......

.......

 

 

 

eXTReMe Tracker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
..MEDBORGARKRAFTEN
..startsidan illustrerade versionen

.
Nyheter 11 augusti 2010


NÄTVERK FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Senaste nyheter! ..........Föregående nyhetssida

 

Brev till myndigheter..Brev/mejl..Protokolll.Protokoll(nämnd)..Bildspel.Åter startsidan!.. Nästa!
....
Göteborgsbilder ... på Google earth/ Panoramio!...av Arne Person (arnepe1)
...
..Göteborgs 10 nya
..stadsdelar (PK nr25)
A Backa-Kärra/Rödbo-Tuve/Säve
B Gunnared-Lärjedalen,.
C.Bergsjön-Kortedala..
D.Biskopsgården-Torslanda......
E Lundby,
F Linnéstaden-Majorna,.
G Centrum,
H Härlanda-Örgryte,
I S Skärgården-Tynnered-Älvsborg.
J Askim-V Frölunda/Högsbo

..NYHETSARKIVET..AKTUELLT. KONTAKT .. WEBMASTER.. .MIÄ
.
 

2010-08-11

Veckans bild
" Lilla Bommen under kulturkalaset 2010"

 


2010-08-04

Västlänken
GP debatt 30 juli
Västlänken behövs för att inte öka biltrafiken
Debattör: leif Blomqvist
Läs om västlänken, ifrågasättandet och beslutad sträckning!

 


Veckans bild
"Valö"

 


Parkeringsdebatt
GP har i tidningen och på nätet under några dager fört en intinsiv debatt om bilparkering, p-vakter och avgifter. Kommunens hantering av problemet ifrågasätts.
Läs mer!

 

 


 

Veckans bild
"Pilarne"

 

 


Veckans bild

"kanske världsarv II"

 

 

 


Veckans bild

"lupiner"

 


Veckans bild

"kanske världsarv I"

 


2010-07-14

Ur byggnadsnämndens protokoll sammanträdesdatum 2010-06-22


Norra Masthugget
Till behandling företogs rubricerade program för detaljplaner. I programmet utreds förutsättningar för en strukturerad utveckling av området till att bli ett innerstadsområde m.m.
Karolina Örneblad informerade om att i samband med samrådet skall det fin-nas en 3D-modell på webben.

Byggnadsnämnden beslöt: att genomföra samråd om program för detaljplaner, Norra Masthugget inom stadsdelarna Masthugget och Pustervik.

Regionens Hus, Gullbergsvass 703:61 m.fl.
Till behandling företogs rubricerade detaljplan inom stadsdelen Gullbergsvass.

Byggnadsnämnden beslöt: att ställa ut detaljplan för Regionens Hus inom stadsdelen Gullbergsvass samt att bygglovet skall beslutas av byggnadsnämnden.


2010-07-14
Ur GP-Fria ord 02 juli 2010
av Anette Palle Ref AP
Älvbron ska göra oss alla stolta
Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att utarbeta en detaljplan för en ny älvförbindelse, med läge i Stadstjänaregatans förlängning. Förbindelsen ska vara en öppningsbar mellanbro med lägsta möjliga höjd. Detta läge innebär automatiskt att den blir ett ländmärke för Göteborg och därför är utformningen mycket viktig.
stadsbyggnadskontoret planerar därför att utlysa en arkitekttävling där en inbjudan till en prekvalisering skickas ut över hela världen.


2010-07-06
Ur GP-krönikan 06 juli 2010 av Gert Gelotte ref Arne Person
Är det synd om Göteborg?
Så vad är problemet?
Transporterna och stadsplaneringen sa Pam Fredman, rektor för Göteborgs universitet. Rädslan för att sticka ut, sa Therese Albrechtson, entreprenör och bloggare i Göteborg.

Varje djärv idé belönas med några varv i den Göteborgska "du skall inte tro att du är något-kvarnen". Ut kommer ingenting eller något så konventionellt som möjligt.
Gert Gilotte säger inte att vi måste bygga Sveriges högsta eller mest skruvade hus men någonting som sticker ut t ex en stadsmiljö som sätter Göteborg på världskartan.

Göteborg grundades för att öppna Sverige mot världen och byggdes av invandrare. Göteborg är mångkulturellt Det är en tillgång, inte ett problem.
Nej, det är inte synd om Göteborg.



Ur GP-artikel 24 juni 2010 av Malin Clausson ref Arne Person
Kulturministern i dialog med Västra Götaland

Kukturministern Lena Adelsohn-Liljeroth vill i dialog med det civila samhället få fram hur vi ska få ut mesta möjliga av de pengar som finns för kulturen.

En stor fråga handlar om hur vi ska få in de lösa, de som inte hör
till de fasta kulturinstitutionerna, i det här samarbetet, konstaterade kulturministern.

Läs mer!


Veckans bild
"flagga i Ockelbo"

 

 

Veckans bild
"hund i Ockelbo"

 

 

Veckans bild
"klänning i Ockelbo"

 

 

 

 

Veckans bild
"ny gång- och cykelväg vid Stora Billingen"

 

 

 

Veckans bild
"samverkande krafter"



2010-06-25

HÄLSA I MKB GER UTRYMME FÖR GODTYCKE
Ur Plan nr 2-4 2010 av Mari Kågström ref AP

Både forskare och praktiker har länge påtalat att det finns stora brister i hanteringen av hälsa i miljökonsekvensbeskrivningar (MKB).
Läs mer!


Ur Plan nr 2-3 2010
LJUDLANDSKAP
- en samhällsresurs vi måste ta på allvar.
Av Östen Axelsson ref AP
Det förhärskande perspektivet på vår ljudmiljö betraktar samhällsljud som en avfallsprodukt som ska undanskaffas. Fokus ligger på att bekämpa bullerproblemet. Ljudlandskapsforskningen däremot betraktar ljud som en begränsad samhällsresurs som måste förvaltas på samma sätt som rent vatten eller ren luft.
Läs mer!


2010-06-23

Ur artikel i GP AV Gunilla Grahn-Hinnfors
2010-05-29
Väljarinflytande -nej tack
Västsvenska politiker är tveksamma till att medborgare ska ha större inflytande i kommunala frågor.
Läs mer!



Ur GP-artikel 2010-05-28 av Björn Hansson ref AP
Protester mot nybyggen

Bostadsbolaget vill bygga tusen nya hyreslägenheter i Fiskebäcks hamn, och sjuhundra längs Hinsholmskilen.
Läs mer!


2010-06-21

Strategidagen 2010: Samhällsbyggnadssektorns betydelse för folkhälsan

Ur inbjudan!

Årets Strategidag arrangeras av CMB

Den byggda miljön är viktig för människors hälsa och välbefinnande.
Med hjälp av aktuell forskning och goda exempel belyser vi vad vi tillsammans kan göra för att bidra till bättre folkhälsa.

Tid: Onsdagen den 6 oktober - heldag
Plats: Chalmers, Göteborg
Anmälan: Antalet platser är begränsat, anmäl dig här!
Upplysningar: Per-Erik Josephson, per-erik.josephson@chalmers.se eller 031 - 772 54 94
Seminariet är avgiftsfritt. Sprid gärna denna information!
Läs mer!


Mail till föreningar och politiker


Program för detaljplaner,
ny bangårds- och älvförbindelse
Del 2 – Förslag - Konsekvenser
Läs handlingen som PDF (OBS lång uppladdningstid)


2010-06-19

Ur GP- debatt 10 juni 2010
Kreativiteten försvinner i nya gymnasieskolan

I förslaget om framtidens gymnasieskola har all estetisk verksamhet berövats sin ställning som obligatorium och som meriterande kurser. Det innebär en allvarlig marginalisering av en allt viktigare kompetens som exempelvis blivande entreprenörer är i stort behov av skriver bland andra professor Mikael Alexandersson och director Mikael Blom.

Debattörerna
Mikael Alexandersson professor
Mikael Blom art director
Per Eriksson arkitekt
Henrietta Finnborg Bengtsson lärare i formgivning
Lena Haraldsson lärare i bild
Niklas Hjulström artist, skådespelare, regissör
Ulla Johansson professor
Thomas Koppfeldt professor
Gunilla Linde Bjur Professor
Sven Eric Liedman professor emeritus
Lars Lindström professor
Niklas Madsén industridesigner
Line Monclair lärare i teater
Bo Ragnestam konstnär
Ingegerd Råman konstnär
Sven Sandström professor
Mia Skäringer författare
Ulrik Vinje lärare i bild

Läs under forum!


SJUKVÅRDEN

Ur GP Debatt 20 april 2010 ref AP
Så vill politikerna förändra sjukvården
Läs under forum!


2010-06-16
Kommunstyrelsen

Protokoll (nr 18)
Sammanträdesdatum 2010-05-26

§ 383 Dnr 1010/09
Förslag till namn på de nya Stadsdelsnämnderna
Handlingar
Stadskansliets tjänsteutlåtande den 18 maj 2010.
Yttrande från KD den 26 maj 2010.
Yttrande från FP den 25 maj 2010.
Beslut
Enligt stadskansliets förslag:
Stadskansliets förslag till namn på de nya stadsdelsnämnderna remitteras till nuvarande stadsdelsnämnder med begäran om yttrande till kommunstyrelsen senast den 16 augusti 2010.


2010-06-15
Göteborgs 400-årsjubileum, Frihamnen och hållbar utveckling
Föreningar och organisationer informeras!
Aktuellt Frihamnen!

 

 

 


2010-05-14
Center of Visualization

Tisdagen 22 juni bjuder Center of Visualization in till sommarmingel kring projektet Urbana spel som är ett av pilotprojekten inom Mistra Urban Future. I Stallet på Lindholmen dukar vi upp med en buffé och dryck.

Urbana Spel: Gemensamt lärande för hållbar stadsutveckling
Monica Billger berättar om pilotprojektet Urbana Spel: Gemensamt lärande för hållbar stadsutveckling. Vad är pilotprojektet Urbana Spel? Projektet handlar om att använda spel och visualisering för att förstå staden som ett komplext system. Spel och visualisering kan vara kraftfulla redskap för lärande och kommunikation kring ”vad en stad är” och ”vad en stad ska vara”.

Datum: Tisdagen 22 juni Tid: 16.00-19.00 Plats: Stallet ligger i hörnet Plejadgatan/Förmansbacken på Lindholmen.

Anmälan senast 20 juni


Kommunstyrelsen

Justerad Föredragningslista
Sammanträdesdatum
2010-06-16,

2. Dnr Rapport om översyn av plan- och exploateringsprocessen
Hans Olsson, samt Anders Söderberg, Preera
3. Dnr Rapport om uppdrag beträffande marknadsplatser i Göteborg
Hans Linderstad
4. Dnr Ansökan om projekt Stadsutveckling i Nordost
Hans Olsson och Susan Runsten
5. Dnr Ansökan om att bli Europeisk ungdomshuvudstad
Susan Runsten

Park och Natur

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2010-06-16

8 Yttrande till byggnadsnämnden över förslag till detaljplan - samråd för verksamheter vid Tånguddens hamn
Diarienummer 0380/10

Kommunstyrelsen

Snabbprotokoll Sammanträdesdatum 2010-06-09

Område 2: Stadsutveckling och Samhällsanalys
1. 0652/09
Ansökan om ändring i den kommunala indelningen, återbildande av Torslanda kommun
Beslut Bordlagt till den 18 augusti (Jan Hallberg)

5. 1327/09
Översyn av planprocessen i Göteborg
Beslut Bordlagt till den 18 augusti (Kia Andreasson)

10. 0449/08
Utredning från Göteborg Energi: Att underlätta för förnyelsebar småskalig energiproduktion i Göteborg
Beslut Bifall till stadskansliets förslag Yttrande M, FP och KD

13. 0579/10
Motion av Mikael Jansson (SD) angående folkomröstning om trängselskatten
Beslut Motionen avstyrks Protokollsanteckning från FP m fl

15. 0896/09
Principer och åtgärder för förverkligandet av Älvpromenaden
Beslut Bifall till stadskansliets förslag Yttrande MP

13.
Yrkande från V angående att utreda möjligheten att göra Storan till ett Ungdomens Hus
Beslut Bifall till yrkandet från V, S och MP

16. 0782/10
Åtgärder för att stärka öppenhet och försvåra korruption inom staden genom stärkt intern kontroll samt övriga åtgärder

Beslut Bifall till stadskansliets förslag Votering 7-6

Trafiknämnden
Protokoll
Sammanträdesdatum 2010-05-27

§ 88 Dnr 1051/10
Information om ny e-tjänst – boendeparkering
Lena Jungbeck redogör för en helt ny e-tjänst som skall införas för
boendeparkering i slutet av 2010.
Redogörelsen antecknas till protokollet.

Fastighetsnämnden
Tjänsteutlåtande Till Fastighetsnämnden 2010-06-14
Diarienummer 1468/09 Exploateringsavdelningen Henrik Andersson

Yttrande över förslag till detaljplan för verksamheter vid Tånguddens hamn inom stadsdelen Älvsborg, samrådsremiss
Förslag till beslut
1. Förslaget till detaljplan för verksamheter vid Tånguddens hamn
inom stadsdelen Älvsborg tillstyrks.
2. Detaljplanens genomförandebeskrivning godkänns.

Christina Johnsson Fastighetsdirektör
Peter Junker Avdelningschef
Protokollsutdrag till Byggnadsnämnden

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2010-06-09

Samverkan om ett regionalt sprututbytesprogram
Göteborg den 4 juni 2010 Yrkande (FP)
Omr 1:22 Kommunstyrelsen 2010-06-09
Samverkan om ett regionalt sprututbytesprogram
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Att ställa sig positiv till ett regional sprututbytesprogram, och
Att brevet till Västra Götalandsregionen justeras i den delen

Kommunfullmäktige

Handling 2010 nr 94
Redovisning av uppdrag till stadskansliet att sprida information till stadsdelsförvaltningarna och utbildningsförvaltningen angående organisationsformer med möjlighet till ökat lokalt styre för fria kommunala skolor

Till Göteborgs kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen tillstyrker stadskansliets förslag i tjänsteutlåtande den 20 april 2010 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Stadskansliets uppdrag förklaras fullgjort.

Göteborg den 19 maj 2010 Göteborgs kommunstyrelse
Anneli Hulthén Benny Stålesjö


2010-05-25

Nya stadsdelsnamn döms ut
av varumärkesexperten.
Gunnared - Lärjedalen blir Norra Göteborg
Kotedala - Bergsjön blir Östra Göteborg
Örgryte- Härlanda blir Östra Centrum
Centrum blir Centrum
Linnéstaden - Majorna blir Västra centrum
Högsbo -Frölunda - Askim blir Södra Göteborg
Älvsborg - Södra skärgården -Tynnered blir Västra Göteborg
Backa -Tuve -Säve - Kärra - Rödbo blir Norra Hisingen
Lundby Blir Norra centrum
Torslanda -Biskopsgården blir Västra Hisingen


Veckans bild
"Konsthallen läggs ned!"

Konsthallen är mycket viktig anser många.
Per Hållén i kulturnämnden kommer inte att gå med på att den stängs.
TT Kultur: Ny konsthall på gång i Göteborg.
Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill flytta samtidskonsten
från den gamla konsthallen i Göteborg till ett nytt kulturhus.
Det behövs en ny konsthall för samtidskonst, säger
kulturkommunalrådet Helena Nyhus (S), i ett pressmeddelande.
Den nuvarande konsthallen vid Götaplatsen, som byggdes 1923, är otillgänglig och olämplig för visning av samtidskonst. Tanken är att
konsten i stället ska flyttas till ett planerat kulturhus på Backaplan
Detta ska vara färdigt 2015 säge Helena Nyhus.


Veckans bild
"Frihamnen med frihetssymbolen från älven"

Symbolen tar upp alla de idéer som myndigheterna framfört som
viktiga för hållbar utveckling och den kan mycket väl fungera som
entré till området för Göteborgs 400-årsjubileum.
Läs mer om symbolen!


2010-05-23
Frihamnen i Göteborg och Centrala älvstaden
Ur Johan Trouvés blogg ref arnepe
Beslut av Göteborgs stad: Utvecklingen av de centrala stadsdelarna Gullbergsvass, Ringön, Frihamnen och Södra Älvstranden läggs direkt under stadskansliet. En ledningsgrupp är tillsatt där Johan Trouvé har fått en plats, samt en arbetsgrupp och en styrgrupp. Tanken är att man ska arbeta fram en vision och en strategi under 2 år som skall täcka områdets utveckling de närmaste 50 åren!

Läs medborgarkraftens förslag för Frihamnen! som ett friområde för medborgarnas utveckling med en frihetssymbol som entré till området.


Veckans bild
"Frihamnen och fristaden med frihetssymbolen från luften"

 



Heden aktualiseras igen genom medborgarkraftens förslag till utnyttjande av Frihamnen.
Heden föreslås där bli Regionens centrum för friskvård samt för kraftbalansering.
Läs om Heden!

 

 

 


2010-05-22
Ur artikel i GP 2010-05-22 av Ulf Nyström ref Arne Person
Snabbare och tystare färja till Styrsö
Färjan tar 7 minuter till Styrsö Bratten i stället för 20.
Läs mer"



Ur Byggnadsnämnden
Föredragningslista nr 6
Sammanträdesdatum 2010-06-01


Detaljplan för Skeppsbron m m inom stadsdelen Inom Vallgraven
Handläggare: Fredrik Söderberg Handling: 0462/07
Förslag till beslut: Utställes, Tidigare bordlagt 0504 nr 24-5

Program för Slottsskogen
Handläggare: Louise Österlin Handling: 0432/08
Förslag till beslut: Samråd


2010-05-20
Frihamnen i Göteborg som ett friområde för utveckling
av medborgarna: Planförslag
av medborgarkraften.com
HÅLLBAR UTVECKLING, VIRTUELLA VÄRLDAR,
INTERAKTIVA MEDIER,
GRÄNSÖVERSKRIDANDE
Ett sätt att bli av med arbetslöshet och segregation i regionen.
Läs under Frihamnen och se bilder!


Älvsborg - Verksamheter vid Tånguddens hamn
SDN Älvsborg, stadsdel Älvsborg

Planen möjliggör för Fortifikationsverket att utöka sina kontors- och verksamhetsytor vid Tånguddens hamn till totalt 8 200 kvm, vilket i sin tur leder till att dess hyresgäster; Kustbevakningen, Sjöpolisen, Fiskeriverket, Fiske-kompetensCenter, Sjöfartsverket, Räddningstjänsten och Försvarsmakten, på ett bättre sätt kan samordna och vidareutveckla sina verksamheter. Det formella namnet är:Verksamheter vid Tånguddens hamn.

Planen befinner sig i samrådsskedet. Förslaget visas på följande platser.
- Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20
- Stadsdelsförvaltningen Älvsborg, Torgny Segerstedtsgatan 90

Samråds och informationsmöte måndagen den 24 maj kl 18.00 i församlingshemmet, Hagens Kapellväg, stora salen.
Synpunkter lämnas senast 2010-06-15.


2010-05-18

Framtidens enegilösningar
Källa: Allt om Vetenskap
Läs mer!


2010-05-10
Ur protokoll
Fastighetsnämnden 2010-05-03
I slutet av maj kommer fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret att ge ut en bilaga i GP om aktuella projekt. I bilagan informeras göteborgarna om vad förvaltningarna gör tillsammans. Bilagan tar bl.a. upp infrastrukturen, kollektivtrafiken, skogen som resurs, bostadsbyggandet m. m.

Restaurang och café på Ramberget
...Det är tveksamt om en byggnation stämmer överens med stadgarna för stiftelsen. Effekten av att parken är öppen säsongsvis borde även beaktas vid en tilltänkt näringsverksamhet . Det gör att vi ställer frågan om det vore möjligt att snarare ha en mobil enhet som skulle kunna ställas på Rambergets befintliga parkering under internationella events eller under turistsäsong.


2010-05-09

Veckans bild
"Vitruvian Man completed"
Ur
Symbol för hållbar utveckling
( Kommer inom kort under Göteborgs 400-årsjubileum)
Leonardo da Vincis Vitruvian Man inspirerade. Han såg människans dimensioner och proportioner som gudomliga och utgick från dessa i teckningen där Vitruvius kropp omges av en cirkel respektive kvadrat.
Så uppfattades världen då!
Genom att komplettera denna bild från det förflutna med en liksidig triangel, en öppen symbol representerande framtiden, förvandlas bilden från att ha varit ett kulturföremål till att åter bli en bild med aktuellt budskap. En inspirerande bild öppen för innovationer. Människan lämnar det fyrkantiga tänkandet och svävar in i framtidens nya världar.

Veckans bild
"Prov med öppna former"

Många ropar efter innovationer. Ett öppet tänkande krävs. Öppna former måste prövas.

Veckans bild
"Tät stad; Alger"

En förebild för Göteborg?


2010-05-02
Från debattsidan i GP 2010-04-24
Vilken vision ersätter konsumtionshetsen?
Av Birger Schlaug ref Arne Person
En politik utan visioner är död politik. Ett samhälle utan drömmar är ett
dött och stillastående samhälle.
Inte kan väl utveckling bara vara att vi stressar allt mer och att vi skadar livsförutsättningarna bara för att
hålla igång ett ekonomiskt systemtänkande som bygger på evig tillväxt?
Läs mer!



NÄSTA SIDA!

 

 

 

 

 

 

 

 



KRAFTER I BALANS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


 

 

 

 

 

 

 

 


,,,,,,,,MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


 

 

 


STALLET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










Konsthallen

 


Frihamnen med frihetssymbolen


"Frihamnen med frihetssymbolen



Frihamnen med frihetssymbolen


Heden som centrum för folkhälsan



Snabbfärjan Valö



Byggnadsnämnden beslutar



Frihamnen med frihetssymbolen med sin spets mot älvmynningen.




Älvsborg-Tångudden Källa: SBK

 


 

 


Bild från: Allt om Vetenskap

Ett flytande vattenreningsverk


Fastighetsnämndens protokoll

 


Vitruvian Man i en liksidig triangel.


Långedrag:Prov med öppna former


Den täta staden Alger