x

 

 

 

 

.......

 


...

...

 

.
.
Nyheter 27 oktober 2003
.senare nyheter!

 
 Allmänt
Tillkommande besökare på hemsidan som önskar kontinuerlig
information om viktigare uppdateringar
maila till styrelsen.
Informera dina grannar som inte har tillgång till internet!
 
 

NYHETSARKIVET!

2003 10 27
Veckans bild
"Ljusvandring"


2003 10 22
GP-artikel
"Göran Johansson: Det finns viktigare saker än Stenas läge"
Läs referat!

Godsterminal i Fiskebäck
Miljödomstolen meddelade 2002 10 20 att ärendet pågår men att inget beslut kommer att fattas inom de närmaste veckorna. Inget besked om orsaken till dröjsmålet angavs.


Tredimensionell fastighetsindelning
Ur pressmeddelande från Finansdepartementet 2003 04 22
Promemoria om fastighetstaxering och beskattning av tredimensionellt avgränsade fastigheter
Finansdepartementet har i dag remitterat en promemoria om fastighetstaxering och beskattning av tredimensionellt avgränsade fastigheter (Ds 2003:19). I promemorian föreslås ändringar i reglerna om fastighetstaxering med anledning av att regeringen den 19 december 2002 beslutat om lagrådsremiss om tredimensionell fastighetsindelning. Det lämnas även förslag i syfte att anpassa de inkomstskatterättsliga reglerna till tredimensionell fastighetsindelning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft vid årsskiftet 2003/04 och tillämpas första
gången vid 2005 års fastighetstaxering och 2005 års inkomsttaxering.

Södra älvstranden
Synpunkter på planeringen av södra Älvstranden kan lämnas till
medborgarkraften.com men också till www.vartgoteborg.se enligt GP

2003 10 19
Kompletteringar "Södra älvstranden"
Se forum!

Veckans bild
Masthuggskajen


2003 10 15
Södra Älvstranden
Nu fr.o.m. idag och till den 25 november är förslaget om Södra Älvstrandens
utformning utställt på stadsbyggnadskontoret (och www.stadsbyggnad.goteborg.se).
Här finns möjlighet att yttra sig om kommande utformning.
VSA, dvs arkitekterna i Västra Götalandsregionen, tycker att det
vore roligt om många arkitekter i VSA under denna tid framförde synpunkter
enskilt eller i grupp. De skriver "Låt oss få igång en engagerad debatt i denna för
Göteborg så vitala fråga."
Medborgarkraften.com samtycker och uppmanar även "andra" medborgargrupper att göra detsamma.


Tätortsnära naturområden
Stadsbyggnadskontoret kommer den 22 oktober att lämna sitt yttrande över Länsstyrelsens projekt som handlar om tätortsnära naturområden.

2003 10 14
Veckans bild
"under ytan"

2003 10 09
Flygblad nr 2 till boende utmed Saltholmsgatan angående
reducering av taxeringsvärden på grund av buller.
Läs!


Nytt telefonsamtal med miljödomstolen 19/09
angående fraktterminal i Fiskebäck
Ännu inget beslut, men ärendet är under behandling.
Någon dag för beslut angavs inte.

2003 10 06
Veckans bild
"spegling"

2003 09 28
GP- artikel
Bostäder åt äldre nära de lokala torgen
Läs referat: Senaste nytt!

GP artikel
Skeppsbron
Referat!

Veckans bild
Skeppsbron då och i framtiden?

2003 09 22
Seniorboenden
Senaste nytt!

Veckans bild
Nybyggnad i Gamla hamnen

Gamla hamnen i Långedrag
Möte med representanter från stadsbyggnadskontoret
angående bevarandeplan för Gamla hamnen.
Se under
Gamla hamnen!

2003 09 19

Telefonsamtal med miljödomstolen 19/09 angående fraktterminal i Fiskebäck.
Det blir inget beslut idag. Kommunen har inkommit med kompletterande utredningar. (De som Länsstyrelsen efterlyste.) Synpunkter på dessa skall vara inlämnade senast 22 september. Dag för beslut finns inte, men sådant kommer förmodligen inom ett par veckor.

2003 09 15
Flygblad till boende utmed Saltholmsgatan.
Läs!

Veckans bild
"Saltholmsgatan"

2003 09 10

Veckans bild
EMU-Valet Se bilden!

EMU-valet och medborgarkraften
medborgarkraften.com ställde följande fråga till riksdagspartierna:

Vad betyder ett ”Ja” respektive ett ”Nej” till inträde i EMU
för medborgarkraftens utveckling i Sverige?

Reslutat!

GP 2003 09 09
Ja till frakterminal i Fiskebäck
Länsstyrelsen säger ja till en frakterminal i Fiskebäck men...
Referat: Fiskebäcks hamn!

2003 09 01

GP 30 augusti
Många blir hjälpta av storstadssatsningen
Referat: forum!

Sveriges Arkitekter Västra Götalands lokala hemsida
Meddelande: Sveriges Arkitekter Västra Götalands lokala hemsida har startat upp..
Adress: www.vsa.se eller genom en länk från centrala hemsidan
www.arkitekt.se. På den lokala hemsidan finns namn på valda
representanter och info om föreningens aktiviteter m m. Gör hemsidan intressant genom att
skicka in tips, insändare etc!


Veckans bild
"Stadspromenader"

Stadspromenader
ABF GÖTEBORG
PLATTFORM STADEN
STADSVANDRINGAR & WALKING-TALKING
Låt staden bli din plattform i höst! Kliv ut i staden, upplev, titta, peka och diskutera! Nu drar ABF:s stadsvandringar igång igen i sensommaren med ett spänn­ande program utifrån fyra teman: ”Staden vid älven”, ”Världen i staden”, ”Staden och arkitek­turen”, och ”Offentliga rummet”.

Det blir intensiva veckor under augusti och september. Så … gör staden till din!

Upplysningar: Ring ABF tel 774 31 47

Veckans bild
De unika besökarna lII

2003 08 22
Veckans bild
De unika besökarna II


2003 08 19
Miljödomstolen (vattenmål)

Domstolen höll huvudförhandling i målet avseende godsterminal i Fiskebäcks hamn,
den 19 augusti 2003.

Dom i ärendet kommer att ske den 19 september. Se forum!

2003 08 18
Ur
Information augusti 2003 från Fiskebäcks Företagarförening
Meddelande nr 23 m m

2003 08 13
Stadspolitik i norden, Urban Management mm
Under Forum/ Urban forskning redovisas utdrag ur ett antal artiklar i
PLAN (tidskrift för samhällsplanering)/nr 2-3 2003. Läs utdragen!

Mail till riksdagspartierna rörande EMU-valet och medborgarkraften
Läs mailet!

2003 08 11

Veckans bild
"De unika besökarna"

Intresset för medborgarkraften ökar markant!
Se artiklar under ämnet medborgarkraft!

2003 08 04
Veckans bild
"rörelse i konsten"

2003 07 21
Veckans bild
"mötesplats Röda Sten"

2003 07 21
Veckans bild
"allti nött"

2003 07 12

Veckans bild
"medborgarkraft"

Nyutsatta soffor på Långedragsudden
Med anledning av det ökade förfallet på Långedragsudden har ett flertal personer i medborgarkraftens nätverk uppvaktat Higab med begäran att omgående snygga upp området. Detta har nu gett som resultat att ett antal soffor placerats ut inom området. En god början!
medborgarkraften.com vill härmed tacka nätverket för initiativet!

Fastighetstaxeringen
Som nämnts tidigare har tack vare en medlem i styrgruppen reducering av taxeringsvärden för boende utmed Saltholmsgatan genomförts p g a trafiken.
Medborgarinitiativ har även tagits till att utreda innebörden av strandnära fastigheter, vilket medfört taxeringssänkning.
medborgarkraften.com kontaktade Skattemyndigheten och fick följande besked. Tomtmarkens läge i förhållande till strand är det horisontella avståndet till tillgänglig strandlinje dvs inte fågelvägen till närmaste privata strandlinje eller allmän bro.
Uppmaning till berörda: Begär omprövning!

2003 07 06

Veckans bild
"Se på oss!"
Med anledning av öppnandet av ett nytt galleri.

Se bilden!

Allt om din häck finns på nätet
Hela lagstiftningen finns att läsa på trafikkontorets hemsida www.dinhäckärdittansvar.nu


2003 07 02
Reducering av taxeringsvärdena på hus utmed Saltholmsgatan p g a bullerstörningar
En ledamot av styrgruppen, har nu genom ett antal skrivelser till myndigheterna med syfte att reducera problemen för de boende utmed Saltholmsgatan, uppnått ett positivt resultat.
Han själv med flera utmed gatan har erhållit reduceringar av taxeringsvärdena på upp till 150.000kr för trafikproblemen.
Läs mer om ärendet!
Boende utmed Saltholmsgatan uppmanas att bevaka sina intressen och att informera sina grannar.
Om ni önskar ytterligare information skriv till styrelsen@medborgarkraften.com

2003 06 29
Medborgarkraften i Älvsborgs yttrande över detaljplan för Stora Billingen
Se forum under Stora Billingen!

Arkitekturens Hus
Utställning
Ny Arkitektur i Västra Götaland
Se forum!


Vässingsö
Bergen på ön med bilder och beskrivningar.

Med anledning av utredningarna om stadsdelens grönområden.
Se utredningen!

Veckans bild
Våga se!

2003 06 26

Göteborgsregionens kommunalförbund
INBJUDAN TILL RÅDSLAG

Nytt debattämne: Läs under GR RÅDSLAG


2003 06 24
Veckans bild
Projektarbeten av Hagenskolans elever.
Se bilden!

GP 19 juni 2003
100 miljoner till Göteborgsprojekt
Göteborg får 99,7 nya miljoner till storstadssatsningen.
Referat: forum!

GP 2003 06 16
Nej till dyr ränna i Fiskebäck
Referat:forum!

Program för FISKEBÄCK- idéer kring Fiskebäcks framtida utveckling
Byggnadsnämndsbeslut 2003 06 10
Byggnadsnämnden beslöt vid mötet den 10 juni att godkänna programmet, att ligga till grund för det fortsatta arbetet med detaljplaner.

GP 2003 06 10
"Nya boenden trots protester"
Tio gruppbostäder för hemlösa planeras i Göteborg. Idag fattas beslut om två.

Läs referat. forum /hemlösa!
Vid byggnadsnämndsmötet den 11 juni beviljades de första tillfälliga byggloven.


Kössöbladet nr 8
Referat:Olika rykten cirkulerar om färjetrafiken och Kössöbladet har i flera nummer bevakat hur man försökt lösa parkeringsproblemen. Ett nytt helhetsgrepp krävs och Olle Kristensson meddelar att Donsö Trafikgrupp bildades i maj och har arbetat fram ett förslag som presenterats vid ett senare stormöte. Gruppen fick mandat att kontakta övriga öar för information och diskussion i förhoppning om att varje ö väljer sin egen trafikgrupp, ventilerar situationen och kanske finner ytterligare nya idéer. Målet är en skärgårdsgrupp med en representant från varje ö och om möjligt enighet kring ett förslag gällande Södra skärgården.

2003 06 18
Nämndmöte SDN Älvsborg 17 juni
Anteckningar:
a) Elever och lärare från Hagenskolorna presenterade ett påbörjat projekt som har arkitekten Antoni Gaudis läror som utgångspunkt. Diabilder och videofilm från arbetet redovisades.
Förslag om försköning av spårvägshållplatserna i Älvsborg framfördes.

b) Detaljplan för bostäder och badplats vid Stora Billingen:
Nämnden beslutade att gå på tjänsteutlåtandet vilket innebär tillstyrkande av förslaget.
Ett tillägg gjordes på begäran från Göte Håkansson om att parkeringsplatser för allmänheten skall inordnas i planen och byggas ut i samband med bebyggelsen.
Kd hade inlämnat ett yrkande om avslag på förvaltningens förslag till beslut, till förmån för eget yttrande.

c) Kommunens fastigheter utmed Torgny Segerstedtsgatan:
Önskemål hade framförts om att tydligare redovisa vilka fastigheter det gäller.
Anm: Medborgarkraften har under seniorboenden med bilder redovisat de fastigheter utmed gatan som enligt blå boken 1988 tillhör kommunen. Se bilderna!

Veckans bild
Med anledning av Antoni Gaudi projektet i Älvsborg. Se bilden!

2003 06 08
Veckans bild
Snart Älvsborgs nya centrum?
Se bilden!

2003 06 06

Program för FISKEBÄCK- idéer kring Fiskebäcks framtida utveckling
Se forum!

Fiskebäcks hamn
Ur
Meddelande nr 22 från Fiskebäck Företagarförening
2003-05-28
Göteborgs Kommuns fastighetsnämnd har nu ålagts att inkomma
med bättre underlag för sitt beslut. Läs meddelandet!

GP artikel
"Älvstrandsförslaget - inte för alla"

Politikerna får hela sommaren på sig att studera och diskutera det första stora materialet om södra älvstranden. Den intresserade allmänheten får vänta till hösten.
Referat!

Referat av GP- artikel
Teleskolan kan bli bostäder
För teliaskolan i Älvsborg, llöper kontraktet ut om två år. Fastighetsägaren Platzer vill bygga om det stora huset till annat ändamål.
Fyra arkitektkontor har lämnat idéskisser över hur fastigheten kan användas.
Innan ombyggnaden kan börja måste detaljplanen ändras.

Översiktsplanen för Göteborg ÖP99
Översiktsplanen för Göteborg ÖP99 som antogs av Kommunfullmäktige den 13 mars 2001 är gällande från den 6 februari 2003.(Källa: Stadsbyggnadskontorets hemsida)
Detta innebär bland annat att medborgarkraftsbegreppet nu finns med i översiktsplanen.

Nästa sida!

 

...Bildspel

...Protokoll
.....Medborgarkraften i .
.... Älvsborg

...Protokoll
....Ur nämndprotokoll

...Anteckningar


...Brev till myndigheter

...Mail

...Brev: Övriga

GP-artiklar i orginal se www.gp.se

 

 

 

Nästa sida!

Föregående sida

Senaste nyheter