......

.......

 

 

 

eXTReMe Tracker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
..MEDBORGARKRAFTEN
..startsidan illustrerade versionen

.
Nyheter 10 oktober 2011


NÄTVERK FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
(OM LÄNKAR/ BILDER INTE FUNGERAR KLICKA HÄR)

Senaste nyheter! ..........Föregående nyhetssida

 

Brev till myndigheter..Brev/mejl..Protokolll.Protokoll(nämnd)..Bildspel.Om nätverket Åter start!. Nästa!
....
Göteborg:... framtid...... 400 år.....Göteborgsbilder ... på Google earth/ Panoramio!...av Arne Person (arnepe1) .....
...
..Göteborgs 10 nya
..stadsdelar (PK nr25)
A Norra Hisingen
B Angered.
C.Östra Göteborg ..
D.Västra Hisingen ......
E Lundby,
F Majorna/Linné.
G Centrum,
H Örgryte/Härlanda
I Västra Göteborg
J Askim/Frölunda/Högsbo

..NYHETSARKIVET..AKTUELLT. KONTAKT .. WEBMASTER.. .MIÄ
.
 BILDER

 

 

2011-10-10
CET Föreningen Centrum för Ekologisk Teknik
Ur SERO:s hemsida (Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation)

Samverkan
CET fortsätter nu vid ingången till 2011 sin samverkanslinje. Vi har samverkansmöten regelbundet med Hyresgästföreningen Västra Gbg projektgrupp " Alla Tiders Boende"och deltar nu i ett samarbete med "Ekologiska Majorna" och den stadigt växande organisationen "Omställning Sverige" samt den lokala"Omställning Gbg" Här finns nu
många ungdomar och friska idéer om odling,energi mm. Våra inspirationsträffar med
Din El/ Gbg Energi och järnvägssakkunniga rullar på.

För CET/ Kjell Mott ordf.


Veckans bild
"Vandaliserad informationstavla
på kulturstigen på Saltholmen"

 


 

2011-01-10
Omställningskonferens 14-15 oktober

Det händer mycket i Göteborg nu. På hemsidan "Ett Annat Göteborg" finns att läsa om en konferens nu till helgen.

Hur vill vi att omställningen av Göteborg ska påverka stadsdelarna Göteborg?

Läs mer på http://www.ettannatgoteborg.se/
Där finns programmet att läsa och kontaktadressen

Elinor Askmar elinor.askmar@gmail.com 076-229 24 52

Ur deras hemsida är följande hämtat.
Omställningskonferens 14-15 oktober
Det är hög tid att samlas brett för att prata framtidsfrågor. Vi bjuder därför in privatpersoner, föreningar, nätverk, akademi, näringsliv, politiska partier, kommuntjänstemän med flera till Göteborgs första officiella omställningskonferens den 14-15 oktober 2011.

Ställ Om Natta! är temat för fredagen den 14 oktober. Det sammanfaller med Kulturnatta i Göteborg, och här samlar vi ett program med kulturella aktiviteter under fredagskvällen.

På lördagen den 15 oktober jobbar vi, tillsammans med experter inom ekonomi, energi, mat och livsåskådning, med frågan om hur vi kan ställa om Göteborg med omnejd. Hur får vi en mer resilient region, med högre grad av självförsörjning och som klarar kraftiga påfrestningar som ekonomisk kris, oljetopp, klimatförändringar och resursbrist?

Konferensen är gratis2011-09-24

Ur byggnadsnämndens protokoll 2011 09-06

Fråga om stadsarkitekt
Bengt Delang svarade på frågan om vilka befogenheter en stadsarkitekt kommer att få. Bl.a. kommer han/hon att ansvara för att ta fram stadsbyggnadsvi-sioner och kommer att vara ett stöd för plan- och byggavdelningarna.
.........................................................
Motion om att återställa Göteborgs hamnkanaler
Kommunstyrelsen hade till byggnadsnämnden för yttrande översänt motion av Carl Ek (-) om att återställa Göteborgs hamnkanaler.
På förslag av ordföranden Mats Arnsmar (S) beslöt byggnadsnämnden: att bordlägga ärendet.
............................................................
Heden/Avenyn
Birgitta Lööf informerade om ovan nämnda program. Resultatet blir två
detaljplaner längs Avenyen där vi bl.a. kompletterar med 100 nya bostäder och nya butikslokaler, även ny belysning. Vi ämnar även starta detaljplan för Heden.


2011-09-22

Kommunstyrelsen 2011-09-21
Ur snabbprotokoll
Social investeringsfond
Yrkande från S, MP och V angående utredning om införande av
en social investeringsfond
Beslut
Bordlagt till den 12 oktober.
(Helene Odenjung)


2011-09-19
Veckans bild
"Majornadagen: Cykelkärra att hyra"

 

 

 

Veckans bild
"Majornadagen: Idéverkstaden Majorna"


Göteborg 400 år
Bidrag till Göteborg & Co insänt 16 september
Rubrik
Några förslag från Medborgarkraftens nätverk

Inledning
Jubileets huvudtema ska vara hållbar utveckling för hela regionen, trots rönen om världsutvecklingens oförutsägbarhet. Göteborg skall bli en inkluderande öppen regionkärna. Alla stadsdelar medverkar. Kreativitet, trafik, gästfrihet, trivsel, skönhet och medborgarinflytande sätts högt.

Ta del av bidraget här eller läs det på Göteborg & Co.s hemsida!


Idéverkstaden Majorna
Studiecirkeln "Metoder för deltagande" är fulltecknad och påbörjad.
11 tankar om medborgardialog i styrning blir den första skriften att diskutera.

Läs nedan!


Veckans bild
"11 tankar om medborgardialog"

 


Webbhandbok Medborgardialog, 11 tankar
Ur www.skl.se

Ur inledning
2006 startade Sveriges Kommuner och Landsting projektet Medborgardialog. Utgångspunkten för projektet var förbundets kongressbeslut 2003 att förbundet ska stödja medlemmarna i arbetet med att stärka den medborgerliga förankringen.

Till Medborgardialog innehåll!


Vad är Medborgarbudget (participatory budgeting)?
Ur www.skl.se

Medborgarbudget är ett samlingsbegrepp för metoder som används för att involvera medborgare i beslutsprocesser om hur resurser används inom kommuner och landsting. Medborgarbudget används i alla världsdelar.

Läs mer!


Veckans bild
"solnedgång"

 

2011-08-20
Veckans bild
"Kvillebäcken"
En av de vattenleder som i framtiden kan trafikeras av bland annat "hemföringsbåtar".

 

 


Göteborg 2011-01-20
Till Göteborgs kommunfullmäktige
Motion: Lyft fram det förstärkta folkinitiativet

Den 1 januari 2011 ändrades grundlagen som ger medborgaren i kommuner och landsting ett redskap för att driva nya idéer till initiativ och frågor i en folkomröstning. Tanken bakom detta från regeringens sida är att det svenska folkstyret ska stärkas och fördjupas.
Läs motionen!


Mejl till Trafiknämndens ledamöter
Angående Trafiknämndens sammanträde 2011-08-22
§ 163 Diarienummer 0625/10 Designtävling för ny Götaälvbron
Förslag till beslut enligt Trafikkontorets tjänsteutlåtande.
En viktig synpunkt!
Läs mejlet!


 


Veckans bild
"Götaälvbron från Ramberget"Veckans bild
"Nya bostäder vid Kvillebäcken"


2011-08-12
Göteborg 400 år
Bidrag till Göteborg & Co av AP

Ta del av bidragen!

 


2011-07-15
Veckans bild
"Fem Fingrar"
Centralhallens torn symboliserande de fem järnvägsspåren ut till regionen med vänthall längst upp.


011-07-15
Veckans bild
"Västra Götalandsporten" eller Nya Götaälvbron.

Bilden visar hur bron kan gestaltas så att såväl båttrafiken som den landbaserade trafiken kan flyta utan tidsförlust. Detta innebär att bron inte behöver ligga ca 6 m över vattenytan som föreslås utan istället ca tre meter över vattenytan. Fundamenten till den gamla bron, som visat sig vara funktionsdugliga återanvänds.
Bron och den planerade bangårdsviadukten planeras i ett sammanhang. Inga ramper behövs. Allén, Åkareplatsen, Centralplatsen (Taket på blivande underjordiska centralstationen), Nya Götaälvbron (Porten till stra Götalandsregionen) och Frihamnsallén hänger ihop i ett centralt grönstråk.
Skärgårdstrafiken till såväl södra som norra skärgården får sin terminal i anslutning till portarna till Västra Götalandsregionen, dvs. bron för båttrafiken och Centralen för tågtrafiken. Symbolen "Fem fingrar" blir i form av en vänthall och utkikstorn, ett efterlängtat landmärke för Centralen.
Se vidare förslagen till hur Göteborg skulle kunna gestaltas inför Göteborg 400 år och då för omvärlden kunna visa hur en stad ska utvecklas hållbart. Allt detta kan genomföras om medborgarna vill.

Läs förslagen!


2011-07-15
Veckans bild
"grönbältet"
Den stora satsningen inför 400 års jubileet är att få till stånd ett sammanhängande grönbälte kring Centrala älvstaden.
Läs förslagen! som med medborgarnas hjälp kan leda till hållbar utveckling inom regionen.


2011-07-15
Veckans bild
"klyka"
En fraktal som har stor betydelse för att få till stånd hållbar utveckling. Att vid varje tillstånd betrakta målet utifrån minst två infallsvinklar. Att undvika tunnelseende.


2011-07-15
Veckans bild
"sommar"

 

Veckans bild
"Marstrand"

 

 

 Byggnadsnämnden
Ur protokoll från sammanträde 2011-06-21

§ 209 Dnr 0442/11
Återrapport av uppdrag "En ny funktion vid stadsbyggnadskontoret"
Byggnadsnämnden hade till stadsbyggnadsdirektören uppdragit att utreda mervärdet och konsekvenserna av att inrätta en ny funktion på stadsbyggnadskontoret.
Byggnadsnämnden beslöt:
att anteckna återrapporten ”En ny funktion vid stadsbyggnadskontoret” och att förklara uppdraget fullgjort; samt att uppdra åt stadsbyggnadsdirektören att genomföra de åtgärder som han bedömer nödvändiga mot bakgrund av rapporten.
Carl Otto Lange (M) lät till protokollet anteckna att förslaget lät väldigt bra och önskade en återrapport.
Tina Wallenius (MP) och 1:e vice ordföranden Kjell Björkqvist (FP) lät till protokollet anteckna att det blir en spännande utveckling och nystart.


§ 222 Dnr 0462/07
Detaljplan för Skeppsbron "Kinesisk Muren"
inom stadsdelen Inom Vallgraven

Till behandling företogs ovan nämnda detaljplan. Studier har visat att möjlig-heter finns att minska eller eliminera de negativa konsekvenser av ett beva-rande av Kinesiska Muren.

Byggnadsnämnden beslöt: att inriktningen för fortsatt arbete med detaljplan för Skeppsbron m.m. med avseende på byggnaden kallad ”Kinesiska Muren” är ett bevarande.


§ 225 Dnr 0348/07
Program för bostäder m m i Västra Sandarna
Till behandling företogs det den 31 maj 2011 bordlagda ärendet angående ovan nämnda program inom stadsdelen Majorna.

Byggnadsnämnden beslöt i enlighet med sitt yrkande: att uppdra åt kontoret att genomföra en studie där planförutsättningarna redovisas för en bostadsbebyggelse enligt i yrkandet angiven inriktning.


§ 228 Dnr 0412/06
Detaljplan för vindkraftspark Arendal/Risholmen
Till behandling företogs ärende angående ovan nämnda detaljplan inom stadsdelarna Arendal och Syrhåla.
Byggnadsnämnden beslöt: att avbryta arbetet med detaljplan för vindkraftpark Arendal/Risholmen inom stadsdelarna Arendal och Syrhåla, upprättad den 21 april 2009 och reviderad den 25 augusti 2009.


§ 242
Detaljplan och designtävling för Göta Älvbron
Lennart Widén informerade om bangårdsviadukten och Göta Älvbron, två viktiga stadsbyggnadsprojekt mitt i staden. Detta ställer stora krav på samordning. Nu pågår simuleringar för att kontrollera konsekvenser av trafiken under tiden detta byggs. Designtävling för bron kommer att pågå samtidigt som plansamrådet. Vidare redovisades tidplanen, bron skall vara ersätt 2020.
Byggnadsnämnden beslöt: att anteckna informationen.Göteborgs Stad Kommunstyrelsen
Protokoll (nr 20) Sammanträdesdatum 2011-06-15

§ 426 Dnr 0484/09
Göteborgs Skärgårdsskjutfält, prövning enligt miljöbalken. Yttrande till mark och miljödomstolen.
Tidigare behandling Bordlagt den 8 juni 2011, § 397.
Handlingar Stadskansliets tjänsteutlåtande den 1 juni 2011.
Yrkande från MP, S och V den 15 juni 2011.
Yrkanden
Jonas Ransgård (M) yrkar bifall till stadskansliets förslag.
Kia Andreasson (MP) yrkar bifall till yrkande från MP, S och V.
Beslut
Enligt stadskansliets förslag med ändringar
i enlighet med yrkande från MP, S och V:
Stadskansliets förslag till yttrande över Göteborgs skärgårdsskjutfält, prövning enligt miljöbalken, med de ändringar som framgår av yrkandet från MP, S och V godkänns och översänds till mark- och miljödomstolen.


Veckans bild
"Kinesiska Muren bevaras"


Park och Natur
Protokoll Sammanträdesdatum 2011-06-21

§ 109 Diarienummer 0375/11
Yttrande till kommunstyrelsen över motion av Carl Ek (-) om att återställa Göteborgs hamnkanaler

Ärendet
Kommunstyrelsen har gett park- och naturnämnden i möjlighet att lämna synpunkter på Carl Eks (-) motion om att återställa Göteborgs hamnkanaler.
Handling
Park- och naturförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 16 maj 2011.
Beslut
Park- och naturnämnden beslutar
att översända förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen


§ 111 Diarienummer 0372/11
Yttrande till byggnadsnämnden över förslag till Översiktsplan för Göteborg, tillägg för jordbruksområden
Ärendet
Planförslaget utgör ett tematiskt tillägg till översiktsplanen (ÖP). Det syftar till att främja bevarande och bruk av befintlig jordbruksmark i Göteborg, samt att etablera planeringsrutiner som identifierar och tar tillvara olika värden i jordbruksmarken.
Handling
Park- och naturförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 31 maj 2011.
Beslut
Park- och naturnämnden beslutar att översända förvaltningens tjänsteutlåtande till byggnadsnämnden.


§ 123 Diarienummer 0480/11
Grönplan för Göteborgs Stad
Ärendet
Behovet av att utarbeta en plan för grönstrukturen i Göteborg har blivit allt tydligare i förvaltningens egen verksamhetsplanering och i samarbete med andra förvaltningar.

Handling

Park- och naturförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 20 juni 2011.

Beslut
Park- och naturnämnden beslutar, enligt förvaltningens förslag:
att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för
Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar,
samt enligt förslag från Boris Ståhl (S): att förvaltningen återkommer till nämnden med tidplan och processbeskrivning där även stadsdelarna är inkluderade senast den 13 september samt att barnperspektivet beaktas vid framtagandet av planen.Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokoll 12
Protokoll (nr 19) Sammanträdesdatum 2011-06-08

§ 398 Dnr 1262/11
Uppdrag att ta fram en trafikstrategi för ett hållbart Göteborg
Handling
Stadskansliets tjänsteutlåtande den 25 maj 2011.
Beslut
Enligt stadskansliets förslag:
Trafiknämnden får i uppdrag att ta fram en trafikstrategi för ett hållbart Göteborg.
Trafiknämnden bör senast juni 2012 återkoppla till kommunstyrelsen med en nulägesbeskrivning av arbetet med trafikstrategin.
__________
Expedieras
Trafiknämnden


Veckans bild
"väv"

 


2011-06-23
Ur GP artikel 13 april
Kulturbryggan ska satsa på nyskapande
Under två års tid med start 2 maj ska upp till 50 miljoner kronor satsas på nyskapande idéer som andra inte vill eller kan satsa på.
Från 2 maj kan teatergrupper, konstnärer och andra kulturarbetare söka stöd från Kulturbryggan.

Kulturbryggan ersätter på sätt och vis stiftelsen framtidens kultur.
Tanken är att Kulturbryggan skall fånga upp sådant som de etablerade institutionerna kan ha missat eller inte har resurser att stödja.

Startstöd är ett stöd på upp till 150 000 för att testa projektidéer som "ännu är i sin linda".
Kulturbryggan ska under den här perioden också jaga samarbeten med andra finansiärer, bland annat för att bilda en framtida kulturfond för donationer. Den 31 mars 2012 ska en rapport med ett förslag till en mer långsiktig verksamhetsform redovisas.


Läs mer på www.kulturbryggan.se
Vi vill stärka det nyskapande, oupptäckta och experimenterande kulturlivet
Yrkande angående ny cykelplan (V, S, MP)
Handling


Park och natur Snabbprotokoll Sammanträdesdatum 2011-06-21
3 Tema - Information från Göteborgs Energi om planerna på vindkraftpark i Hakefjorden
Diarienummer 0308/11
Beslut
Antecknas


2011-06-22
Byggnadsnämnden Protokoll
Sammanträdesdatum 2011-05-31

§ 196 Dnr 0476/08
Frihamnsområdet - planeringsförutsättningar
Till behandling företogs ärende angående förstudien/planeringsförutsättningarna inför utveckling av Frihamnsområdet.
Stadsbyggnadskontoret hade ingett en handling så lydande:
”Tjänsteutlåtande etc. bil. 31
Byggnadsnämnden beslöt: att anteckna förstudien/planeringsförutsättningarna som underlag för arbetet i projekt Centrala Älvstaden och detaljplanearbetet för den nya Göta Älvbron.


2011-06-17

Veckans bild
"Sjöbergen I I"

 


Program för bostäder m m i Västra Sandarna i Majorna
Bordlades till nästa möte den 21 juni.
Läs mer!

Medborgarkraftens skrivelse till byggnadsnämnden

 


Ur artikel i GP
S vill ha stadsarkitekt
Nye stadsbyggnadsdirektören fick politikerna att svänga i frågan.
Bengt Delang (stadsbyggnadsdirektören) kräver en stadsarkitekt.
Det ligger ingen prestige i detta, säger Anneli Hulthén.
Frågan kommer upp på politikernas bord den 21 juni.


Ola Nylander, Professor, Chalmers Arkitektur
Informerar Medborgarkraften om ett Masterprojekt på Chalmers arkitektur.
Ny bebyggelse på Bananpiren.
Det finns en liten utställning om studenternas jobb i Älvrummet, vid Lilla Bommen.Lånekärror i Majorna
En cykelkärrepool lanseras i Majorna
av idéverkstan majorna

Läs mer på www.majeko.se

 


DEMOKRATI KRÄVER ENGAGEMANG
idéverkstan majorna

Händer i höst:
Metoder för deltagande
-en studiecirkel i teori och praktik

Läs mer om varför Idéverkstan finns och kontaktinformation!

 


 

 

Veckans bild
"Sjöbergen I"


Energismarta bostäder planeras (Ur artikel i GP)
Ett nytt bostadsprojekt i Göteborg där nya material, byggmetoder och enrgilösningar används blir det första resultatet av samarbetet inom Johanneberg Science Park AB.
Huvuddelägare AB Volvo, Göteborg Energi, HSB och Riksbyggen
De nya bostäderna skall fungera som laboratorium i full skala och användas i undervisning och forskning.


Ur Föredragningslista
Byggnadsnämndens möte 2011-05-31


Program för bostäder m m i Västra Sandarna i Majorna
Handläggare: Fredrik Söderberg
Handling: 0348/07
Förslag till beslut: Utöka programområde.

Frihamnsområdet - planeringsförutsättningar.
Handläggare: Lena Jacobsson
Handling: 0476/08
Förslag till beslut: Anteckna förstudien,


Veckans bild
"bockkranen från Ekebäck"

 


2011-05-18

Veckans bild
"MAX PAIN TATTOO"

 


Ur snabbprotokoll
Kommunstyrelsen 2011-05-18
Ansökan om medlemskap i det europeiska nätverket ”Cities for Children”
Beslut
Bifall till stadskansliets förslag
.
.........................................................................................

Yttrande över betänkandet
Se, tolka och agera - allas rätt till en likvärdig utbildning
(SOU 2010:95)
Beslut
Bifall till stadskansliets förslag.
........................................................................................
Stadsutveckling och Samhällsanalys
Motion av Carina Liljesand (KD) om att skapa
"Det litterära Göteborg"
Beslut
Bifall till yrkande från MP, S, V, M, FP och KD.
Yttrande FP, M och KD.
.......................................................................................
Motion av Kristina Bergman Alme (FP) och Kjell Björkqvist (FP) om att bygga bort trångboddheten
Beslut
Bifall till yrkande från S, MP och V.
........................................................................................
Ändring av förvaltningsnamn från Stadskansliet till Stadsledningskontoret
Beslut

Bifall till stadskansliets förslag.
..................................................................................
Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice
Beslut

Bordlagt till den 8 juni.
.................................................................................
Grönbok: Från utmaningar till möjligheter: Mot ett gemensamt strategiskt ramverk för EU:s finansiering av forskning och innovation
Beslut
Bifall till stadskansliets förslag.
.................................................................................
Mot Youth on the Move-kortet: Vad behövs för att öka rörligheten och ungdomars deltagande i Europa?
Beslut

Bordlagt till den 8 juni.


Ur GP-artikel 2011-05-17
De ska spana efter Världens bästa idéer
Genom uppdraget Mission possible får studenter åka på upptäcktsresor runtom i världen i sommar.

Jenny Hultén och Ivar Huntington är ett av fem vinnarteam i tävlingen Mission possible vid Göteborg Universitet.

Västsvenska Industri och Handelskammaren fyller i år 350 år och vill genom projektet lyfta fram talanger på regionens högskolor och universitet. Handelskammaren håller på att utarbeta en vision för Västsveriges utvecklingsmöjligheter. Att få ett internationellt perspektiv på näringslivet i väst ger nya möjligheter.

Varje lag består av två studenter. Totalt åker fem lag i sommar.
Vinnarlagen får under fyra till sex veckor en resa till två destinationer för att utföra sitt projekt.
Under resan rapporterar de genom bloggar, sociala medier och videoinlägg.
Studenterna redovisar sina resultat 13-14 oktober på handelskammardagarna på Svenska Mässan.


 

Ur artikel i GP 2011-05-13
Så vill partierna utveckla regionen
Socialdemolraterna
För en hållbar tillväxt krävs ett starkare transportsystem och bättre kollektivtrafik. (Gert-Inge Andersson)
Moderaterna
Vi måste stärka arbetet för tillväxt och utveckling, för nya jobb och underlätta resor och pendling. (Johnny Magnusson)
Folkpartiet
Vi vill samla region, kommuner, näringsliv, organmistaioner, universitet och högskolor kring en ny vision om det kreativa Västsverige.
(Jonas Andersson
)
Miljöpartiet
Ekonomiskt hållbar utveckling fås med långsiktiga politiska styrmedel.
Då kan näringslivet utveckla ekologiskt hållbara lösningar. (Birgitta Losman)

Vänsterpartiet
Vi vill se hållbara transportlösningar där tåg och sjöfart i samverkan med andra transportslag. (Marie-Ann Eriksson)
Kristdemokraterna
Turismen är en framtidsindustri om vi förbättrar samverkan mellan kommunerna.(Monica Selin)
Centerpartiet
Vi ska vässa klorna inom branscher där vi redan är starka som miljöteknik, fordon och hälsa. (Kristina Jonäng)
Sverigedemokraterna
Vi vill skapa förutsättningar för tillväxt i industrin. (Patrik Ehn) 

Veckans bild
"Luffarns matsal och sovrum"

 


 

2011-05-13

Ur Goda Nyheter nr 1 våren 2011
Fisket mot en ny storhetstid i land
Vision Fiskhamnen 2015
Västkustfiskarnas vd Lars-Erik Persson förverkligar visionen om en modern fiskhamn i Göteborg.
Visionen bygger på nödvändigheten av att förstärka Fiskhamnens ställning som Sveriges största fiskericentrum i termer av ökade volymer.
Hjärtat i Fiskhamnen är själva auktionen, som i planerna skall få en helt ny
byggnad för sin verksamhet. Den skall byggas i bassängen innanför piren.
På piren planerar man för restauranger och handel vilket ökar turisternas intresse.Det finns också ambitioner att bidra till forskningen och utvecklingen kring fiskerinäringen på olika sätt.

Näringens aktörer har nu successivt samlats kring den nya visionen, som skapat en framtidstro som saknats.


Veckans bild
"Sockerbruket"

 


SJÖBERGEN
P4 Göteborg 13 maj 2011 Morgonprogrammet
Planer på nytt bostadsområde vid Sjöbergen
Skogsområdet Sjöbergen, vid Älvsborgsbron mellan Majorna
och Nya Varvet, ska utredas för att se om det går att bygga ett bostadsområde där. Det kan bli fråga om ganska omfattande
bebyggelse.

Läs mer!

 

 


Veckans bild
"Stora Billingen"

 


Veckans bild
"Eriksberg II"

 


Ur Miljönämndens föredragningslista
Sammanträdesdatum 2011-05-18

Vindkraftverk och solcellsanläggning Karl Johansgatan 23
Förslag till beslut
Miljö- och klimatnämnden beslutar att tillstyrka miljöförvaltningens förslag att installera ett vindkraftverk och en solcellsanläggning på byggnaden på Karl Johansgatan 23.
Miljö- och klimatnämnden beslutar att uppdra åt lokalsekretariatet att teckna ett tilläggsavtal med Higab, som reglerar finansieringen av projektet.
Sammanfattning
Miljöförvaltningen föreslår att ett litet vindkraftverk och en liten solcellsanläggning monteras/installeras på byggnaden på
Karl Johansgatan 23. Syftet är dels att visa upp ett exempel på småskalig elproduktion i stadsmiljö, dels att faktiskt producera tillräckligt
med el för att driva miljöförvaltningens elfordon.
Installation och drift sker i samverkan med Higab och Göteborg Energi.


Veckans bild
"Eriksberg I"

 


2011-04-26
Centrala Älvstadens första medborgardialog

Det första tillfället för medborgarna att bidra med idéer till Centrala Älvstaden ägde rum 26 april i Älvrummet. Ca 30st medborgare hade samlats till workshop.

Centrala Älvstaden ville testa på vilket sätt de bäst kan ha dialog på.
Till hösten kommer fler medborgardialoger.

Frågor som är viktiga för Göteborg behandlades.
Klimatfrågan – hur kan vi bygga ens stad med så lite klimatpåverkan som möjligt? Hur kan vi bygga en jämlik stad, det vill säga att alla ska kunna leva och verka här på samma villkor? Näringslivet är också en viktig fråga, inte minst för arbetstillfällena. Till exempel handlar det om att många olika sorters branscher, och att både små och stora företag, ska kunna utvecklas positivt.
Läs det utgångsmaterial vi fick ta del av innan workshopen började!


2011-04-19

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2011-04-27
Ur handlingar
Ny arena för visualisering ”Lindholmen Visual Arena”
Styrelsen för Lindholmen Science Park AB har beslutat att hemställa om medel för finansiering av en ny arena för visualisering,”Lindholmen Visual Arena” hos Göteborgs Stad. Bolaget planerar att skapa en gemensam öppen arena för visualisering. Arenan ska ingå i bolagets verksamhet och placeras på lindholmen. På den planerade arenan kan studenter, forskare, företag och samhällsaktörer träffas och driva gemensamma projekt.
Styrelsen föreslår att kommunstyrelsen beslutar om finansiering för åren 2012-2016.Verksamheten är planerad att starta vid årsskiftet 2011/2012

Visualisering får en allt mer betydande roll i kunskapsöverföring och kommunikation inom och mellan organisationer och individer. Visualisering är ett tillväxtområde som kommer få stor betydelse inom forskning, utveckling, upplevelser, sysselsättning och kunskapsöverföring Området
är mycket brett och omfattande, och tar sin utgångspunkt i digitala verktyg som förenklar och åskådliggör komplexa datamängder. Detta innebär i praktiken att den gamla tesen ”en bild säger mer än tusen ord” summerar vad visualisering handlar om.
Läs Handlingen!

(Anm av AP: arenan kan få stor betydelse för visualisering av medborgarkraftens processkonstverk och idéer inför Göteborg 400 år, utvecklingen av Centrala Älvstaden och tankarna kring utvecklingen av Heden till ett socialt centrum samt för den planerade bebyggelsen i Hinsholmskilen och vindkraftverk i Hakefjorden.)


2011-04-14
Heden i Göteborg
Utvecklingen av Heden i Göteborg enligt medborgarkraftens processkonstverk aktualiseras igen i samband med den internationella workshop Centrala älvstaden arrangerar inom kort.
Processkonstverkets innehåll speglar väl de utmaningar Göteborg står inför. Klimathot och folkhälsa (vårt förgiftade blod t ex), delaktighet, balansering
och näringslivsutveckling är ämnen som engagerar.
Ett förverkligande inför Göteborgs 400-årsjubileum skulle få världen att reagera.
Läs mer!


2011-04-12
Tas upp i morgondagens kommunfullmäktigemöte

Interpellation av Marianne Bergman (KD)
till kommunstyrelsens ordforande angående Goteborg Energi AB planer på en vindskraftspark i Goteborgs skärgård Goteborg 2011-02-17
Goteborg Energi AB utreder och planerar for en storsatsning pa vindkraft vid Hakefjorden. Bolaget konstaterar att vindskraftsetableringen vid Hakefjorden inte kan ske utan störande intrång i rådande verksamheter, främst på det kustnäa fritidslivet men även för boende i närområdet. Men enligt bolaget är de oundvikliga intrången inte tillräckligt störande för de drabbade varför en etablering ses som genomförbar.
Med anledning av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande följande:

Hur ställer du dig till Göteborg Energis planer på att etablera en vindkraftspark i Hakefjorden?

På vilka sätt anser du att en stor vindkraftsverksamhet vid Hakefjorden bidrar till att kust- och fritidslivet i Goteborgs skärgård utvecklas?

Ar du beredd att verka för en alternativ lokalisering av den planerade vindkraftsverksamheten än till Hakefjorden?
Marianne Bergman (KD)


2011-04-12

Veckans bild
"Långedrags Värdshus"


Kommunstyrelsen 2011-03-16
Yrkande från MP, S och V angående kulturhusutredning
Tidigare behandling Bordlagt den 2 mars 2011,
Handlingar: Yrkande från MP, S och V den 2 mars 2011.
Yttrande från KD den 16 mars 2011.
Beslut: Enligt förslaget från MP, S och V:
En kulturhusutredning tillsätts, i enlighet med yrkandet från MP, S och V i skrivelse den 2 mars 2011, och att utredning ska slutföras senast under våren 2012.

Expedieras Stadskansliet

Kulturnämnden 2011-03-31
Yrkande (M, FP, KD, MP, S, V) Ärende 7

Angående motion om ett kulturhus vid Gamlestadstorg
Kulturnämnden har att yttra sig över en motion av Maria Berntsson (KD) angående ett kulturhus vid Gamlestadstorg.
Läs mer!


Ur Tidningen Väster
Militär upptrappning hot mot en levande skärgård

I december fick försvaret tillstånd att utöka sina militära övningar i Södra Skärgården.
Under 115 dagar om året kan folk som vistas i Göteborgs södra skärgård framöver vänta sig 1325 000 skott med finkalibrig ammunition och 11500 skott av grovkalibrig mm.
Det är vad länsstuyrelsens Miljöprövningsdelegation gett försvaret tillstånd till på det skjutfält som omfattar Galterö, Lilla och Stora Rävholmen, Kännsö Fjärskär och Knappen.

Detta har fått såväl skärgårdsbor som kommunstyreslen och stadsdelsnämnden att haja till och ett flertal överklaganden är skrivna.
Nu ligger överklagandena på miljödomstolens bord men framöver kommer det troligen bli en fråga för regeringen.


Ny plan och bygglag
Den 2 maj börjar en ny plan- och bygglag att gälla.
Förändringarna kommer att ställa hådare krav på politiker, chefer och handläggare i kommunerna.
Den enskildes rätt stärks.


2011-04-09
Veckans bild
"Clarions gård"

 


2011-04-05

MOD Multidisciplinär forskning om Opinion och ........Demokrati

SYMPOSIUM DEMOKRATINS UTMANINGAR
Torsdagen den 7 april 2011 14.00-17.00 Handelshögskolan
MOD GU Arrangerar


Multidisciplinär forskning om Opinion
Göteborgs universitet har under 2009 beslutat om en rad strategiska satsningar. En av dessa satsningar, MOD, rör forskning om opinioner och demokrati. Syftet är att bygga upp en multidisciplinär forskningsmiljö som integrerar forskning kring människors attityder och värderingar, politiska processer samt faktiska beteenden.
Läs mer!


Veckans bild
"Gråberget II"


2011-04-.03
Idéverkstan Majorna
Idéverkstan Majorna söker nu pengar för att kunna starta upp en studiecirkel och för att kunna utföra en medborgardialog.
Syftet är att bidra till hållbar utveckling i Majorna-Linné genom medborgarnas ökade delaktighet i stadsutvecklingsfrågor.
Målet är att finna nya former för medborgardialog, ökad kunskap om hållbar utveckling hos medborgarna samt att öka samverkan och dialog mellan olika aktörer i stadsutvecklingsfrågor

Projektet har olika målgrupper för de olika delarna i projektet. Studiecirkeln skall handla om lokaldemokrati och metoder för medborgardialog. Inom projektet ska också genomföras en medborgardialog i ett aktuellt ämne.

Projektet handlar i korthet om att bilda ett forum för stadsplanering "Stadsforum Majorna-Linné". Detta ska verka för ökad medborgardialog och aktörssamverkan i stadsplaneringsfrågor där Idéverkstaden är samordnare.

Under information om projektet finns under målgrupper: politiker och tjänstemän i andra stadsdelar, centrala nämnder, förvaltningar och föreningar, institutioner och personer som är engagerade i lokal utveckling.

Stadsdelsförvaltningen ser att det finns ett speciellt värde i att initiativet till dialogen kommer från medborgarna själva.


2011-03-31
Ur
Tjänsteutlåtande Till Fastighetsnämnden 2011-04-04
Yttrande till kommunstyrelsen över motion av Birgitta Ling Fransson (FP) om ett ljusprogram för Göteborgs Stad
Förslag till beslut Motionen av Birgitta Ling Fransson (FP) tillstyrks med hänvisning till de synpunkter som framförs i detta yttrande.
Ärendet
I en motion av Birgitta Ling Fransson (FP) påpekas att staden arbetat med belysning och ljussättning i enskilda projekt under åren men att det saknas ett helhetsgrepp i staden utifrån aspekter såsom orienterbarhet, trafiksäkerhet, energieffektivitet, trygghet samt även ur estetiska perspektiv. En samlad policy och handlingsplan när det gäller ljussättningen
av allmänna platser i hela staden som alla berörda förvaltningar kan arbeta efter skulle behöva arbetas fram. Kommunfullmäktige föreslås därför besluta att byggnadsnämnden får i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder, utarbeta en vision och handlingsplan för belysningen i Göteborg enligt motionens intentioner samt att det skall inrättas ett ljusråd i Göteborg. Ljusrådet föreslås ha ett kontinuerligt uppdrag att följa
utvecklingen och föreslå förändringar i policyn och handlingsplanen. Det kan, enligt motionen, bestå av representanter från stadsbyggnads- och trafikkontoret, park och naturförvaltningen, Göteborg Energi samt någon sakkunnig.
Överväganden
Motionen pekar på att belysning har betydelse ur flera aspekter, såsom upplevelsen av staden, tillgänglighet samt trygghet. Mot bakgrund av att fastighetsnämnden i sitt reglemente har ansvaret för samordning av kommunens arbete vad avser fysisk tillgänglighet,kan kontoret konstatera att belysning är betydelsefullt ur ett tillgänglighetsperspektiv, främst för personer med nedsatt synförmåga. Tillgänglighetsfrågorna är därför viktiga
att beakta i ett eventuellt ljusprogram. I övrigt berörs nämnden, inom ramen för sitt uppdrag, endast i begränsad omfattning av förslaget om ljusprogram och tillhör ej de föreslagna deltagarna i ett ljusråd. Kontoret har därför inga ytterligare synpunkter på andra aspekter av ett ljusprogram eller hur arbetet ska organiseras.
Christina Johnsson Fastighetsdirektör
Stephan CedergrenAvdelningschef


2011-03-29

Uppdrag till Stadsbyggnadsdirektören Bengt Delang
Undertecknat av Mats Arnsmar, Kjell Björkqvist, Marie Lindén
och Tina Wallenius Läs
pdf-filen!


2011-03-27

Göteborgs kommunstyrelse 2011-03-09

Information om utförande av 2021-uppdraget
Information
Goteborg & CO:s vd Sabine Sondergaard, inleder med att lämna information om Goteborg 2021 ¡V arbetsmodell for framtagning av plan för Goteborgs 400-arsjubileum.
Therese Brusberg, projektledare, beskriver arbetsprocessen-


Ur kommunfullmäktiges snabbprotkoll 2011-03-24
Nya interpellationer
25. Dnr 1000/11
Interpellation av Marianne Bergman (KD) till kommunstyrelsens
ordförande angående Göteborg Energi AB planer på en vindskraftspark i Göteborgs skärgård
Beslut
Får framställas.
Bordlagd.

Ur byggnadsnämndens protokoll 2021-03-08
Program för Sannegårdshamnens yttre del. inom stadsdelen Sannegården
Till behandling företogs ärende angående ovan nämnda program inom stadsdelen Sannegården. Inkomna synpunkter avråder från att lägga flytande bostäder i Sannegårdshamnen. Kontoret bedömer att yttrandena väger tyngre än det ringa tillskott av bostäder som föreslås.

Byggnadsnämnden beslöt: att anteckna samrådsredogörelsen om program för Sannegårdshamnens yttre del och förklara ärendet avslutat.

Kontor för Universitetets behov - Lokaliseringsutredning
Till byggnadsnämnden hade inkommit begäran om ny detaljplan på Schillerska tomten för kontor och p-anläggning.
Byggnadsnämnden beslöt. att i samråd med Göteborgs Universitet och Fastighetskontoret analysera universitets lokalbehov, att i samråd med Göteborgs Universitet, berörda förvaltningar, myndigheter och markägare ta fram och utreda alternativa lokaliseringar samt att återkomma med underlag till beslut om fortsatt hantering.

§ 81 Dnr
Förslag till utredning angående lämplig placering av en mångkulturell bazar i centrala Göteborg
Till dagens sammanträde hade (FP) och (M) utdelat ett yrkande angående ovan nämnda.
Byggnadsnämnden beslöt: att bordlägga ärendet.

Nybyggnad av Kontorsbyggnad, Heden 46:2, Skånegatan 1
Mattias von Geijer visade bilder på förslag till nybyggnad av kontorshus, ett 8 våningar och ett 16 våningar som kommer att bilda entré till evenemangsstrå-ket.
Anteckning gjordes.
§ 85
Ny- och tillbyggnad av Hotell, Heden 32:22, Mässans gata
Mattias von Geijer informerade om tillbyggnad av hotell Gothia Towers med ett tredje torn. Det tredje tornet skall bli 29 våningar. Alla tre huskropparna skall ha en länk mellan sig. Fasader som tidigare.

§ 86 Dnr 0320/08
Handel, bostäder m m vid Angereds Torg.
Lena Jacobsson redogjorde för ovan nämnda detaljplan och för inkomna sypunkter från samrådet. Ärendet måste vara klart för utställning före maj månad.
Anteckning gjordes.


2011-03-22

Göteborg 400 år
Ur artiklar i Expressen
Så planeras Göteborgs stora 400-årsjubileum
I dag presenterades planerna inför 400-årsjubileet
.

Göteborg & Co har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utarbeta en plan för hur Göteborgs stad ska fira sitt 400-årsjubileum år 2021.
På en presskonferens på måndagen avslöjades hur jubileet ska göra ett "internationellt avtryck" på framtiden.
Dels ska man skapa en webbportal där man låter invånarna få komma med förslag. www.goteborg2021.com


Dels har man tillsatt sju olika arbetsgrupper som under cirka ett års tid ska jobba med olika perspektiv på firandet. Grupperna är: "Den gröna staden", "Kulturstaden", "Kunskapsstaden", "Unga staden", "Upplevelsestaden", "Den växande staden" och "Den öppna staden".
– När Göteborg fyllde 300 år handlade det mycket om byggnader och monument , men vi tror att 400-årsjubileet kommer att handla om mjuka värden som kommer att göra avtryck, sade kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén (S) på presskonferensen.

Läs om medborgarkraftens insatser!
GÖTEBORGS 400-ÅRSJUBILEUM: START


2011-03-21
Centrala älvstaden
Från www.goteborg.se

Idéer från världen till Centrala Älvstaden

Under fem dagar i juni kommer experter från hela världen för att bidra med idéer till visionen för Centrala Älvstaden i Göteborg.
Hanna Areslätt är biträdande projektledare för Centrala Älvstaden:
Läs inbjudan!

– Det här är ett unikt sätt att arbeta på. Resultatet av workshopen, tillsammans med medborgardialogen som vi kommer att ha i höst kommer att utgöra de viktigaste bidragen till visionen och strategierna för den framtida Centrala Älvstaden.
Resultatet av workshopen blir en viktig beståndsdel för utvecklingen av Göteborgs stadskärna.

– De som vill vara med i workshopen får sätta samman lag om 5-8 personer Lagen måste kunna visa att de kan arbeta med social-, ekonomisk- och ekologiskhållbarhet. Målet är en hållbar stad.

Medborgardialog
Men det är inte bara internationell expertis som ska tycka till om Centrala Älvstaden
– Under våren drar vi i gång en mindre medborgardialog och till hösten blir det en större och mer fördjupad medborgardialog. Vi tror att medborgardialogen tillsammans med resultatet från den internationella workshopen blir de viktigaste bidragen till visionen och strategierna för Centrala Älvstaden.


2911-03-20

Utdrag ur
Interpellation
2010/11:274 Utökade skjutövningar i Göteborgs södra skärgård
av Hans Linde (V)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)
Göteborgs södra skärgård består av ett trettiotal öar. Här finns ett unikt djurliv med naturreservat på Vrångö och Vargö. Skärgården är ett av de viktigaste rekreationsområdena för befolkningen i Göteborg, men här lever också drygt 4 500 människor året runt. Mycket tack vare de boendes engagemang är Göteborgs södra skärgård fortfarande en levande skärgård med skolor, matbutiker, kaféer etcetera...

Jag vill därför fråga försvarsministern:
1. Vilka initiativ avser försvarsministern att ta för att Försvarsmakten ska dra tillbaka sin begäran om utökad användning av skärgårdsskjutfältet?
2. Vilka initiativ avser försvarsministern att ta för att Göteborgs södra skärgård inte ska öppnas upp för framtida internationella militärövningar?
3. Vilka initiativ avser försvarsministern att ta för att verksamheten vid skärgårdsskjutfältet inte ska hota det unika naturlivet i skärgården och hota förutsättningarna för en levande skärgård?

Inkom: 2011-03-15
Sista svarsdatum: 2011-04-05
---------------------------------------------------------------
ur Artikel i GP 15 mars
Till miljöns försvar
Invånarna protesterar ot militärövningar i Södra skärgården


Ur artikel i GP 15 mars
Grön turism i skärgården
Stadsdelsnämnden i Västra Göteborg gårr nu med i ett cykelprojekt ihop med Södra Bohuslän Turism AB.Ur snabbprotokoll Kommunstyrelsen 2011-03-16

5. 1133/10
Folkinitiativ genom namninsamling för folkomröstning om trängselskatter i Göteborg
Beslut
Bordlagt till den 6 april.

(Owe Nilsson)

10. 1167/10
Motion av Theo Papaioannou (Vägv) m fl om genomförande av folkomröstning angående införande av trängselskatt i Göteborg
Beslut
Bordlagt till den 6 april.
(Anneli Hulthén)


6. 0945/11
Kollektivtrafiksatsning skyttlar över älven
Beslut
Bordlagt till den 6 april.
(Jonas Ransgård)

12. 0812/10
Motion av Kristina Bergman Alme (FP) och Kjell Björkqvist (FP) om att bygga bort trångboddheten
Beslut
Bordlagt till den 27 april.
(Jonas Ransgård)

7.
Yrkande från S, MP och V angående utredning om framtiden för Vision Bo Äldre
Beslut
Bifall till yrkande från S, MP och V.
8.
Yrkande från MP, S och V angående kulturhusutredning
Beslut
Bifall till yrkande från MP, S och V.

10.
Yrkande från MP, S, V och KD angående inrätta ett råd för integration och samhällsgemenskap
Beslut
Bifall till yrkande från MP, S, V och KD.
Votering 7-6.


2911-03-19

Veckans bild
"Gråberget "


Dialogplanering
INLEDNING
Medborgarnas delaktighet i stadsförnyelsen har inom Göteborg tagit sig olika uttryck under de senaste 20 åren. Gräsrotsplanering, brukarplanering, arbetsboksmetod, Eriksbomodell och slutligen dialogplanering avlöste varandra...

dialogplanering , medborgarservice analys och slutsats

SLUTSATS
OM MEDBORGARSERVICE OCH MEDBORGAGRUPPER UTVECKLAS GYNNSAMT
Läs hela utredningen!


Veckans bild
"DIALOG"


Forum för stadsplanering i Majorna.
Det var Idéverkstan som höll i detta första möte och det gick väldigt bra.
Forum för stadsplanering slog slag i saken - bjuder in till Öppet forum om Gråberget
Det första mötet med forum för stadsplanering den 1 mars blev mycket positivt. En bra uppslutning och fokuserade diskussioner om forumets syfte, form, innehåll och aktuella frågor. Det beslutades att nästa forum ska handla om Gråberget och planerna på att bygga nya bostäder där. Det blir i form av ett öppet möte torsdagen den 24 mars. Alla berörda är välkomna att delta.


Fastghetskontorets synpunkter på program för förtätning av Gråberget, Läs!


Hur påverkas stadsutvecklingen av opinionsbildarna?
Den frågan står i centrum under Mellanrum 23, onsdagen den 30 mars
klockan 17.00 i Stadsmuseets foajé..

Fri entré

Inbjudna
Johannes Åsberg, Yimby
Anna Holknekt, Elisabeth Berg och Amanda Wigand. debattartikel Gullbergs kaj.
Ingrid Martins Holmberg, institutionen för kulturvård.

Arrangörer: Göteborgs Stadsmuseum, ULG/chalmers och göteborgs stad, S2020 samt GR


 

Veckans bild
"Gråberget"NÄSTA SIDA!

  Bookmark and Share

 

 

ETT ANNAT
GÖTEBORG
.
ETT ANNAT
GÖTEBORG

ETT ANNAT
GÖTEBORG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STADSARKITEKT

 

..GP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


På gaveln fångar en av aktörerna upp flaskpost innehållande världens
bästa idéer, som bear-
betas, bedöms, färdigställs, beundras, förkastas och ersätts med nya från omvärlden i en evig process.

 

VÄSTRA
GÖTALAND

VÄSTRA
GÖTALAND

VÄSTRA
GÖTALAND

VÄSTRA
GÖTALAND

VÄSTRA
GÖTALAND

VÄSTRA
GÖTALAND

 


MATSALEN


SOVRUMMET

 

 

 

 

 

 

 


veckans bild 200737 se förstoring!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOD