..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

....
ANATOMI, GRUPPMÖTE, GESTER, FOLKMASSA.......GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


56

Rubrik
Människans Hus i Science Park Heden

Inledning
En av de viktigaste anläggningarna inom Science Park Heden är naturligtvis Människans Hus. Här redovisas hennes ursprung, utveckling, sociala beteende och spridning samt hennes anatomi och redskap. Husets budskap är att ge grunderna till dagens situation och ge ledtrådar för den framtida forskningen.

Beskrivning
Science Park Heden ska representera det sociala perspektivet vilket bland annat innebär en helhetssyn av det som berör människan och även ett ansvar för att de olika krafterna balanserar varandra. Människans Hus har därför sin givna plats här. Dels för lekmannen som vill förkovra sig i människans historia och anatomi men främst för dem som söker vägar för en hållbar utveckling för människan. Här ska de kunna följa pågående processer och själva bygga på för att leda dem vidare. Ett hjärnornas mötesplats.

Människans utveckling eller människans evolution är den process genom vilken en grupp primater förändrades till att ha de egenskaper som människan har idag. Biologiskt definieras människan som primat av arten Homo sapiens.

Studiet av människans utveckling omfattar flera vetenskapliga grenar, varav antropologi, paleontologi och genetik är de viktigaste.

För varje enskild människa ger kultur ett mervärde i livet, det fördjupar livets mening på många sätt. Genom att uppleva kultur får vi insyn i andra sätt att tänka och uppleva saker.

Kultur ger mervärde i våra liv och för samhället genom att det skapar jobb på olika sätt, inte bara inom kulturen. Kultur vidgar människors fantasi.

Vår varseblivning sker genom två parallella system, ett medvetet i hjärnbarken och ett omedvetet i det limbiska systemet. Merparten av varseblivningen är den omedvetna.

Det limbiska systemet är alltså kapabelt att ta emot information, värdera den och låta kroppen reagera adekvat,
t ex med känslor av välbefinnande eller olust utan att processen når medvetandenivån. Långt efter det att man upphört att medvetet intressera sig för sin miljö fortsätter oinskränkt det omedvetna registrerandet som bestämmer så mycket av känsloupplevelserna. Utformningen av stadsbyggandets visuella och sensuella kvaliteter bör alltså i hög grad ske på det limbiska systemets villkor.

Om den täta staden: "Individen blir anonym, och det går lätt att lura varandra. Så länge man levde i ett direkt beroende av sina medmänniskor, fanns det en naturlig återhållande faktor. Det fanns en naturlig kontakt mellan producenten och konsumenten. Länken människor emellan har gått förlorad. Det är roten till det onda."

Huset innehåll ska begränsas till de teman som har betydelse för den hållbara utvecklingen.

Bilderna
ANATOMI, GRUPPMÖTE, GESTER, FOLKMASSA

FOLKRÖRELSE

PROFILER

HON HAR MÅNGA ANSIKTEN

FOLKRÖRELSE


PROFILER


HON HAR MÅNGA ANSIKTEN

  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36
FÖRSLAG 37
FÖRSLAG 38
FÖRSLAG 39
FÖRSLAG 40
FÖRSLAG 41
FÖRSLAG 42
FÖRSLAG 43
FÖRSLAG 44

FÖRSLAG 45
FÖRSLAG 46
FÖRSLAG 47

FÖRSLAG 48..
FÖRSLAG 49
FÖRSLAG 50
FÖRSLAG 51

FÖRSLAG 52
FÖRSLAG 53
FÖRSLAG 54
FÖRSLAG 55
FÖRSLAG 56............ Här är du!
FÖRSLAG 57
FÖRSLAG 58
FÖRSLAG 59
FÖRSLAG 60
FÖRSLAG 61
FÖRSLAG 62.
FÖRSLAG 63

.

FÖRSLAG 64-65

.....

 

SYNPUNKTER!..........

. .....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker