Protokoll
...Medborgarkraften i Älvsborg

Protokoll
..Ur nämndprotokoll

  Nyheter 16 febr 2002
.....

NYHETSARKIVET!

Allmänt

2002 02 16

Styrgruppen för medborgarkraften i Fiskebäck
Skrivelsen till byggnadsnämnden avseende p-däcket.

Ur
Program för Fiskebäck
Programsamråd
Konsekvensanalys
Det framtida Fiskebäck
Skrivelse från Fiskebäcks Egnahemsförening
Se debatten Fiskebäcks hamn

Veckans bild
Övertagandet

2002 02 08

Styrgruppens extra möte med anledning av p-däcket
Se protokoll!

Älvsborgs Egnahemsförening uppvaktar byggnadsnämndens ledamöter
ÄEF redovisade under ett par timmar efter ordinarie nämndmöte aktuella programpunkter
för nämndens ledamöter.
Efter redogörelsen fördes en diskussion om framför allt det aktuella p-däcket på Saltholmen.


Samråd om utbyggnad vid Fiskebäck
Ett genomarbetat program för hamnområdet mellan badplatsen i norr och
fiskhamnen i söder har fått klartecken för samråd. Bland annat finns förslag
om lämplig placering av cirka hundra nya bostäder.

Byggnadsnämnden påpekar att fullmäktiges beslut om en godsterminal i
Fiskebäck fortfarande gäller. Projektering pågår och kommer snart att
redovisas i trafiknämnden.

Veckans bild
" Janus dansar "


2002 02 04

GP insändare angående p-däcket
Se inlägg p-däcket!

Gasklockan
Yttrande till kommunstyrelsen över motion av Kjell Björkqvist angående uppdrag
till byggnadsnämnden att påbörja ett programarbete med detaljplan i syfte att
bygga ett höghus på den plats som Gasklockan har idag bordlades vid nämndmötet
den 21 januari.

Stadsbyggnadskontorets vision om Göteborgs utveckling.
Visionen!

2002 02 02
Nytt aktuellt ämne: Närhandeln och torgen.
Se under debatt.

Stadsdelarna: Länkar till respektive stadsdels besökskarta.
Se stadsdelarna och kartan över Göteborg.

2002 01 30
Kompletteringar P-däcket
Se p-däcket
Hela Stadsbyggnadskontorets informationsbroschyr är inlagd.

Ny veckans bild
"Fasaderna" Obs! Några tidigare bilder ligger fortfarande kvar på sidan.

2002 01 27
Hemsidan
Hemsidan har genomgått vissa förändringar.
Avsikten är att såväl debattsidan som stadsdelssidan skall bli bättre utnyttjade.
På stadsdelssidan har länk till "Besökskartan" lagts in. Du kan själv söka reda på
den del av Sverige som du är intresserad utav.
Tidigare redovisade brevmallar nås nu också från "Anslagstavlan".
Alla rotfiler avses att nås frånhuvudmenyn.


Demokratiproposition
Ur Pressmeddelande 2002-01-21
Regeringen har den 17 januari 2002 beslutat om demokratipropositionen med namnet
Demokrati för det nya seklet.
Syftet är att värna den representativa demokratin och stimulera ett medborgardeltagande
även mellan valen.
· Medborgarna skall ges bättre möjligheter än idag att påverka och
delta i den politiska processen.·
· Kommuner och landsting ges en frivillig möjlighet att införa medborgerlig förslagsrätt,
dvs. att en person som är folkbokförd i en kommun ska få lov att väcka ärenden i fullmäktige.

Se hela pressmeddelandet!

2001 01 22
Bygglov för p-däck på Saltholmen
( Källa: Stadsbyggnadskontorets hemsida )

Handlingarna till nedanstående ansökan finns utställda under
tiden 23 januari - 19 februari 2002 på - Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20
(vid Gustaf Adolfs Torg). Öppet måndag-fredag kl 8.00-16.00.
- Stadsdelsförvaltningen Älvsborg, Redegatan 9. Öppet måndag-fredag kl 8.00-16.30
- Stadsdelsförvaltningen Styrsö, Styrsö Bratten. Öppet måndag-fredag kl 8.00-16.30

Älvsborg 655:372, 655:371 och 655:388, Saltholmsgatan/Saltholmens inre hamn
Nybyggnad av parkeringsdäck som tillfällig åtgärd fram till den 31 december 2011.
Detaljplanen anger område för hamntrafik och därmed samhörigt ändamål.

De som anser sig berörda kan framföra skriftliga synpunkter till
Byggnadsnämnden, Box 2554, 403 17 Göteborg, senast den 19 februari 2002.

Ytterligare information se p-däcket.

Verksamheter i västra hamnen, Nya Varvet
(Källa: Stadsbyggnadskontorets hemsida.)

Utställning detaljplan

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av Byggnadsnämnden upprättat
förslag till detaljplan för verksamheter i västra hamnen inom stadsdelen Nya Varvet.

Förslaget syfte är att göra det möjligt att uppföra byggnader för kontor, småindustri
och hantverk. Bebyggelsen utformas med hänsyn till områdets kulturhistoriska värde.
Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.

Detaljplaneförslaget finns utställt under tiden 23 januari - 19 februari 2002 på
följande platser: - Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20 (vid Gustaf Adolfs Torg).
Öppet måndag-fredag kl 8.00-16.00.
- Stadsdelsförvaltningen Älvsborg, Redegatan 9. Öppet måndag-fredag kl 8.00-16.30. Upplysningar om förslaget lämnas av distrikt Väster, Klas Svanbom, tfn 61 17 47
eller Kjell Jonasson, tfn 743 80 30.

Skriftliga synpunkter på förslaget tas emot av Byggnadsnämnden,
Box 2554, 403 17 Göteborg, senast den 19 februari 2002. E-postadress: sbk@stadsbyggnad.goteborg.se

Den som inte senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter på
förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.
Se tidigare redovisat material om Nya Varvet!

Ny veckans bild
"Mellan Göteborg/Medborgarkraft"
.

2002 01 20
Inlägg om Skanstorget-Skansberget från byggnadsnämndsledamot
Se Skansberget - Skanstorget och debatt Bostäder vid Skanstorget

2002 01 19
Fiskebäck broschyr

Läs broschyren!

P-däcket
Samrådsgrupp, Gamla Hamnen träffades den 19 januari i GKSS:s klubbhus för att bli
informerade av sekreteraren om det planerade provisoriska p-däcket på Saltholmen,
om remissen och om planerna att nu starta en förutsättningslös utredning om hur ytan
för nuvarande parkeringen bakom Nimbus skall utnyttjas i framtiden.Gruppen avvaktar nu
remissen.

2002 01 16
P-däcket på Saltholmen
Inom kort kommer förmodligen remisshandlingarna. Via mail har berörda informerats.
På startsidan har en egen knapp reserverats för p-däcket.

Stadsdelarna
Sidan har kompletterats. För att den skall fungera som avsetts
erfordras information från stadsdelarna. Besök den!

Veckans bild
Ny bild "dubbelbrevet". Begrunda!

2002 01 09
Den 15 januari dämpas farten på Saltholmsgatan från 50km/tim till 30 km/tim.
Se Trafikkontorets annons i GP

Ungdomssatsningar
För att bättre förstå tidigare redovisade Ungdomssatsning i Centrumregionen
redovisas här om ungdomsfullmäktige, ungdomsnämnder och utdrag ur propositionen
" På ungdomars villkor".

Medborgarkraftssatsningar
Medborgrkraften kan nog ta viss lärdom av ungdomssatsningarna.
Läs proposotionen " På ungdomars villkor" i sin helhet.
Den finns att hämta som Pdf fil på kommunens hemsida!

Vattenplan för Göteborg
Stadsbyggnadskontoret har i samarbete med flera andra förvaltningar upprättat
förslag till fördjupad översiktsplan för vatten kallat "Vatten - så klart".
Efter samråd ställs förslaget nu ut.
Bl a ges i en kanalplan förslag till regler för vallgravssystemet.
Förslaget finns utställt under tiden 9 januari - 11 mars på Stadsbyggandskontoret.

City: Pedagogen
GP Nytt från byggnadsnämnden

Parkochnatur
På kommunens hemsida redovisar Parkochnatur smultronställen i Göteborg.
Inga av dessa är belägna i Älvsborg. En tankeställare!

Miljöportal
En helt omarbetad version av miljö- och folkhälsoarbetet i Göteborg.
Se kommunens hemsida!

Fria kulturlivet
Den allmänna meningen är att kulturlivet har framtiden för sig.
Besök hemsidan Fri kultur!

2002 01 01
Ett par e-mail till styrelsen redovisas.

1. Angående P-däck på Saltholmen
Ett svar från Vägverket Region Väst

2. Ungdomssatsningar
Ett svar från Ungdomssatsningen i Centrumregionen

____________________________________________________________________


Nästa sida!

Föregående sida

Senaste nyheter


....................