..........
START

anmärkningar och länkar

   

.debatt

...............forum...  
sammanfattning
Processtudie
Göteborgs södra skärgård
bakgrund

Fallstudie Styrsö 2003/GMV,
Snabbfärjorna
ÖP:s kraftsamverkan
samt
processkonst
Processtudie
Göteborgs södra skärgård
Livskraft och hållbar utveckling 2007
Urval, bilder och referat av medborgarkraften.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........

Fördjupade studier

 

..............................
Detta processteg har
för avsikt att skapa eftersökt debatt och
ett handlingsprogram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

Konsekvenser utreds
Konsekvenser utreds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........
Fördjupade studier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förord av medborgarkraften.com

"kraftfältet"..........................här symbol för hållbar utveckling

Bakgrund

Fallstudie Styrsö 2003

är utförd av:
Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum, GMV
Fallstudiekurs i hållbar utveckling Styrsö 2003

Fallstudien i sin helhet finns på länkadressen:
http://www.chalmers.se/gmv/SV/projekt/
fallstudiekurs-hallbar/styrso-2003

Fallstudiens innehåll används som plattform för
processens nästa steg. Detta kommer att främst innehålla information av intresse för berörda medborgargrupper på fastlandet och på öarna som inte medverkat i studien.
........................___________

Göteborgs översiktsplan ÖP99 och ÖPXX

ÖPXX i sin helhet finns på länkadressen:
http://www.stadsbyggnad.goteborg.se
under stadsbyggande i högerkolumnen.

Översiktsplanen har ett resonemang om balans mellan konkurrenskraft - bärkraft- medborgarkraft som är en förutsättning för ett hållbart samhälle.

.......................___________

Snabba katamaraner
skall trafikera Södra skärgården

I diskussioner kring en föryngring av båtflottan, har även en förkortning av restiden för resenärerna diskuterats.
Detta ger nu resultat.
.......................___________

Processkonst

Läs under länken
processkonst
.

Processkonsten är ett komplement till traditionell
forskning och utveckling som skapar förutsättningar
för en samhällsutveckling som ligger i fas med tiden.

........................___________

Motivering till bakgrundsmaterialet

Översiktsplanens intentioner om att uppnå en hållbar utveckling genom att skapa balans mellan sociala ekonomiska och ekologiska mål är värt att pröva.

I ett av fallstudiens förord sägs att dagens idé,
att världen under detta sekel skall utvecklas genom en samhällelig process med forskningen i samverkan med ekonomiska aktörer, olika samhällsgrupper och politiska organ, inte passar in i universitetsvärldens organisation och tradition.
Där skrivs också att aktuell fallstudie inte heller ger några tydliga tecken på att den metoden skall användas för att utveckla forskning och utbildning inom universitetsvärlden.

Detta innebär att nya forskarformer måste eftersökas för att uppnå det hållbara samhället. Processkonsten kan vara en sådan form.

Syfte: Att föra 2003 års fallstudie vidare mot målet, det hållbara samhället, med hjälp av processtudier.

Arbetssätt: Med utgångspunkt från beslutet att inköpa 2 snabbåtar att användas i trafiken mellan Södra skärgården och fastlandet samt fallstudiens och eget materiall tas ett program fram för nästa processteg.

Fallstudien

Referat och citat:
Under våren 2003 gjorde studenter och lärare vid
Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet
en fallstudie i Göteborgs södra skärgård som gick
under namnet ”Livskraft och hållbar utveckling i
Göteborgs södra skärgård”. De ämnesområden som
behandlades i fallstudien var boende, sysselsättning,
transporter samt energi, avfall och VA. Inom dessa
områden försökte fallstudien ta fram hållbara framtidsutvecklingar för Södra skärgården.

I framtidsvarianter beskrevs det hur Södra skärgården
kan komma att te sig år 2023.
Framtidsvarianterna utvärderades av boende och
experter genom en omfattande enkätundersökning.


Några av resultaten från fallstudien är:
• att fem vindkraftverk kan täcka elbehovet
...i Södra skärgården,
• att kollektiva resor från fastlandsterminalen
...till city på tio minuter är möjliga,
• att turismen skulle kunna ge 17 miljoner kronor
• att en fördubbling av befolkningen i Södra ...skärgården
...är möjlig utan att bebyggelsekaraktären behöver
...ändras.nämnvärt.


"För att uppnå en positiv utveckling är det viktigt att
det skapas en debatt mellan lokalbefolkning, politiker
och tjänstemän om vad som är önskvärt för Södra skärgården i ett långsiktigt perspektiv. Diskussionerna kan leda fram till en gemensam målbeskrivning och ett handlingsprogram. Denna bok skall förhoppningsvis ge ledning i sådana diskussioner och väcka nya spännande tankar."

Fallstudiekursen vid Chalmers
och Göteborgs universitet 2003
.
16 personer tog fram rapporten och ca 135 personer
som kontaktats tackades för medverkan.

Innehållsförteckningen
med länkar till utvalda punkter.

Sammanfattning

Förord
Stadsdelschef
Fallstudieledare

Förord
Två av studenterna
Redaktörerna

Kapitel 1
Livskraft och hållbar utveckling i
Göteborgs södra skärgård


• Nulägesbeskrivning och historik för Södra skärgården
..Asperö, Brännö, Donsö, Köpstadsö, Styrsö, Vrångö
• Exempel på lösningar som studerats i fallstudien.
Dubbelt antal helårsboende möjligt.
• Skärgården självförsörjande med fem vindkraftverk
I turismen finns en potentiell inkomstkälla
10 minuter från fastlandsterminalen till centrum.

Kapitel 2
Metoder för en fallstudie i samhället
• Lära känna fallet
• Fallmöte
• Material- och energiflödesanalys
• Intervjuer
• Konstruera scenarier
• Utvärdera
• Arbetsgången i stort för fallstudien

Kapitel 3
Ett livskraftigt och varierat boende
• Arbetsuppgift och tillvägagångssätt
• Hypoteser
• Frågeställning
• Modellskapande för beskrivning av boendesituationen
• Variablernas påverkan på varandra
• Bebyggelsestrukturen i ett historiskt perspektiv
• Den aktuella situationen
• Befolkningsutvecklingen
• Efterfrågan på bostäder
• Bostadsbeståndet
• Enkätundersökning
• Utvärderingsbana med framtidsvarianter
• Några effekter relaterade till befolkningsutvecklingen
• Beräkningar och illustrationer för fördubblad befolkning
• Slutsatser

Kapitel 4
Energi- och resursanvändning – fastlandsanslutning och lokala kretslopp
• Metoder använda i denna del av fallstudien
• Nulägesbeskrivning
• Systemmodeller
• Varianter av framtidsutvecklingen
• Lokal resursanvändning och få invånare
• Lokal resursanvändning och många invånare
• Fortsatt fastlandsanslutning och många invånare
• Idag
• Tekniska lösningar
• Utvärdering av varianter och lösningar

Kapitel 5

Framtida arbetsmöjligheter–
mångsyssleri och besöksnäring

• Avgränsning
• Frågeställning och hypoteser
• Arbetsmarknaden förr och nu
• Metoder använda i denna del av fallstudien
• Resultat från utvärderingsbanan
• Diskussion
• Resultat

Kapitel 6
Framtida transportsätt – ökommunikation och snabb stadsanslutning
• Tidigare och nuvarande transportmöjligheter
• Beskrivning av varianter
• Enkätresultat och diskussion av dessa
• Resonemang kring möjliga transportlösningar
• Muddring möjlig mellan Asperö och Brännö
• Broar mellan öarna
• Urbantåg på öarna
• Flexibla transporter med balkbana
• Diskussion kring lösningar av parkeringen vid Saltholmen
• Rekommendationer och diskussion

Bilagor
• Deltagare
• Enkätsvar
• Enkät och enkätresultat
• Balkbana
• Utvärderingsbana

 

Nästa!

 

 

uR "