.......

 

 

 

 

 


...

...

 

.
.
Nyheter 03 juni 2003
.

 
 Allmänt
Tillkommande besökare på hemsidan som önskar kontinuerlig
information om viktigare uppdateringar
maila till styrelsen.
Informera dina grannar som inte har tillgång till internet!
 
 

OBS! Har du synpunkter skriv till
styrelsen@medborgarkraften.com

NYHETSARKIVET!

Senaste nyheter!

2003 06 03
GP
"Nytt råd för arkitektur inrättas"
Referat:Ett av regeringens grepp för att staten och kommunerna ska bli bättre på att bygga är att i höst inrätta ett särskilt råd för arkitektur, form och design. Tanken är att rådet, ska arbeta med att bland annat analysera statens upphandling och lokalförsörjning. Rådet ska bestå av grupp personer med djup kunskap om arkitektur, form samt design. Det skall kunna samarbeta med andra myndigheter och vara pådrivande. (TT)

2003 06 01

Veckans bild
Ostindienfararen II. Se tidigare veckans bild!

Stora Billingen
Detaljplan för
BOSTÄDER OCH BADPLATS VID STORA BILLINGEN

Inom stadsdelen Älvsborg i Göteborg
UTSTÄLLNINGSHANDLING
Se forum!

Yttrande: Senaste svarsdatum den 1 juli 2003.
e-post: sbk@stadsbyggnad.goteborg.se

Veckans bild
Ostindienfararen I. Se
tidigare veckans bild!


2003 05 25
GP 25 maj
"Äldre kan erbjudas boende i annan stadsdel"
Referat:Många äldre i Göteborg riskerar att hamna i äldreboenden var som helst i stan.
Möjligheterna ökar samtidigt för den som verkligen vill flytta till en annan del av kommunen.

Kommunstyrelsen kan ta ställning till förslag på onsdag, som har sådana konsekvenser..

Enligt lagen räcker det för Göteborg att erbjuda
ett lämpligt äldreboende inom kommunen.

Veckans bild
Gamla Hamnen i Långedrag
Se "Gammal villa rivs".tidigare veckans bild!

Ur metrofinans 19 maj
Fiskerinäringen hotas
Fiskebäcks hamn tvingas hänvisa fartyg till andra hamnar.
"Situationen är i längden ohållbar för fiskerinäringen i Fiskebäcks hamn. Nu har Fiskebäck Företagarförening och Fiskebäck Hamnförening vänt sig till näringsminister Leif Pagrotsky
i ett rop på hjälp för att utreda hamnens och hela det nationella fiskets framtid.
"
Kommunen beslöt för några år sedan att lägga en fraktterminal i Fiskebäcks hamn. Fiskebäck Företagarförening och Fiskebäck Hamnförening vill att terminalen läggs på något annat ställe så att hamnen ska kunna expandera.

Kommunen har ansökt hos miljödomstolen om tillstånd att anlägga fraktterminalen. Men Miljödomstolen kräver nu att kommunen kompletterar sin ansökan på flera punkter. Bland annat att de alternativa platser för terminalen som kommunen har förkastat redovisas och anledningen till att Fiskebäck har valts. Dessutom vill Miljödomstolen att man redovisar de alternativa utformningar av hamnen som också förkastats. Kommunen har också ansökt om muddring, men bara till fem meter.
Vår tidigare information om Fiskebäcks hamn se forum!


2003 05 21

Sammanställningen av tänkbara områden för seniorboenden
Från myndigheterna har det nämnts som tänkbart att delar av Teliabyggnaden
i framtiden kan används för seniorboenden.


Rapport från SDN-Älvsborgs nämndmöte den 20 maj
a. Eva Stockfeldt redogjorde för kommunens fritidsvaneundersökning.
45 000 ungdomar med 80% svarsfrekvens har deltagit.
Materialet finns på Internet/ Göteborgs stad/ idrott och föreningar /frivan.
b. Elever med rektor redogjorde för projektet Imaging.
Den 21 oktober på SDN Älvsborg skall eleverna själva få agera som ungdomsnämnd.
c. Tryggare och mänskligare samhälle kommer upp till hösten
Allaktivitetshus där alla åldrar kan träffas nämndes liksom trygghetsvandringar.
d. Informatören redogjorde för hur SDN når ut till medborgarna. Hemsidan ses som kärnan.
Denna kommer efterhand att anpassas till Göteborgs stads hemsida.
Demokratiprogrammet skickas ut igen.
e. En ny demokratigrupp har bildats. Det framfördes att tiden nu kanske är mogen att ta emot medborgarförslag. Det ansågs också viktigt att nu finna kanalerna till medborgarna.
(Webmasterns anm. Redan idag följer bl a informatören och representanter i den nya demokratigruppen nyheterna på medborgarkraftens hemsida.)
f. Seniorboenden: Stadsdelschefen redogjorde för läget. SBK anser att stadsdelen är fullbebyggd. Ingen planerad mark finns för detta ändamål i stadsdelen. För att åstadkomma detta måste privat mark tas i anspråk.Det vill säga privata initiativ krävs. Aktuella områden: Örnfeltsväg, Fiskebäck och Teliahuset.
g. Fiskebäck kommer inom kort upp i byggnadsnämnden.
h. Stadsdelschefen meddelade att det kommer att bli en elövning till hösten.
i. En begäran har gjorts om att förlänga flexlinjen till Älvsborg.
j. Redogörelse för Kulmes = Kulturskolan utfördes.
k. Frågor angående Älvsborgs äldrevård överlämnades. Frågorna gäller det som skall vara klart under 2003 enligt äldreomsorgsplanen.
l. Skrivelse till SDN-Älvsborg. Angående badsäsongen i Älvsborg: Önskemål om badstegar, badvakter och simskola mm.
m. Skrivelse till fastighetsnämnden i Göteborgs Kommun:
Önskemål att med hög prioritet inventera kommunalt markinnehav inom SDN Älvsborg.
" Pensionärsorganisationerna i Älvsborg har vid flera tillfällen frågat SDN om möjligheterna att bygga bostäder för 55+ och äldreboende inom Älvsborg... SDN Älvsborg önskar få hög prioritet på inventering av lämpliga lägen för flerbostadshus inom Älvsborg. SDN Älvsborg yrkar att Fastighetsnämnden uppdrar åt Fastighetskontoret att prioritera inventering av mark enligt ovan."


2003 05 19
GP-artiklar: Referat!
- SDN räknar med att antalet personer i äldreboenden ska minska. Men första kvartalet har antalet i äldreboenden jämfört med motsvarande tid förra året tvärtom ökat något i staden.

- Nya stora underskott hotar för Göteborg. Det är de sociala kostnaderna som drar iväg. SDN har underskattat de kostnader för handikappade som den så kallade LSS-lagen medför och har hittills felaktigt kalkylerat med ett minskat äldreboende.

- Justerad plan för stora Billingen: I veckan beslutade Byggnadsnämnden att ställa ut detaljplanen för bostäder och badplats vid Stora Billingen, Älvsborg.

2003 05 18
Veckans bild
Janussviten:
I Älvsborg är det nu aktuellt att "damsuga" stadsdelen på tomter för senior- och äldreboenden. Samtidigt har regeringen uppmanat länsstyrelsen att tillse att tätortsnära naturområden bevaras. En balanserad lösning med Janus förmåga att se tycks nödvändig.
Se "Janussviten"! tidigare veckans bild!


2003 05 12
Veckans bild
Se "Förfall i Älvsborg" tidigare veckans bild!

2003 05 09
Seniorboenden
Med anledning av SDN Älvsborgs beslut om skrivelser till
Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret har vår utredning
under Seniorboenden kompletterats med bl a bilder över kommunala
fastigheter utmed Torgny Segerstedtsgatan.
Se bilderna!

2003 05 08
Artikel i GP del 3 kultursidan av Arne Person
En stad för alla - med hjälp av medborgarna
Läs artikeln!

2003 05 07

FÖRSTÄRKT SKYDD AV TÄTORTSNÄRA NATUROMRÅDEN
Park och grönområden på Vässingsö
Varaktigt skydd och förvaltning. Utredning till hjälp för styrgruppens ställningstagande.
Läs utredningen!


Från SDN Älvsborgs hemsida!
Fler flerbostadshus behövs i Älvsborg
(s)-gruppen har formulerat ett yrkande som handlar om att det behövs fler flerbostadshus i Älvsborg. Idag består stadsdelens bebyggelse till övervägande del av villor vilket gör att det kan uppstå svårigheter för ungdomar och äldre att bo kvar i stadsdelen. (s)-gruppen ser byggande av bostäder i Fiskebäck som ett angeläget projekt. Tillsammans med byggnation på Stora Billingen och Nya Varvet skulle stadsdelen få ett bra tillskott av bostäder. Nämnden har också tidigare tagit ett beslut om att prioritera någon form av seniorboende.

Nämnden beslutade enhälligt att ställa sig bakom yrkandet och att det skall skickas till Byggnadsnämnden. Ture Jakobsson (kd) antecknade till protokollet att han ställer sig bakom yrkandet frånsett den del som handlar om Billingen.

Förtätning av bebyggelse
På förslag av ordföranden Bengt Arne Reinholdson (s) beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att kontakta Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret för att undersöka möjligheten till förtätning av bostäder i Älvsborg. Speciellt bör man uppmärksamma de villor på Torgny Segerstedtsgatan som ägs av kommunen och som är i behov av renovering.

Ylva Nordholm
informatör
tel: 031-366 10 21
ylva.nordholm@alvsborg.goteborg.se


2003 05 04
Veckans bild
Illustration: Gullbergsvassvision. Se tidigare veckans bild!

2003 04 29
Information från Stadsbyggnadskontoret
Regattagatan
Enligt Stadsbyggnadskontoret gäller det ett fastighetsbildningsärende. SBK kommer först när det blir aktuellt med bygglov att informera sakägarna.
När Långedragsbolaget avyttrade marken till kommunen ingick en klausul att det skulle ingå fyra byggtomter inom området. Två av dessa är nu borta då de råkade ligga för nära det norra fornminnet. De nu aktuella är de två kvarvarande som planeras utmed Regattagatan.

Museet säger att förslaget ur fornlämningssynpunkt är acceptabelt under förutsättning att nockhöjden på det södra huset blir minst 1 meter lägre än huset på tomt 855:259.
Bygglovsärende Rodergatan 1
Bygglov har beviljats. Överklaganden förväntas.
Antenn och mast på Saltholmen

Masten vid gamla vagnhallen är en kommunikationsmast för Styrsöbolaget. Bygglov har erhållits.

2003 04 27

Fler tomter utmed Regattagatan?
Medborgarkraften har nu fått ta del av ett skissförslag för granskning.
Vi återkommer med synpunkter!

Det kulturella Göteborg under utveckling - ditt val?
Del IV i serien möten om Järntorgsområdets utveckling hölls på restaurang Trappan.

Ämne: Kulturen och staden
Erfarenheter ifrån brittiska Cultural Quarters och Cultural Industry Strategies
möter den göteborgska stadsmiljöns möjligheter

Marknadskrafter och kulturliv på ständig kollisionskurs? Kan ett invant ekonomiskt fokus omlokaliseras mot ett urbant tänkande, där kulturen utgör en ekonomisk tillgång? Vilken betydelse kan mikroföretag inom kultursektorn ha för en stads utveckling? Kulturlivet är en av de viktigaste faktorerna för en stads identitet och utveckling. Manchester är en av de städer i Europa som mest aktivt arbetar för att stödja den småskaliga kulturverksamheten. Resultatet visar sig inte bara i ett rikt kulturliv utan även i ekonomisk tillväxt. Erfarenheterna från Manchester är i hög grad relevanta för diskussionerna om Järntorgets utveckling.

MEDVERKANDE:
Justin O'Connor, Manchester Metropolitan University
Sarah Rowland, Northern Quarter Association, Manchester
Thomas Polesie, Handelshögskolan, Göteborg

Moderator: David Karlsson, Nätverkstan

Veckans bild
Nattbild över Gullbergsvass
Se Essensiorna vid Gullbergsvass.
tidigare veckans bild!


Telemast och antenn på Saltholmen
Enligt kontaktpersonen K Lundin på Stadsbyggnadskontoret är anläggningen i anslutning till det gamla transformatortornet på Saltholmen ej byggnadslovspliktig. All datautrustning förutom antennen kommer att ligga inomhus. Antennen är liten och består av en platta som sitter på fasaden. Den kommer att målas i färg lika väggpanelen.
Angående oron för strålningen: K Lundin hade precis kommit hem från ett möte gällande strålning från antenner och mobiltelefoner
.
Strålningen från en 3g-mast är inte större än från en vanlig telefon. Denna strålning avtar med kvadraten på avståndet till källan. En del ärenden har prövats av regeringen. De har godkänts med hänsyn till den försumbara strålningen.

När det gäller mobiltelefoner är det annorlunda. Där har man funnit vissa biologiska förändringar om man håller telefon nära örat och talar länge och mycket.

Besked om vad som gäller för den byggnadslovspliktiga telemasten nära färjeterminalen kommer inom kort.

2003 04 22
Tillbyggnader av villor
Från flera håll har synpunkter inkommit på gestaltningen av tillbyggnader.
Främst gäller det sådana tillbyggnader, som på ett påtagligt sätt försämrar
utsikt och solinstrålning för grannarna.
Meningarna är delade om hur man
skall komma tillrätta med problemet.2003 04 17
Veckans bild
Se "Essensiorna vid vattnet" tidigare veckans bild!


3G-mast på Saltholmen
Berörda oroas.Endast Markägarna har informerats.


2003 04 14
Veckans bild
Se "visionära essensior" tidigare veckans bild!

2003 04 11

Fler tomter utmed Regattagatan?
Lantmäteriet utreder.

Fiskebäck
Ny skrivelse från Fiskebäcks Företagarförening
till Miljödomstolen 2003 03 31

Läs skrivelsen!

Örnfälts väg
Bilder på SBK:s modell
Stadsbyggnadskontoret har meddelat:
Arbetet med ett förslag har just börjat och modellen kan ses som underlag
för fortsatt planarbete. Under planarbetets gång kan förslaget ändras,
illustrationen till samrådshandlingen kommer troligen inte att se exakt ut
som på modellen, men vi arbetar med hus i den skalan som modellen visar.
Se bilderna!

2003 04 10
8 april
De höga husens stad
Varför höga hus? Ett försök att tänka efter före
Claes Caldenby
Professor, sektionen för arkitektur, Chalmers
Därför höga hus!
Kjell Björkqvist
Vice ordf i Fastighetsnämnden, Göteborg

Anteckningar från mötet!

Medborgarkraften ingår nu även i Göteborgs kulturnät
som "Forum för stadsbyggnadsfrågor" under rubriken arkitektur.
www.kulturnat.goteborg.se/arkitektur


2003 04 04
Medborgarkraften ingår numera i Sveriges kulturnät.
Ni finner det under Arkitetur/föreningar, nätverk/ regionala kulturnätverk.
Sveriges kulturnät finns på sidan www.kultur.nu


Veckans bild
Detalj av essentia. Se tidigare veckans bild!


2003 03 31
Nytt ämne på startsidan: Södra Älvstranden
Se Södra Älvstranden!

VSA Arkitekturverkstad
Den 26 mars meddelades: "Vi har fått väldigt få anmälningar till arkitekturverkstan
och väljer därför att ställa in denna."

Mailet avslutades med: "Inom styrelsen arbetar vi med att finna former
där vi utnyttjar att vi nu är en förening med flera arkitekturprofessioner.
Vi tar tacksamt emot uppslag om hur vi kan utveckla verksamheten.
Har du några idéer, så maila dem till kenneth.fonden@telia.com
eller akke@zimdals.se"

Som webmaster för medborgarkraften.com har jag sänt ett öppet mail till
Sveriges Arkitekter Västra Götaland (VSA). Detta kan läsas under mail!
Har du som läser detta också uppslag, maila då till adresserna ovan!

2003 03 28
Förslag till promenadväg från Majnabbe till Saltholmen och Fiskebäck
Ur skrivelse till Länsstyrelsen författad av Ulla Sjöberg
SÖDRA ÄLVSTRANDEN

FRÅN GULLBERGSVASS TILL FISKEBÄCK
Idag saknar Göteborg en samlad bild av Södra älvstranden.
Medborgarkraften.com har för avsikt att försöka få till stånd en sådan.
Se innehållsförteckningen!

...Bildspel

...Protokoll
.....Medborgarkraften i .
.... Älvsborg

...Protokoll
....Ur nämndprotokoll

...Anteckningar


...Brev till myndigheter

...Mail

...Brev: Övriga

GP-artiklar i orginal se www.gp.se

 

2003 03 24

Veckans bild
Hur vill vi att Göteborg skall utvecklas?
Nu börjar funderingarna på allvar ta fart om hur t ex
Gullbergsvassområdet skall disponeras. Dvs spårområdet vid centralen.
Bilden "essensior och frizoner" är medborgarkraften.com:s bidrag i diskussionen.
Läs vad experterna tycker om Göteborg. Tyck till! Se bilden "Den goda staden: Quinta Essenia"
tidigare veckans bild!

Gullbergsvassområdet: Vision!
Medborgarkraften.com:s bidrag. Se och begrunda!

Inventering av Järntorgsområdet med kamerans hjälp!
Bo Grönlund, lektor vid Kunstakademiets Arkitektskole Köpenhamn, har gjort en fotografisk inventering av Järntorget och Långgatorna, som presenterades vid ett inledande seminarium lördagen den 22/3. Bildserien finns nu utlagd på Bo Grönlunds hemsida på Internet:
400dpi (ca 20minuter med modem- 5MB - hårt komprimerade bilder!)

http://homepage.mac.com/bogronlund/Jarntorget_web_400/index.htm
http://hompage.mac.com/bogronlund/Jarn_torget_400.pdf

800dpi (bara för bredbandsförbindelse - 25 MB!)
http://hompage.mac.com/bogronlund/Jarn_urbanitet_800.pdf
_________________________________________
Se även medborgarkraften.com:s bilder från området.
Se bilder!

2003 03 21
Hastighetsbegränsningen på Saltholmsgatan
Från samrådsgruppen på Saltholmsgatan informeras:
Bo Svantesson, Trafikkontoret har informerat : Det kommer att sättas upp en skylt som uppmärksammar de bilister som kör för fort på detta. En text kommer att blinka "du kör för fort". Skylten skall vara på plats före semestern och den skall stå någonstans på 30-sträckan.


Dessutom bör påpekas igen: 30km/tim gäller även på smågatorna.Förr krävdes en speciell zonskylt för detta. Denna finns inte längre. Nu gäller en hastighetsskylts påbud ända tills man möter en som säger något annat.
På smågatorna som utgår från Saltholmsgatans 30-zon finns inga skyltar som säger något annat. Därför gäller även där 30km/tim.

Tyvärr fallerar myndigheternas och pressens information till medborgarna i sådana viktiga förändringar.

2003 03 20
Skrivelse till Stadsbyggnadskontoret angående
bevarandeplan för Gamla Hamnen i Långedrag
Se skrivelsen!

Järntorgsområdets framtid på restaurang Trappan.19/3
En fullsatt lokal debattlystna hade ställt upp med Göran Johansson, Anneli Hultén, Hans Bjur,Catharina Gabrielsson,Lennart Widén,Magnus Haglund och Vivi-Ann Nilsson i panelen.


En mängd synpunkter framfördes. Man konstaterade att detta är bara början av debatten om hur södra älvstranden skall omdanas. Dvs det blev inga konklusioner.
Panelen rekommenderade järntorgsgruppen att som nästa steg ta kontakt med fastighetsägarna på Andra Långgatan.
Det framfördes också att järntorgsområdet är bara ett av områdena utmed södra Älvstranden. Gullbergsvass är den största utmaningen.

Det framfördes också att järntorgsområdet som centrumområde är en angelägenhet för alla Göteborgare, dvs inte bara för dem som just nu råkar använda det.
___________________________

Medborgarkraften.com kan nu presentera en del bilder från området.
Se bilder!

2003 03 15
Veckans bild
Fönster mot etern. Se tidigare veckans bild!

Bevarandeplan för delar av Långedrag?
Sammanställning av inkomna synpunkter pågår.

Seniorboenden i Älvsborg
Bollen ligger nu hos stadsdelsnämnden.
Från medborgarkraften har förslag till handlingsplan mailats till SDN.
Det har under medborgarförslag diarieförts med nummer 0116/03.
Det har ännu inte behandlats av MIÄ:s styrelse.

Göteborg övrigt
På onsdag kommer Göran Johansson m fl i panelen, att diskutera Järntorgsområdets framtid på restaurang Trappan.

Den 27 mars på Arkitekturens Hus kommer Sveriges arkitekter att starta upp Arkitekturverkstad 2003.
Det första ämnet är:
Det framtida Gullbergsvass i Göteborg?!

Har Du synpunkter? Vill du delta?
maila till: styrelsen@medborgarkraften.com

Läs inbjudan!

2003 03 09
Ur artikel i muf
Ge oss makten - Stäng lekstugan!
Se forum ungdom!

Veckans bild
Förgänglighet 2.Se tidigare veckans bild!

2003 03 07
Inbjudan till
VSA Arkitekturverkstad 2003 den 27 mars på Arkitekturens Hus
Kvällen är öppen för alla intresserade.

Ämne:
Det framtida Gullbergsvass i Göteborg?!

Läs inbjudan!

Ytterligare ett presumtivt område för seniorboende
En förfrågan har ställts om medborgarkraften även
intresserar sig för områden utanför Älvsborgs gränser.
Svar: Alla stadsdelar har slummrande medborgarkrafter.
Naturligtvis hjälper vi till att väcka dessa.
Förslaget finns redovisat under seniorboenden/övriga Göteborg

2003 03 06
Tack för artiklarna i GP!
Se brevet!

2003 03 05
GP Dagens krönikör Gunnar Larsson
Stadsplanering bra SDN-fråga.
"Stadens utformning skall inte avgöras i slutna rum"
Under förra veckan fanns i GP två intressanta artiklar som var och en på sitt sätt handlade om viktig kommunal politik.
Den ena handlade om stadsplanering och var skriven av Susanna Haby
(GP 2003 02 25 webmasterns anm)...
Den andra artikeln var skriven av Ann- Sofie Hermansson (s) och handlade om våra stadsdelsnämnder.
(GP 2003 02 26 webmasterns anm)...
Referat: forum, dialog - interaktion!

GP
225 bostäder planeras för Göteborgs hemlösa.
Kommunens arbete med att bygga boenden för hemlösa har startat.
Refrat: Forum, hemlösa!


Flygblad utdelas till de boende inom området "Gamla hamnen"

Som tidigare meddelats har Stadsbyggnadskontoret distrikt Väster frågat om hur Medborgarkraften i Älvsborg ser på en bevarandeplan för de gamla delarna av Långedrag. Av denna anledning har flygblad nu delats ut till de boende inom området "Gamla hamnen".


2002 03 03
Järntorgsområdet
Del II: 3 mars Stadspolitik och demokrati - ett möte mellan Oslo
och Göteborg.

Representanter ifrån det politiska nätverket Oslo Byforum bjöd på
erfarenheter ifrån Oslo stadspolitik.
Medverkande bl.a. Øystein Grønning, Erling Fossen. Guro V. Gabrielsen.

Bakgrund
Den 15 oktober förra året fick Stadsbyggnadskontoret i uppdrag av
Byggnadsnämnden att projektera det område som berörs av Götatunneln, det som kallas Södra Älvstranden. Ännu ligger projektet i sin linda. Många
frågor är obesvarade: "Hur skall vi bygga staden mot vattnet och stärka
kontakterna över älven? Hur skall den nya lokalgatan ? strandboulevarden ?
se ut? Vad skall vi fylla de gamla och nya bebyggelsekvarteren med?"
Frågorna ställs av Stadsbyggnadskontoret mot bakgrund av framtida planer
för ny- och ombyggnationer runt Första Långgatan, Masthamnsgatan och
Andréegatan.

Del IIl: 19 mars. Bl a är Göran Johansson och Anneli Hultén inbjudna.

Veckans bild
Förgänglighet 1.Se tidigare veckans bild!

2003 02 28
Godsterminalen i Fiskebäck
Trafikkontoret informerar: Nyligen har en skrivelse inlämnats till miljödomstolen med begäran om att få starta arbetena för godsterminalen.
Besked beräknar man få i slutet av sommaren och igångsättning av arbetena beräknas ske i september.

2003 02 25
Flygblad utdelas till de boende inom området "Gamla vägen"

Stadsbyggnadskontoret distrikt Väster
har frågat om hur Medborgarkraften i Älvsborg
ser på att en bevarandeplan för området "Gamla vägen"
upprättas. Se flygbladet!

2003 02 23

Ur pressmeddelanden Göteborgs kulturnät
Det kulturella Göteborg under utveckling-ditt val?
Om Järntorget, demokratin och framtiden.
Seminarie- och debattserie om stadspolitik, arkitektur, kultur - och Järntorgsområdet.
Del II Måndag 3 mars kl 18.30-21.30 Restaurang Trappan Folkets Hus, Järntorget

Se Kulturnät Göteborg
Se forum!


Resonemang kring stadsförnyelse och nyproduktion av bostäder.
Se quinta essentia!

Veckans bild
Se quinta essentia 2!
tidigare veckans bild!

Nästa sida!

Föregående sida

Senaste nyheter


.......