......

.......

 

 

eXTReMe Tracker

 

 

 

 

 

 

 

 

  1

.
..MEDBORGARKRAFTEN
..startsidan illustrerade versionen

.
Nyheter 02 nov 2011


NÄTVERK FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
(OM LÄNKAR/ BILDER INTE FUNGERAR KLICKA HÄR)

 

 

1
Brev till myndigheter..Brev/mejl..Protokolll.Protokoll(nämnd)..Bildspel.Om nätverket Åter start!. Nästa!
... .
Göteborg:... framtid...... 400 år.....Göteborgsbilder ... på Google earth/ Panoramio!...av Arne Person (arnepe1) .....
...
..Göteborgs 10 nya
..stadsdelar (PK nr25)
A Norra Hisingen
B Angered.
C.Östra Göteborg ..
D.Västra Hisingen ......
E Lundby,
F Majorna/Linné.
G Centrum,
H Örgryte/Härlanda
I Västra Göteborg
J Askim/Frölunda/Högsbo

..NYHETSARKIVET..AKTUELLT. KONTAKT .. WEBMASTER.. .MIÄ
.
      BILDER

 

 

  Bookmark and Share
 
 

Ur Västra Göteborgs senaste protokoll
Sammanträdesdatum 2011-10-25

Demokratiutveckling, medborgardialog
Klas Forsberg från Stadsledningskontoret informerar om uppdraget från Kommunfullmäktige att i samarbete med SDN-presidierna utarbeta ett förslag till hur det demokratiska uppdraget kan fördjupas. Med fokus på deltagardemokrati ska former utvecklas för att stärka kontakten med medborgarna mellan valen samt att medborgarnas möjligheter till inflytande i de demokratiska processerna ska öka.

I samverkan med berörda nämnder och bolag ska förslag utarbetas till hur stadsdelsnämnderna kan få ett starkare inflytande i frågor rörande stadsplanering såsom byggnation, trafik, park och natur.

Stadsdelsnämndens beslut
Antecknas

Anmälningsärenden
4. Mottagarfunktion för Whistleblowers i Göteborgs Stad

Stadsdelsnämndens beslut
Anmälningsärendena antecknas

Protokollsanteckning.
Alliansen i SDN Västra Göteborg motsätter sig införandet av mottagarfunktionen för whistleblowers. Anledningen till detta är att funktionen har allvarliga brister som undergräver rättsäkerheten och befrämjar en kultur av angiveri inom förvaltningen...

Budget 2012, Plan för hållbar utveckling
Nämnder ska senast den 31 oktober fatta beslut om plan för nästkommande verksamhetsår/budget för år 2012.

Redovisning av ett antal uppdrag som Stadsdelsnämnden gav förvaltningen i budget för år 2011.

• Intäkterna från EU-projekt ska uppgå till minst 2 miljoner kronor under 2011
• Utveckla olika metoder för medborgardialog riktat till målgrupper i stadsdelen
• Jämställdhetsintegrera fyra enheter varav minst två skolor
• Utveckla metoder för jämställdhetsintegrering
• Förbättrad kollektivtrafik och ökad andel cykling mm
• Lokal utvecklingsplan för Västra Göteborg
• Samordna intressenter för att öka olika former av odlingslotter och stadsnära odling i stadsdelen
• Anlitande av entreprenörer inom äldreomsorgen

Stadsdelsnämndens beslut
Redovisningen antecknas

Uppdrag till Lokalsekretariatet angående identifiering av möjlig mark/befintliga lokaler att uppföra naturförskolor
Stadsdelsnämnden har i "Mål och inriktningsdokument för 2012" gett förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att driva skolor och förskolor med utomhus- och miljöprofil i stadsdelen. Förvaltningen ser en möjlighet att skapa naturförskolor i följande områden: Välen, Billingen/Nya Varvet samt Södra skärgården.

 
 
 
 
  NÄSTA SIDA! ....................TILLBAKA TILL NYHETER!