saltholmen - med 10 års perspektiv
Vi vill se en analys av Saltholmen med 10-års perspektiv. Denna måste vara utarbetad innan något beslut som påverkar Saltholmens framtid fattas.

Analysen bör innefatta:
· Saltholmen som område - vem är det till för hur skall harmoni och balans uppnås för och mellan olika intressenter?
· befolkningsutveckling Södra Skärgården samt Saltholmen/Långedrag
· biltrafikens utveckling som följd av ovanstående punkt
· trafiksäkerheten på Saltholmsgatan
· parkeringsproblematiken
· miljökonsekvenser - hur påverkar en ökning av bil-, och båttrafik den känsliga miljön?
· alternativa lösningar på färjeterminaler som kan fungera som komplement till Saltholmens trafikering av Södra Skärgården

____________________________________________________________________


Artikel i GP Nära om p-däcket på Saltholmen

Se artikeln

___________________________________________________________________________________

2001 12 05
Fler brevmallar
Se innehåll

2001 12 05
Fler inlägg
Se inlägg

2001 12 05
Byggnadsnämndens presidium besöker samrådsgruppen Saltholmsgatan
Ett steg i rätt riktning! Information om mötet följer inom kort.

 

Nästa sida!

Föregående sida

Senaste nyheter


....................