......

.......

 

 

 

eXTReMe Tracker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
..MEDBORGARKRAFTEN
..startsidan illustrerade versionen

.
Nyheter 09 mars 2011


NÄTVERK FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
(OM LÄNKAR/ BILDER INTE FUNGERAR KLICKA HÄR)

Senaste nyheter! ..........Föregående nyhetssida

 

Brev till myndigheter..Brev/mejl..Protokolll.Protokoll(nämnd)..Bildspel.SUDEV-GBGÅter start!.. Nästa!
....
Göteborg:... framtid...... 400 år.....Göteborgsbilder ... på Google earth/ Panoramio!...av Arne Person (arnepe1) .....
...
..Göteborgs 10 nya
..stadsdelar (PK nr25)
A Norra Hisingen
B Angered.
C.Östra Göteborg ..
D.Västra Hisingen ......
E Lundby,
F Majorna/Linné.
G Centrum,
H Örgryte/Härlanda
I Västra Göteborg
J Askim/Frölunda/Högsbo

..NYHETSARKIVET..AKTUELLT. KONTAKT .. WEBMASTER.. .MIÄ
.
 

2011-03-09


Ur atikel i GP av Gunilla Grahn-Hinnfors
Bakläxa för planer på Schillerskas gård
Universitetet och stadsbyggnadskontoret fick bakläxa. Det blir ingen ny byggnad på Schillerska tomten.
Politikerna i byggnadsnämnden gick i taket. Ärendet åkte raskt tillbaka till stadsbyggnadskontoret med uppmaningen om att bredda undersökningen med alternativa platser.
.


Projekt Röst och Göteborgs Stadsmuseum
Vilket Göteborg vill unga människor leva i?
Vilka visioner finns det för vårt gemensamma Göteborg?
Ref AP: Positiva platser i Göteborg. Linnégatan och 2:a Långgatan.
Negativa platser: Nya Rådhuset vid Ullevi och södra älvstranden.
Önskas: djärvhet och nya boendeformer för unga t ex enskilda rum kring gemensamt kök, husbåtar, tillgång till älven och mycket mer.
Den planerade dialogen med medborgarna togs upp och en fråga från publiken ställd till Matrs Arnsmar och Bengt Delang gällde hur dialogen med medborgarna kommer att utföras. Svar: Inget är bestämt ännu.
Tiden var begränsad vilket innebär att publikens synpunkter fick begränsas.


2911-03-08
Projekt Röst och Göteborgs Stadsmuseum
Vilket Göteborg vill unga människor leva i?
Vilka visioner finns det för vårt gemensamma Göteborg?
Göteborgs Stdsmuseum låter den unga panelen William Siesjö, Agnes Gidenstam samt Arbresha Rexhepi möta ordförande i byggnadsnämnden Mats Arnsmar samt stadsbyggnadsdirektör Bengt Delang i ett spännande samtal under ledning av moderator Olivia Bergdahl.
på Göteborgs Stadsmuseum Onsdag 9 mars klockan 18.00 - 20.00. Wallenbergssalen.Intromöte med Idéverkstan Majorna. Måndag 7 mars.
Malin Widehammar inbjöd Medborgarkraften till mötet.

Idéverkstan Majorna är en förening som verkar för ett ökat medborgerligt deltagande i besluts- och förändringsprocesser för en mer demokratisk, jämlik och ekologisk stadsdel.
Idéverkstan Majorna fokuserar på att öka medborgarnas möjligheter till delaktighet i att forma utvecklingen, från övergripande beslutsprocesser till praktiskt skapande av det lokala samhället.

Vid mötet kom bland annat olika metoder för dialogplanering att diskuteras samt den planerde förtätningen på Gråberget.
Det finns fördelar att samarbeta över stadsdelsgränserna.
Parallellt med kommunens pågående planering för hur medborgardialogen skall utformas är det viktigt att medborgrna tar sig tid att informera sig om de olika dialogmetodermetoder som redan nu tillämpas i andra delar av Sverige.för att Göteborgsdialogen ska bli framgångsrik. .
Se nedan!


Samråd och dialog (Vägverket)
Läs mer!


Trialogmetoden – en konstruktiv dialog mellan
beslutsfattare och ungdomar
Läs mer!


Malmö: handbok för brukardelaktighet och dialog
Läs mer!


Botkyrka kommuns handbok i dialog
Att föra dialog
Botkyrka kommun har tagit fram en handbok i dialog. Den fungerar som stöd till som sitter i en styrelse för en föreningen eller som leder någon annan verksamhet och som vill få dialogen att fungera bättre.
Läs mer!


2011-03-02
Trafiknämndens möte 2011-03-03 ur föredragningslistan
Kollektivtrafiksatsning skyttlar över älven

Tjänsteutlåtande Trafiknämnden 2011-03-03
Kollektivtrafiksatsning skyttlar över älven
Förslag till beslut
Trafiknämnden föreslås besluta
att hemställa till Kommunstyrelsen om
att uppdra åt Trafiknämnden att teckna avtal med Västtrafik
om tillköp för kollektivtrafiksatsning skyttlar över älven
att i kommande budgetberedning beakta tillkommande behov av intrastruktur och dess konsekvenser till följd av tillköpet
att översända beslutet till Kommunstyrelsen.


2011-03-01

Veckans bild
"kontroll"

Göteborgs satsning på att kontrollera medborgarnas betalningsavilja drivs nu till vansinne. Många har i dagarna fått uppleva stormningar av spårvagnar. Vid Käringberget kunde man skåda 24 st kontrollanter i väntan på nästa vagn att anstorma.


GT/TV4-tävlingen om idéer till firandet av Göteborg 400 år
Tävlingsbidrag!

I bidraget ingår bland annat en konklusion av vad som sägs om hållbar utveckling på nätet. Resultatet för Göteborgs del är nedslående. Göteborg ligger inte i täten som många tror.
De höga intentionerna inför firandet av Göteborg 400 år riskerar att omintetgöras.

 


Veckans bild
"Solhöjdsgatan, rivning"

 

 


Göteborg förtjänar en stadsarkitekt
DebttaArtikel i GP 27 februari 2011
Debattörer:
Leif -blomkvist
Claes caldenby
Björn Edström
Anders Eloff
Peter Erseus
Anna -Johanna Klasander
My Lekberg Hellström
Johan Lundin
Andreas Lyckefors
Magnus Månsson
Per Erik persson
Jacob Sahlqvist
Gert Wingård

Dessa frågar sig bland annat.

Vore det tänkbart att tillsätta någon utan näringslivserfarenhet
som vd för business region Göteborg?

De skriver också:" Stadsbyggnadskontoret behöver en sakkunnig och tydlig högsta ledning som förtroendeingivande röst i det offentliga samtalet, som stöd åt politikerna i deras beslut."

"Det tycks bara vara i Götborg som ledande politiker ser en stadsarkitekt som ett hot mot demokratin.Vi tycker en jämförelse med Malmö, Stockholm , Oslo och Köpenhamn är nog för att övertyga: planeringen i Göteborg är varken mer demokratisk eller bättre"


Veckans bild
"trä-vatten"

 


Veckans bild
"flytande"

 


Ljusa idéer för en hållbar framtid
Artikel i GP 13 februari 2011 av Mattias Hagberg som läst Tim Jacksons bok Välfärd utan tillväxt- så skapar vi ett hållbart samhälle.

Det räcker inte att satsa på grön tillväxt och alternativ energi. VÅRA EKONOMER MÅSTE STÖPAS OM I GRUNDEN om vi ska få ett hållbart samhälle, menar Tim Jackson.

Det svenska samhället är på väg in i en skuldfälla som inte är ekonomisk utan ekologisk.
Vår ekonomi är fullständigt beroende av tillväxt, annars hotar arbetslöshet och social instabilitet, samtidigt är tillväxten ekologiskt ohållbar. Vi är i rask takt iväg mot kollaps. Under flera decennier har våra ledande politiker levt med föreställningen att det finns en enkel väg ur detta dilemma. Man har tänkt sig att ekonomin skall lösgjöra sig från den materiella världen och därmed växa utan att belasta miljön.


Veckans bild
"Fiskebäcks hamn"

 


2011-02-12
Ungdomar i väster vill vara med och påverka

Västra Göteborgs ska få ett ungdomsråd.

Det är ett politiskt mål. Nu jobbar ungdomarna själva på ett förslag till hur de ska få mer inflytande i stadsdelen.
Läs mer!


2011-02-12
Ur Tidningen Frölunda av Madeleine Christell, Ref AP
Vinden är en resurs för alla

Varför just här?
Hake fjord är utpekad i översiktsplanen för Göteborgs stad som intressant utredningsområde för vindkraft och Göteborg ska sträva mot att bli en hållbar stad.

Läs mer!2011-02-10
Förtätning inom Södra Guldheden
Ur atikel i GP av Anna Wallberg
ref AP
Värnar sina gröna ytor
I Guldheden pågår en seg kamp om Grönområden
Läs mer!

 


"Livräddningsråd vid hjärtinfarkt och hjärnblödning".
(Bläddringen av bilagorna går fortare geom att
trycka på "entertangenten"
hjärtattack
hjärnblödningStadsdelsnämnden Västra Göteborg
sammanträder den 22 februari på Torgny Segerstedtsgatan 90 kl 17.00.
Mötet är öppet för allmänheten, men brukar ibland börja med sekretssärenden. Kommer du som publik blir du insläppt när de ärendena är färdigbehandlade.

Handlingar:
Föredraagningslista
Informationspolicy
Informationspolicy förslag till beslut


2011-02-02
Byggnadsnämnden
Ur
Föredragningslista nr 2 Sammanträdesdatum 2011-02-08

Motion om Brunnsparken en minipark i stadsbruset
Handläggare: Ulf Moback
Handling: Tidigare utsänt Nr 23 – 1, Yrkande från (S) (MP) (V)
Förslag till beslut: Tillstyrkes, Till Kommunstyrelsen, Bordlagt 110118

Program för Universitetets behov i Vasastaden - Schillerska tomten
Handläggare: Hans Ander
Handling: Tidigare utsänt Nr 29 - 1
Förslag till beslut: Uppdrag, Bordlagt 110118 ..Läs mer!


2011-02-01
Förslag till mål och inriktning för budget 2011
Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden och Trafiknämnden
M FP K
Medborgarnas behov och intressen styr
Det är medborgarnas behov, önskemål, intressen och möjligheter som skall vara utgångspunkten och vägledande för all stadsutveckling.
Stadsbyggandet ska ta tillvara på stadens mångfacetterade värden för att skapa attraktiva, trygga och levande stadsmiljöer där människor vill mötas. Vi vill bygga en långsiktigt hållbar stad – ekonomiskt, ekologiskt och socialt där den sociala delen kommer in i början på planeringen på ett helt annat sätt än idag...
Läs mer!
M FP K .......S VP V


2011-01-30

Kommunstyrelsen snabbprotokoll från sammanträde 2011-01-26
Stadsutveckling och Samhällsanalys
Uppdrag från kommunstyrelsen om att utreda planeringsförutsättningarna för en fördjupad samverkan mellan trafiknämnd, fastighetsnämnd respektive byggnadsnämnd
Beslut Bifall till yrkandet från S, MP och V.Votering 7-6.

På väg mot en inre marknadsakt – att skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi
Beslut: Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig.

Ostindiefararen Götheborg - framtid och inriktning

Beslut:Ärendet återremitteras enligt yrkande från M, FP, KD, S, MP och V.

Göteborgs stad kommunfullmäktige
Snabbprotokoll Sammanträdesdatum 2011-01-27

5.Interpellation av Jonas Ransgård (M) till kommunstyrelsens ordförande angående tillgänglighet till stadens publika lokaler
Beslut: Får framställas. Bordlagd.

8.En stad för alla - mänskliga rättigheter är grunden för vår verksamhet
Beslut: Antecknas. Bordlagt Beslutsärende

9. Motion av Endrick Schubert (S) och Mats Arnsmar (S) om förbättrade och tryggare motions och cykelstråk väster om Pannhuset och Röda Sten.
Beslut: Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Trafiknämnden 2011-01-20
Yrkande från (S) angående kollektivtrafiksatsning skyttlar över älven
Ordföranden inger yrkande enligt bilaga 1 § 21.
(M), (Vägv) och (V) ställer sig bakom yrkandet.


Utkast till datorspel SUDEV-GBG


2011-01-28
Ur GP debatt Ref AP
Breddad dialog om Älvstranden
av Bo Aronsson och Hanna Areslätt

För att få svar på vad vi vill med Centrala Älvstaden
finns nu en arbetsgrupp som fram till mitten 2012 bistår kommunstyrelsen med att ta fram en vision och strategi för området.
Läs mer!


2011 01-24

Ur atiklar i GP 24 januari

Kreativ klass

Amerikanska professorn Richard Florida har skapat begreppet kreativ klass. Läs mer!

Storstadens mångfald ger fördelar
Det är mångfalden i storstäder som Göteborg som är drivkraften för tillväxt och företagande menar Henrik Einarsson chef för strategi och analys, Business region GöteborgYoung Entrepreneurs
Viktor Nord vill stoppa flykten av företagare till Göteborg.
Regionen dräneras på kreativa krafter, en brain-drain. Läs mer!


 

2011-01-23
Protester mot vindkraftsparken i Hake fjord
Ur atikel i Tidningen Frölunda
Föreningen Göteborgs kultur och miljöarv protesterar.
"Vi vill att man avbryter utredningen nu och inte slösar mer skattepengar på utredningen"
På föreningens hemsida finns mer att läsa. www.frittvatten.se


 

Veckans bild
Nattbild II
I

 SDN Västra Göteborg
I Förslag till Arbetsordning för SDN Västra Göteborg 2010-12-21 står Öppna/slutna sammanträden sid 2 ".... Vissa ärenden är sekretessbelagda t.ex. individärenden, dessa ärenden förläggs till slutet av sammanträdet, Enbart stadsdelsnämndens ledamöter och ersättare samt berörda tjänstemän har då rätt att närvara......

Nämndmötet den 25 januari börjar kl. 17.00, mötet är öppet för besökare, förutom under de fyra första punkterna som är sekretessbelagda individärenden. När dessa ärendena behandlats öppnas mötet.

Formerna för de öppna mötena är inte klara ännu, på detta mötet är det därför inte någon frågestund inplanerad.

Länken till handlingarna Klicka här!


Veckans bild
Nattbild II

 

 

Veckans bild
Nattbild I


.2011-01-18

Sammanträdesdatum 2010-11-10
Ur Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 6(6)

VÄLJ RÄTT !
Demonstration av stadens utbildningsmaterial i Mänskliga Rättigheter

Seroj Ghazarian informerar om bakgrunden till och arbetet med att ta fram utbildningsmaterial och handledning för stadens arbete med mänskliga rättigheter samt dess användningsområden. Utbildningsmaterialet kommer att släppas vid ett releaseparty den 31 januari 2011 i Börsen.


2011-01-11
GÖTEBORGS FRAMTID OCH GÖTEBORG 400 ÅR
INSPIRERAS!

CRADLE TO CRADLE (Vagga till vagga)


Ur hemsidan mbdc.com Cradle to Cradle
Översättning Google ref AP
(Ett nytt synsätt för hållbar utveckling som kan ligga till grund för Göteborgs framtid och planeringen inför
Göteborg 400-år)

Inledning
William McDonough och hans kollega, den tyske kemisten Michael Braungart har skrivit en bok som kan anses som ett manifest som kräver en omvandling av den av människan skapade industrin genom ekologisk intelligent design.
McDonough och Braungart hävdar att ett industriellt system som "tar, gör och ger avfall" kan bli en skapare av varor och tjänster som skapar ekologiska, sociala och ekonomiska värde.

Läs
mer om Cradle to Cradle och artiklar av William McDonough och Michael Braungart!


2011-01-10
Göteborgs framtid och Göteborg 400 år
Länkar till startsidorna finns nu inom nyhetssidans huvudram.

GÖTEBORG
framtid.. 400 år.


2011-01-08

Göteborg 400 år 2021
Åtgärd 8 steg 2
Verka för att varje stadsdel upprättar en egen medborgarkraftsorganisation.
är nu under arbete
genom att till GT och TV4 ha lämnat tävlingsbidrag som bland annat uppmuntrar dessa medier att bidra till att sådana bildas.
I förslaget uppmuntras också Chalmers Arkitektur samt Göteborgs Universitet att i sina läroplaner låta studenter aktivt medverka i stadsdelarnas styrgrupper.
Myndigheternas intentioner inför jubileet är att medborgardeltagandet ska genomsyra arbetet med jubileet.
För detta erfordras fria medborgarorganisationer.
Läs mer!

AKTUELLT:. FRIHAMNEN! .. PILOTSTADSDEL
(Ingående
i PK 25 Göteborgs 400-årsjubileum år 2021 med flera)


VINDKRAFTSARTIKLAR
2011-01-08
Ur Fria ord i GP av professor emeritus Chalmers Ulf Lindblom. Ref AP
Vindkraften - gökungen i energiboet
Läs!

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ur Artikel i SvD 2011-01-03
Storsatsning på vindkraft till havs
Ett av de främsta argumenten mot vindkraften är att det måste byggas så många turbiner för att de ska få någon betydelse för energiförsörjningen. Men nu byggs de i tiotusental till havs.
Läs!


 

Veckans bild
"Hinsholmskilen"


2011-01-03
"Så blir Göteborg bäst i världen till 400-årsjubiléet år 2021"
Idag startar GT:s och 'TV4:s tävling "Så blir Göteborg bäst i världen till 400-årsjubiléet år 2021" .
alla ombeds att skicka in sin bästa idé om hur 'Göteborg ska bli en framtidsstad.
Vinnaren av tävlingen belönas med en resa för två till en av EU:s kulturhuvudstäder.
Vinnaren utses av en juru som består av Soraya hashim, Anders Källström, Navid Modiri, Barbro Ekström Kodal, GT:s chefredaktör Lars Näslund och TV4 Göteborgs nyhetschef Karin Linton.

Tävlingen pågår fram till mars.


Från GP:s Ledare 2011-01-03
Problematisk vindkraft
Det tänkta projektet med en stor vindkraftspark vid Hakefjordsflaket utanför Göteborg är ett av flera exempel på hur satsningar på vindkraft kolliderar med naturvärden och ett rörligt friluftsliv.

Debatten har bara börjat. Skall vindkraften mötas av acceptans och inte öka motstånd måste oron tas på allvar. Och direkt olämpliga etableringar som hakefjordsprojektet stoppas.


Veckans bild
"vid Hinsholmskilen"


Alltför många olyckor sker fortfarande med trappklättrare, vilket tyder på att granskning av orsakerna bör ske omgående.


 

Veckans bild
"Ryaverket"


Artikel i GP 2010-12-22
Fasaden är ren, verksamheten smutsig
Årets bästa byggnad har utsetts och finns på Ryaverket
Mark Isitt finner en symbolbyggnad som lovar mer än den håller
.

Byggnaden som fått Casper Salin-priset är världens största så kallade skivfilteranläggning, det sista steget i reningsprocessen innan vattnet skickas ut i Göta älv. och slammet lägs i rötkammare.

Det är ett vackert hus säger Lena Jarlöv,men Ryaverket försöker dölja en massa otäcka saker med en snygg fasad.

Ett riksdagsmål är att 60% av fosforn ska återföras till produktiv mark säger vd Stig Hård för utan fosforn överlever vi inte.

Läs mer under Ryaverket!


HÅLLBAR UTVECKLING

Det finns teorier om att utvecklingen sker med utgångspunkt från mycket enkla regler.

En matematisk skapad sådan regel är den så kallade Mandelbrotformeln.
Se bilden till höger!
Läs mer!


2010-12-30
Till minne av Arne Feldert
Arne Feldert var med vid bildandet av medborgarkraften och har under alla år varit ett starkt stöd för nätverket med sin kunskap och förmåga att stimulera medborgarna. Vi känner en stor saknad.
Medborgarkraften i Älvsborg


2010-12-21

Kommunfullmäktige
Ur Protokoll (nr 12) Sammanträdesdatum 2010-11-25


§ 1 Dnr 0011/10
Parentation
Kommunfullmäktiges tidigare ledamot Arne Feldert (C) har avlidit. Ordföranden Rolf Lindén håller ett anförande till minne av den avlidne.


2010-12-18

Veckans bild
"Träd vid Saltholmsgatan"


 

Veckans bild
"Bagarns i Långedrag"


Västra Göteborg och de förändringar vi står inför
(Källa: Mail från Maria Lejerstedt till Angela)

Ur mailet

Vi har naturligtvis tänkt att informera invånarna i Västra Göteborg om de förändringar som vi står inför.
Denna information kommer i början av året.
I första hand blir det en ny administrativ indelning av stadsdelarna som inte ska påverka den dagliga verksamheten.

Det nya är ett tydligare uppdrag till stadsdelsnämnderna att delta i samhällsplaneringen och samhällsutvecklingen.
SDN ska bli bättre på medborgardialog och invånarna i Göteborg ska ha lika behandling.

Beträffande äldreboendet i Fiskebäck finns det inte några planer på nedläggning av detta.

Beträffande nuvarande lokaler så kommer stadsdelskontoret med förvaltningsledning, utvecklingsenhet, personal- och ekonomiavdelning ligga på Torgny Segerstedtsgatan 90.

Områdeschefer, vissa enhetschefer, verksamhetsadministration och intern service kommer att vara placerade på Trollbärsvägen i Tynnered.

Socialkontoret kommer att vara på Topasgatan i Tynnered.

Vi kommer att utreda vilket behov av medborgarservice/medborgarkontor som finns i första steget med fokus på S Skärgården.

Med vänliga hälsningar

Maria Lejerstedt


Veckans bild
"Indien III; De tatuerade kamelerna "


 

Kommunstyrelsen
Föredragningslista Sammanträdesdatum 2011-01-12
1. Dnr
Presentation av Centrala Älvstaden
Bo Aronsson, Hanna Areslätt
2. Dnr
Backaplan - Återredovisad fördjupad översiktsplan
Bo Aronsson m fl
3. Dnr
Information om överlåtelseprocessen i Göteborgs Hamn AB
Presidiet, Göteborgs Hamn AB, Presidiet i Port Operation AB och Hans Olsson
4. Dnr
Information om kommande inspektion av hela utbildningsverksamheten i Göteborg
Skolinspektionen, Carina Abreu
5. Dnr
Nya arbetsformer inom SDN-organisationen för högre måluppfyllelse
Bengt Delang, Peter Westlund och Torleif Larsson


Veckans bild
"Indien II; Världsarv i Jaipur"

 


2010-12-09

Kommunstyrelsen
Ur Snabbprotokoll från möte 8 december 2010
----------------------------------------------------------------------------------------

Uppdrag från kommunstyrelsen om att utreda planeringsförutsättningarna för en fördjupad samverkan mellan trafiknämnd, fastighetsnämnd respektive byggnadsnämnd
Beslut
Bordlagt till den 19 januari 2011
_________________________________________________

Yrkande från S, M, MP, FP, V och KD angående uppdragen ”fördjupad demokrati” och ”starkare inflytande för SDN i stadsplaneringsfrågor”
Beslut
Bifall till yrkande från S, M, MP, FP, V och KD.


2010-12-08

Bostäder i Hinsholmskilen och Fiskebäck
Ansökan om markoption för nybyggnation av bostäder och utveckling av hamnområdena i Hinsholmskilen och Fiskebäck

Läs ansökningshandlingen!


Vindplats Göteborg
Kopia av Medborgarkraftens synpuntker plus följebrev.
Läs Följebrevet!


2010-12-03
Vindplats Göteborg
och etablering av en vindpark i Hakefjorden (Vinga Vind)
Medborgarkraftens synpunkter


SLUTSATS
Med hänsyn till områdets stora betydelse för natur och rekreation är nätverkets mening att gå på Boverkets linje. Enligt deras karta betraktas området som ett stoppområde för vindkraft. Det kan finnas skäl att i
första hand koncentrera utbyggnaden till de av Boverket rekommenderade platserna Kriegers Flak och Finngrunden framför allt på grund av deras stora potential och att ingen blir störd. I andra hand till lokala platser där
de får minimal påverkan på flora, fauna och lokalsamhället.

Läs hela dokumentet!


 

2010-11-30

Ur Protokoll Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2010-11-16

Stadsmiljöupprustning Vallgravsstråket
Birgitta Lööf informerade om det pågående arbetet med ovan nämnda stads-miljöupprustning. Projektet syftar bl.a. till hur vi kan åstadkomma en kvalitetshöjning av vallgravsstråket, se hur vi kan få ett sammanhängande gång-stråk längs kanalen m.m.
Byggnadsnämnden beslöt: att anteckna informationen.


2010-11-25

Kommunstyrelsen
Ur snabbprotokollet från 2010-11-24
Stadsutveckling och Samhällsanalys
Uppdrag från kommunstyrelsen om att utreda planeringsförutsättningarna för en fördjupad samverkan mellan trafiknämnd, fastighetsnämnd respektive byggnadsnämnd
Beslut
Bordlagt till den 8 december


2010-11-22

Vindkraft i Hakefjorden Projekt Vindplats Göteborg Göteborg Energi
Medborgarkraftens synpunkter är nu ute på remiss till nätverket
Sista dagen för synpunkter och kommentarer är den 30 november.


Mellanrum 19 Arkitektens roll i framtiden
Ons 24 november 17.00 Stadsmuseets foajé, Norra Hamngatan 12
Fri entré!

Stora förändringar sker i samhället i snabb takt. Vad innebär det för
arkitekturen, och vad krävs för att arkitekter ska kunna vara med och forma
framtidens samhälle?
Det är ett par av frågorna som ställs av Tor Inge Hjemdal, arkitekt och redaktör för den skandinaviska arkitekturtidskriften Conditions
Magazine, under Mellanrum 19.
Diskussionen kommer också att kretsa kring internationell massmedias bild av arkitekturen som cool, glassig och glamorös. Mot den ställs den motsatta uppfattningen om disciplinen som beroende av, kopplad till och påverkad av det samhälle som den verkar i.
Seminariet hålls på engelska. Moderator är Anna-Johanna Klasander, arkitekt på White.
Arrangörer: Göteborgs Stadsmuseum, ULG (Urban Laboratory Göteborg) /
Chalmers, S2020 (Socialt hållbar utveckling 2020 Göteborgs Stad) samt GR (Göteborgsregionens kommunalförbund).MISTRA URBAN FUTURES

33 miljoner satsas på hållbar stadsutveckling
Mistra Urban Futures två ansökningar har beviljats medel inom den nationella forskningssatsningen Samordnad stadsutveckling
Mistra Urban Futures står bakom två av de sex projekt som tillsammans får dela på 33 miljoner fördelat på åren 2010-2012. Projekten är Samverkan för energieffektivisering i urbana bostadsområden, projektledare Ylva Norén Bretzer från Göteborgs universitet och Samspelet mellan medborgarinitiativ och inbjudet deltagande i stadsplanering: Ett interaktionsforskningsprojekt, projektledare Jenny Stenberg från Chalmers tekniska högskola.


Svensk vindkraftforskning samlas på Chalmers
PRESSMEDDELANDE: Vad säger forskarna om vindkraftens miljöpåverkan? Vilka är de tekniska nyheterna? Hur kommer vindkraftstekniken att utvecklas? Den 24-25 november hålls konferensen Vindkraftsforskning i fokus 2010 på Chalmers i Göteborg. På konferensen, som samlar hela branschen, presenteras det senaste inom både teknik och miljöeffekter av vindkraft.
– Vindkraft väcker många frågor – estetiska, miljömässiga och tekniska. På konferensen ska vi presenta resultat från stora underökningar, till exempel vindkraftens påverkan på fåglar och fiskar. Vi får även en rejäl genomgång av vindkraftens teknik, säger Ola Carlson, föreståndare för Svenskt vindkrafts tekniskt centrum.


Bland föredragen:
Vilka typer av vindkraftstorn är intressanta och vad kostar höjden?
Reglering av kraftsystemet och behov av reglerkraft
Hur påverkas fåglar av vindkraftverk?
Vindkraftens buller – fiskarnas hav
Kulturlandskapet och vindkraft
Energimyndigheten om framtidsvisionerna för vindkraft

Arrangörer är Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum (forskning och teknikutveckling), Vindforsk (teknikforskning) och Vindval (miljöeffekter av vindkraft).


 

2010-11-21

Samråd : Hållbar utveckling Vision Centrala Älvstaden

Samrådet har avslutats, rapporten har färdigställts och insänts till
Centrala Älvstaden samt kommunstyrelsens ledamöter
..
Läs under PK27


2010-11-17

SVD 2010-11-15
Europeiska landskapskonventionen.
Sverige har, som ett av de sista länderna inom EU-området, ratificerat den europeiska landskapskonventionen.
Läs artikeln i SvD och konventionen!


2010-11-15

Veckans bild
"Indien I"


Vindkraft - Vägledande principer Göteborg Energi

.................Plattform för vindkraft

 


Ur ÖP Göteborg del 2
Fördjupad översiktsplan för
Saltholmen - Långedrag (uppdrag 1997) - vilande

Syftet med planen är att behandla markanvändning och bevarandefrågor inom området Saltholmen-Långedrag. En knäckfråga i planarbetet har varit persontrafiken till södra skärgården och parkeringsproblematiken på Saltholmen. En separat åtgärdsplan som behandlar dessa frågor godkändes av byggnadsnämnden 2006.


Framtidens boende
Här visas – i starkt förkortad version – några episoder som ingår i Framtidens boende. Till varje episod finns konkreta förslag på uppgifter
och aktiviteter som redovisas i manualen.
Detta är en storyline
Storyline är en pedagogisk metod

Framtidens boende
– en storyline om energi
Slutrapport


Småskalig sol- och vindenergi
- Råd, regler och riktlinjer


Göteborgssamhällets utveckling 2009

Demokrati och delaktighet
Den demokratiska utvecklingen uppvisar positiva trender med
valdeltagande på uppgång, ett diversifierat och flerdimensionellt
deltagande, ett fortsatt starkt förtroende för demokratin och en hög
tilltro bland invånarna till den egna förmågan att påverka på kommunal
nivå. Samtidigt återfinns oroväckande tendenser som inte är unika för Göteborg, vilka innebär inskränkningar i invånarnas möjligheter att påverka sin vardag och som innebär att människors lika värde inte respekteras. Klyftorna mellan rika och fattiga vidgas, det förekommer diskriminering inom olika samhällssektorer och hatbrotten fortsätter att öka.

Läs pdf-filen


Översiktsplan för Göteborg: Uppföljning 2009
Läs rapporten!


Veckans bild
"HÖST III"


2010-10-28

GP 2010-10-28 ref AP
Hearing om Stena och kajerna
Helene Odenjung vill ha ett större grepp på stadsplaneringen utmed kajerna och Stenafärjornas placering.Hon har därför tagit initiativ till en hearing om hur hamnområdet mellan broarna utnyttjas. Hon vill att facknämnderna och berört näringsliv träffas tillsammans med kommunstyrelsen och diskuterar framtidsfrågor.hearingen kommer troligen att ske först efter årsskiftet.


Information från Samordnare Urbanum - rum för staden
Ylva Berglund Göteborgs Stadsmuseum

Mycket på gång i Urbanum i höst
Det här händer de närmaste veckorna:

Mellanrum: Att ställa om staden
Ons den 27 okt kl 17-19
Plats: Göteborgs Stadsmuseum/Foajén
Tema: Om den globala rörelsen Transition Towns
Medverkande: Ellinor Askmar och Marcus Nordgren från Nätverket Omställning Göteborg samt Pål Castell forskare från Chalmers
Moderator: Ylva Berglund, Samordnare Urbanum – rum för staden

Seminarium: Gentrification and its global and local consequences
Fre 29 okt kl 10-17
Plats: Göteborgs Stadsmuseum/Wallenstam
Språk: Engelska
Medverkande: Catharina Thörn, Docent Institutionen för kulturvetenskaper, Neil Smith, professor i Antropologi och Geografi vid CUNY, New York Matthias Bernt forskare i statsvetenskap vid Helmholtz Center for Environmental Research i Leipzig, Kirsteen Paton forskare i geografi, Glasgow University, Tom Slater, forskare i Geografi vid Edinburgh University.
Arrangör: Inst för kulturvetenskaper, FSSK och Göteborgs Stadsmuseum
OBS! Konferensen är gratis men kräver föranmälan då antalet platser är begränsat. Anmäl dig till catharina.thorn@kultur.gu.se

Invigning utställning: Att färdas över vatten
Lör 30 okt kl 13.00
Plats: Göteborgs Stadsmuseum/Urbanum
Medverkande: Arkitekturens hus
kl 14.30 Föreläsning: Varje bro en utmaning av sin tid med Bengt Spade Industri- och teknikantikvarie

Föredrag: Broar – konstruktion och design
Ons 3 nov kl 18.00-20.00
Plats: Göteborgs Stadsmuseum/Wallenstam
Medverkande: Professor Mårten Lund
Arrangör: Arkitekturens hus och Göteborgs Stadsmuseum
Pris: 40 kr

Föredrag: Lively Cities - Planning for People
Tor 4 nov kl 17.30-20.00
Plats: Göteborgs Stadsmuseum/Wallenstam
Medverkande: Kristian Skovbakke Villadsen från Gehl Architects, Köpenhamn
Arrangör: Mistra Urban Futures, Den lärande staden, Urbana Studier Hammarkullen, Chalmers arkitektur och Göteborgs Stadsmuseum

Samordnare Urbanum - rum för staden
Ylva Berglund Kulturmiljöenheten Göteborgs Stadsmuseum
031-368 36 74


Ur Kommunstyrelsens snabbprotokoll 2010-10-27
Uppdrag från kommunstyrelsen om att utreda planeringsförutsättningarna för en fördjupad samverkan mellan trafiknämnd, fastighetsnämnd respektive byggnadsnämnd
Beslut
Bordlagt till den 24 november
(Anneli Hulthén).

__________________________________


Motion av Henrik Nilsson (M) om
införande av utmaningsrätt i Göteborg
Beslut
Bifall till yrkande från S, MP, M och FP
.

_______________________________

Förslag angående barnkulturhus med tema Alfons Åberg
Beslut
Bifall till stadskansliets förslag och yrkande från S, MP och V.
Votering 8-4.


Asplunds tillbyggnad av Göteborgs rådhus
Centrum för Byggnadskultur informerar:

Gunnar Asplunds tillbyggnad av Göteborgs rådhus är ett av den svenska modernismens viktigaste verk. Den fantastiska arkitektoniska kvaliteten har gett byggnaden internationell ryktbarhet och berömmelse.

Tingsrätten, som huserat här sedan 30-talet, har flyttat ut och huset står tomt i väntan på ny hyresgäst. För att skapa en diskussion kring Rådhusets framtid och öka kunskapen om byggnaden arrangerar Arkitekturmuseet, Göteborgs stadsmuseum och Higabgruppen en utställning om rådhuset i Göteborg.
I samband med utställningen kommer också en ny bok om huset med texter av Claes Caldenby.

Utställningens öppettider: 27 oktober-5 december 2010, onsdagar 15-19, lördag och söndag 13-16

I anslutning till utställningen kommer Centrum för Byggnadskultur att arrangera en diskussionskväll om konflikten mellan förnyelse och bevarande av Rådhuset torsdagen den 11 november kl 18:30. Program kommer att skickas ut i god före mötet.


Spel för stadsplanering. ett sätt att få unga som gamla, lekmän som experter att bli delaktiga i stadsutvecklingen. Att stärka medborgarkraften. På gång!

Altt om Vetenskap har en artikel om läkar som utbildas i Second Life.
På ett sjukhus i internetvärlden second Life ligger virtuella patienter och väntar på att läkarstudenteer från imperial College London ska logga in och ta sig an deras fall.
Metoden fungerar för skolor över hela världen.


DE SNABBVÄXANDE STORSTÄDERNA
Appropå Västra Götalandsregionens mål att växa sig till hållbar utveckling.
En tankeställare ger Allt om Vetenskaps artikel om befolkningscentra som svämmar över sina breddar.
Flera storstäder förenas. Zhusanjiao i Kina kallas ibland för Världens Fabrik. Pärlflodsdeltat är en av världens snabbast växande storstadsregioner och hade för fyra år sedan en befolkning på 46 miljoner människor undantaget Honkong och Macau.

För alla dessa enorma storstadsregioner gäller att ingen vet riktigt när taket är nått. Det vill säga när den ohämmade befolkningstillväxten skapat så stora samhällsproblem att ingenting längre fungerar.


Veckans bild
"HÖST II"


SOLVIND
Ur allt om Vetenskap nr 11 2010
SOLVINDAR KAN BLI NY SUPERENERGIKÄLLA
På jorden upplever vi att energi är en bristvara. Lämnar vi jorden är det annorlunda. Energi finns i övermått.
Läs mer!

 


Samråd : Hållbar utveckling

Till
våra politiker och planerare av Centrala Älvstaden.
Hållbar stadsutveckling

Vision Centrala Älvstaden har bjudit in alla att bidra med synpunkter om områdets utveckling.

medborgarkraften.com har tagit del av, bland annat politikerseminariet som byggkonsortiet Kvillebäcken ordnade i Älvrummet.
Med utgångspunkt från detta har vi utfört en analys för att utröna om utgångspunkterna för planeringen är i överensstämmelse med de internationella riktlinjer Sverige har skrivit under på att följa.2010-10-25
Vinga Vind Göteborg Energi
Inbjudan till samråd
Samrådet kommer att genomföras som ett Öppet Hus mellan kl 16.00 och 20.00 Här finns möjlighet att ta del av utredningen, lämna synpunkter samt komma med önskemål om ytterligare undersökningar. Det sammanlagda utredningsmaterialet kommer att ligga till grund för en framtida utställning där allmänheten återigen ges tillfälle att yttra sig.

Samråd
08 nov Torslanda; Vingen
11 nov Brännö; Brännö församlingshem
15 nov Långedrag; Frölunda kulturhus
17 nov Hönö; Ishuset
22 nov Göteborg; Röda Sten

Länkar!
Göteborg Energi vindkraft
Samrådsunderlag Vinga Vind
Vindkraft Länkar!
Kartor som visar området Göteborg Energi har rådighet över idag!


Veckans bild
"PREERA"
Medborgarperspektivet ska genomsyra Göteborgs Stads
arbete med stadsutveckling.


2010-10-21
Utställning om att bygga broar på Göteborgs Stadsmuseum
30 oktober - 23 januari.
I samband med utställningen blir det två föredrag och en debatt

Arrangörer är Arkitekturens Hus, Centrum för Byggnadskultur, Göteborgs Stadsmuseum, Sveriges Arkitekter Västra Götaland och Älvstranden Utveckling AB.


Veckans bild
"HÖST I"


2010-10-20
Accessible Cities
FROM BELOW AND BEYOND

Inspiration inför utbyggnaden av Västlänken

DESIGN OCH KONSTRUKTIONSDSAGEN 2010 , den 22 november kl 13.00.

Konstruktionscentrum Chalmers,
SVR Väst och Brosamverkan Väst

Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan görs senast den 12 november till www.konstruktionscentrum.chalmers.se


Kommunstyrelsen

Motion av Henrik Nilsson (M)
om införande av utmaningsrätt i Göteborg


Motionen
Henrik Nilsson (M) föreslår i motion till kommunfullmäktige att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa utmaningsrätt.
Göteborgs kommun hanterar idag verksamheter som i allt väsentligt finansieras genom skatteuttag. Därmed har kommunen ett ansvar att se till att utdebiterad skatt används så effektivt som möjligt, enligt motionären.
Ett möjligt sätt att få svar på om så är fallet är att tillämpa utmaningsrätt.

Utmaningsrätt innebär att en kommun genom ett politiskt beslut åtar sig att pröva inkomna förslag på alternativ drift av verksamhet som bedrivs i egen regi eller inte drivs alls i kommunen.
Undantaget från utmaningar är all form av myndighetsutövning. Om verksamheten, efter utredning, anses lämpad för konkurrensutsättning inleds ett upphandlingsförfarande.
Kommunen bestämmer själv omfattningen av dessa utmaningar.
En utmaning i sig är inte heller tvingande för kommunen i det avseendet att den utmanade verksamheten måste konkurrensutsättas. Dock måste berörda nämnder göra en seriös bedömning av utmaningen och redovisa resultatet.
Hela verksamheter behöver inte heller utmanas utan det kan röra sig om delar av en verksamhet, vilket möjliggör för mindre företag och organisationer att utmana och delta i upphandling.
24 kommuner och ett landsting runt om i Sverige tillämpar utmaningsrätt.

____________________________
Stadskansliet tjänsteutlåtande Stadsutveckling och samhällsanalys
Utfärdat 2010-10-13 Hans Linderstad.
Uppdrag från kommunstyrelsen om att utreda planeringsförutsättningarna för en fördjupad samverkan mellan trafiknämnd, fastighetsnämnd respektive byggnadsnämnd.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-20 att ge stadskansliet i uppdrag att genomföra ”en fördjupad översyn över samordning och samverkan mellan de tre nämnderna” trafiknämnden, fastighetsnämnden och byggnadsnämnden med hjälp av extern utredare.
Stadskansliet gav uppdraget åt konsultföretaget Preera att genomföra en sådan utredning.

Åtgärdsförslagen presenteras utifrån ett ramverk med tre utvecklingsperspektiv;1) Planprojekt- och planprocessförutsättningar, innefattande viktiga omgivande förutsättningar såsom den politiska inriktningen 2) Planprojektet, som pekar på utvecklingsområden
direkt relaterade till ett enskilt planprojekt samt
3) Organisationsförutsättningar, sominnefattar övergripande förutsättningar

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-20 att ge stadskansliet i uppdrag att utreda planeringsförutsättningarna för en fördjupad samverkan mellan trafiknämnd, fastighetsnämnd och byggnadsnämnd. I yrkandet skriver kommunstyrelsen att den viktigaste utgångspunkten i detta uppdrag är att medborgarperspektivet ska genomsyra Göteborgs Stads arbete med stadsutveckling. Vi tror att en förutsättning för detta är en fördjupad samordning och samverkan mellan ovanstående nämnder och förvaltningar. Det skulle förbättra arbetet med plan- och exploateringsprocessen,
effektivisera ärende- och remisshanteringen men framförallt få till
stånd en bättre kommunikation genom att man exempelvis samordnar sina kontakter med medborgarna.

LäsTjänsteutlåtandet Stadsutveckling och samhällsanalys!

Jfr Medborgarkraftens vision om utnyttjandet av Heden! HEDEN PK
________________________
Förslag angående barnkulturhus med tema Alfons Åberg

Sammanfattning
Stadskansliet föreslår i detta tjänsteutlåtande att Göteborgs Stad medverkar i planering och förverkligande av ett barnkulturhus med tema Alfons Åberg. Det innebär att Staden tillsammans med representanter för författaren Gunilla Bergströms familj bildar en stiftelse som i sin tur kommer att bilda och äga ett driftbolag med ansvar för den operativa verksamheten..


2010-10-14

Psykisk livräddning - att våga tala om liv, död och självmord
Med Jan Beskow professor, psykiater och vice ordf. suicidprevention i Väst.
Folkets Hus 2010-10-13
Vi vet vad vi skall göra om en person ramlar i en vak. Men när en person är i psykisk livsfåara och säger att hon inte orkar leva längre, vet vi oftast inte vad vi skall ta oss till. professor Jan Beskow, som forskat på suicidprevention i över 40 år, hävdar att i tanken på döden sker omvärderingar av vad som är viktigt i livet och varje människa har någon gång tänkt på möjligheten att ta sitt liv. Det nattsvarta kan ersättas av ny enegi och öppna vägen för tidiga otänkbara problemlösningar. Vilka redskap och kunskaper behöver vi för hjälp i nöden?
Läs referat!


CMB

Ur CMB:s referat
Text: Stefan Hollertz, CMB

CMB:s Strategidag 2010 arrangerades i VR-salen, Chalmers tekniska högskola i Göteborg, den 6 oktober.
Läs referatet!


2010-10-13

Center of Visualization
I morgon 14 okt kl 12.00-13.30 är det föreläsning om
Gränsöverskridande Onlinespel
Plats: Center of Visualization i IT-Universitetet på Lindholmen,Forskningsgången 4, Hus Svea, våning 4.
Läs mer om mötet!


 

Veckans bild
"Ullas benk"


Vinga Vind
Magnus Witting från Göteborg Energi redogjorde för projektet.
Han påpekade att det nu rörde sig om en förhandsinformation.

Om ca en månad kommer samrådet. Redan nu har alla möjlighet att mejla till Göteborg Energi angående projektet.

Länkar!
Göteborg Energi vindkraft
Samrådsunderlag Vinga Vind
Vindkraft Länkar!
Kartor som visar området Göteborg Energi har rådighet över idag!


 

Veckans bild
"Alingsås ljus"


 

Definitioner av begreppet "blandstad"
Läs!

 


2010-10-06

CMB Strategidagen 2010-10-06
Folk mår som vi planerar och bygger
Samhällsbyggnadssektorns betydelse för folkhälsan

Ur programmet!


Vision Centrala Älvstaden
Att bygga staden över älven
Göteborgarna ska tycka till.

Centrum i Frihamnen
8-10 personer kommer att arbeta i projektorganisationen för Centrala Älvstaden.

Till projektledare har Bo Aronsson utsetts med Hanna Areslätt som biträdande projektledare.

Bo Aronsson förklarar, ramarna för projektet anges
och inspel efterlyses.


Läs om detta!


Veckans bild
"moln över Nordstan"

 

2010-09-25


Yttrande till kommunstyrelsen över motion av Agneta Granberg (M) angående utveckling av fritidshamnar och gästhamnar

Förslag till beslut
Motionen av Agneta Granberg (M) angående utveckling av fritidshamnar
och gästhamnar tillstyrks.
Ärendet
Agneta Granberg (M) lyfter i en motion till kommunfullmäktige båtlivets betydelse för Göteborg som kuststad och menar att detta kan utvecklas. Motionären pekar på att det råder brist på båtplatser för göteborgarna, att stadens mer centrala gästhamnar inte räcker till för dem som båtledes vill besöka Göteborg
Läs PDF-filen!


2010-09-24

Bilparkeringen i Göteborg
Den 28 september kommer Transportstyrelsen att beakta medborgarkraftens synpunkt att ändra "Trafiknämnden i Göteborg" till "Göteborgs kommun" i deras databas. För övrigt kommer inga större förändringar att ske, bara mindre förbättringar. Transportstyrelsen håller dock på att förbättra användargränssnitt.

Bristen på sökord innebär för Göteborgarna att de fortfarande i sämsta fall måste bläddra igenom 8000 föreskrifterför för att hitta rätt.

Läs de senaste mejlen i slutet av PDF-filen


 

Veckans bild
"Säveån"


Vindkraftsprojektet Vinga Vind

På initiativ från Medborgarkraften har vi fått med Vinga Vind som en punkt i programmet vid Älvsborgs Egnahemsförenings Höstmöteden

Vinga Vind
Vindplats Göteborg är samlingsnamnet på en rad spännande projekt och initiativ kring vindkraften i Göteborg.

Kommunal målsättning
Den 29 februari 2009 antog Kommunfullmäktige gällande översiktsplan för Göteborgs kommun. Göteborgs Stad har som målsättnning att satsa på en hållbar energiförsörjning. Att bevara och utveckla infrastrukturen för vindkraft är en av grundpelarna.

Länkar!

Göteborg Energi vindkraft

Samrådsunderlag Vinga Vind

Vindkraft Länkar!

Kartor som visar området Göteborg Energi har rådighet över idag!


Program för detaljplaner Norra Masthugget-
Medborgarkraftens synpunkter har sänts in till Byggnadsnämnden
Läs synpunkterna!


Fastighetskontorets yttrande
(Tjänsteutlåtandet översänt till Fastighetsnämnden)
över program för detaljplaner, Norra Masthugget inom
stadsdelarna Masthugget och Pustervik

Förslag till beslut
Förslaget till program för detaljplaner, Norra Masthugget inom
stadsdelarna Masthugget och Pustervik tillstyrks, med beaktande av de
synpunkter som redovisas under överväganden.
Läs yttrandet!


2010-09-14
Veckans bild
"Fasad"


Parkeringsdebatt
GP har i tidningen och på nätet under några dager fört en intinsiv debatt om bilparkering, p-vakter och avgifter. Kommunens hantering av problemet ifrågasätts.Läs mer!

Medborgarkraften tillskrev politiker och tjänstemän.
Brevet och svaren!


Veckans bild
"Lykta"

 

 

 


 

2010-09-11
artikel i GP av Kersti Raiend.referat AP
Vision om urbant torg
Ett Potsdamer Platz på Lindholmen.
Karlavagnsplan är en vision om ett urbant torg som tagits fram för området mellan Lindholmsallén och Karlavagnsgatan.
Läs mer!


2010-09-09
Stadsdelarnas namn är klara

Kommunstyrelsen var vid mötet den 8 september överens om namnen.

De nya namnen börjar att gälla efter årsskiftet.
KLICKA PÅ BILDEN TILL HÖGER!


2010-08-31

Veckans bild
"Vinga Vind"


2010-08-29
Vinga Vind
Vindplats Göteborg är samlingsnamnet på en rad spännande projekt och initiativ kring vindkraften i Göteborg.

Kommunal målsättning
Den 29 februari 2009 antog Kommunfullmäktige gällande översiktsplan för Göteborgs kommun. Göteborgs Stad har som målsättnning att satsa på en hållbar energiförsörjning. Att bevara och utveckla infrastrukturen för vindkraft är en av grundpelarna.

Göteborgs Energis mål är att bidra till produktionen av 500GWh till år 2015. Målet motsvarar 10 % av den totala elanvändningen i Göteborgs Stad.
500 GWh motsvarar all lägenhetsel i Göteborgs Stad under ett år.

Det planerade projektet - Vinga Vind
Göteborgs Energi AB undersöker för närvarande möjligheterna att etablera en vindkraftspark till havs. Området är beläget i Hake fjord vid inloppet till Göteborgs hamn. Cirka 7 km öster om Vinga fyr och cirka 8km väster om Älvsborgsbron. Den planerade verksamheten utgör miljöfarlig verksamhet enligt 9kap miljöbalken. I dagsläget är det inte möjligt att exakt ange hur många verk som skulle komma att inrymmas i det aktuella området.

(Anm. AP I aktuella rapporter på nätet framgår att dagens vindkraftverk i allmänhet är 150 meter höga för att slippa lanterna men det planeras för högre.
Göteborg Energi planerar att under hösten informera berörda.

Göteborg Energi vindkraft

Samrådsunderlag Vinga Vind

Vindkraft Länkar!

Kartor som visar området Göteborg Energi har rådighet över idag!


Veckans bild
Norra Masthugget II

Veckans bild
Norra Masthugget I


2010-08-28

Norra Masthugget -
En blandning av stadspuls och lokalt liv
SDN Linnéstaden. Stadsdel Masthugget och Pustervik

Ur www.goteborg.se
Norra Masthugget - området mellan Rosenlundsverket och Stigbergsliden - har stora möjligheter att utvecklas till en attraktiv del av innerstaden. I programmet utreds möjligheterna för området att utvecklas till en stadsdel med blandning av stadspuls och lokalt liv som knyter samman Linné, Majorna och Centrum. Målet är att på sikt utveckla området med en blandning av bostäder, kontor, kultur, rekreation, service och handel med mera.

Tyck till!
Just nu befinner sig programmet i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Synpunkter lämnas senast 2010-09-28.

Förslaget visas på:
- Stadsbyggnadskontoret köpmansgatan 20
- Älvrummet Kanaltorget 1
- På Olof Palmes Plats (utomhus)

Alla intresserade inbjuds till informations och samrådsmöte torsdagen den 2 september kl 18.00 i Ålvrummet Kanaltorget 1.

Läs mer!


2010-08-19

Politikersamtalet 1 sep 18-20 på Göteborgs Stadsmuseum
där publikens egna frågor står i centrum:

Förra politikersamtalet hölls i anslutning till utställningen Oktanten.
Datum var den 14 april 2010.
Först till kvarn innebär ingen föranmälan.
Lokalen är Wallenstamsalen på Göteborgs Stadsmuseum
Museikort gäller alla över 25 år. För yngre är det gratis


Ur Kommunstyrelsens snabbprotokoll 2010-08-18

4. 0652/09
Ansökan om ändring i den kommunala indelningen, återbildande av Torslanda kommun
Beslut
Bordlagt till den 1 september
(Jan Hallberg).

4.
Yrkande M, FP, KD angående parkeringssituationen
för hemsjukvården och hemtjänst

Beslut
Bifall till yrkande från M, FP, KD, S, MP och V.

8. 0432/10
Inriktning för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice
Beslut
Bordlagt till den 1 september
(Owe Nilsson).


2010-08-17

Ämne: Höghus i Göteborg
Lennart Aktius har i mejl 2010 -08--17 meddelat:
"I medborgarkraftens sammanfattning av höghusdebatten i Göteborg får man intrycket att jag är positiv till höghus. Detta bör rättas till så att
jag hamnar i kategorin Höghusmotståndare. Hälsningar. Lennart Aktius"

Läs artikeln av Kjell Björkqvist från år 2002
längst ned under debatt/höghus!


2010-08-11

Veckans bild
" Lilla Bommen under kulturkalaset 2010"

 


2010-08-04

Västlänken
GP debatt 30 juli
Västlänken behövs för att inte öka biltrafiken
Debattör: leif Blomqvist
Läs om västlänken, ifrågasättandet och beslutad sträckning!

 NÄSTA SIDA!

BILDER
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DIALOG

 

DIALOG

 

 

DIALOG

 

DIALOG

 


 

 

 

 

 

 

STADSARKITEKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RYAVERKET

 

 

 

 

 

 

 

 


ARNE FELDERT

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

MELLANRUM 19

 

 

 

 

 

 

 


MISTRA
URBAN
FUTURES

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Förstora

 

 

 

 


läs texten till bilden

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Illustration: Kanozi Arkitekter


FÖRSTORA BILDEN